Sign In

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác lắp đặt, bảo quản,

sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh

                              

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh lắp đặt được 130 trụ nước chữa cháy chung với đường ống cung cấp nước sinh hoạt của các công ty cấp nước, bước đầu khai thác sử dụng tốt cho công tác chữa cháy, góp phần ngăn chặn cháy lan, cháy lớn và hạn chế thiệt hại tài sản. Tuy nhiên, thời gian lắp đặt lâu không được duy tu bảo dưỡng, có nhiều trụ hư hỏng, xuống cấp nên việc khai thác phục vụ chữa cháy gặp nhiều khó khăn; tại các khu - cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung hầu hết chưa được thiết kế lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy bên ngoài, chính vì thế khi có cháy xảy ra không đủ nguồn nước để chữa cháy liên tục. Việc trang bị phương tiện chữa cháy (máy bơm chuyên dùng, bình chữa cháy) tập trung ở các thị trấn, lâm trường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… từng bước đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ, trong đó có nhiều khu công nghiệp trang bị được xe, máy bơm chữa cháy, thời gian qua đã tham gia chữa nhiều vụ cháy đạt kết quả tốt; nhiều vụ cháy xảy ra ở vùng sâu, xa địa bàn hoạt động của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, thiếu dụng cụ phương tiện chữa cháy.

Trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ đô thị hoá ngày càng nhanh, các nguồn nước ở ao, hồ, sông, rạch ngày càng bị thu hẹp dần, thiếu các bến bãi để lấy nước phục vụ chữa cháy; việc quy hoạch phát triển nhiều khu - cụm công nghiệp, đưa các thành phần kinh tế vào đầu tư hoạt động sản xuất với quy mô lớn, tính chất phức tạp, sử dụng nhiều các nguyên phụ liệu, sản phẩm hàng hoá là những chất dễ xảy ra cháy nổ, nguy cơ về cháy nổ luôn tiềm ẩn.

Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), chuẩn bị nguồn nước và phương tiện chữa cháy, đáp ứng yêu cầu chữa cháy có hiệu quả, UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1.Thủ trưởng các sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND huyện); Ban Quản lý các Khu kinh tế; khu dân cư tập trung và các cơ sở kinh tế

a) Quán triệt trong lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân địa phương nhận thức đầy đủ việc tăng cường công tác lắp đặt, bảo quản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy là nhiệm vụ cấp thiết và trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; người dân địa phương hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến công tác lắp đặt, bảo quản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy.

c) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện:

- Triển khai, lắp đặt bổ sung các trụ nước chữa cháy; đồng thời duy tu, bảo dưỡng các trụ nước chữa cháy bị xuống cấp; khôi phục lại các bến, bãi lấy nước chữa cháy.

- Trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy đáp ứng yêu cầu công tác PCCC tại chỗ, củng cố lực lượng đảm bảo phòng cháy tốt, chủ động dập tắt nhanh những vụ cháy mới xảy ra.

- Khi lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành cấp nước đô thị, khu công nghiệp phải xác định hệ thống cấp nước PCCC như một nội dung không thể tách rời của đồ án.

- Hỗ trợ kinh phí để phục vụ tốt cho công tác này.

2. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn ngành, toàn tỉnh thực hiện tốt công tác lắp đặt, bảo quản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy.

- Mở các đợt vận động về thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC.

- Xây dựng chuyên mục, phóng sự cảnh báo, khuyến cáo về tình hình cháy, nổ tại những cơ sở, kinh doanh, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, khi xảy ra cháy gặp nhiều khó khăn về dụng cụ, phương tiện chữa cháy và nguồn nước để mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm tổ chức tốt công tác PCCC tại nơi ở, nơi làm việc không để xảy ra cháy, nổ.

b) Chỉ đạo lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy.

c) Phối hợp với Sở Tài chính xem xét, đề xuất kịp thời các chính sách, tham mưu UBND tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí cho công tác lắp đặt, bảo quản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy.

d) Xây dựng kế hoạch phân kỳ chi tiết triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể hệ thống PCCC từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 để quản lý tốt công tác PCCC trong toàn tỉnh.

đ) Thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác PCCC.

e) Thực hiện kiểm tra, thanh tra theo chức năng, thẩm quyền đã được quy định; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với công tác lắp đặt, bảo quản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy.

3. Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp các lực lượng chức năng hướng dẫn các chủ rừng, lâm trường trang bị các loại máy bơm chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy rừng cần thiết, tăng cường lực lượng chữa cháy rừng và tuần tra canh gác bảo vệ; tổ chức nạo vét các kênh mương dẫn nước vào rừng, đảm bảo nguồn nước để cung cấp khi có sự cố cháy xảy ra.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chỉ thị này và báo cáo kết quả UBND tỉnh./.

Nơi nhận:                                                                   
- V11,C61,C66- BCA;                                                                  
- TTTU, TTHĐND;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường;
   thành phố Tân An;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Phòng NCTCD (NC);
- Lưu VT.
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Nguyên