Sign In

QUYT ĐNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp  cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Y BAN NHÂN DÂN TNH LONG AN

Căn c Lut T chc chính quyn đa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Lut sa đi, b sung mt s điu ca T chc Chính ph  Lut T chc chính quyn đa phương ngày 22/11/2019;

Căn c Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều  biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp  cho doanh nghiệp;

Theo đ ngh của Giám đốc S  pháp ti T trình s 3369/TTr-STP ngày  21/9 /2020.

QUYT ĐNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

do: Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điu 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020.

Điu 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Cần