• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 30/09/2020
UBND TỈNH LONG AN
Số: 14/2011/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 17 tháng 7 năm 2011

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường thực hiện việc xây dựng, quản lý và khai thác

Tủ sách pháp luật  trên địa bàn tỉnh Long An

___________________

 

Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị số 56/1999/CT-UB ngày 24/11/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai xây dựng Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tủ sách pháp luật thực sự là nơi lưu giữ tài liệu pháp lý nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Toàn tỉnh hiện có 206 Tủ sách pháp luật/190 xã, phường, thị trấn, đặt tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (tủ sách pháp luật cấp xã), đạt tỷ lệ 108,4%, Tủ sách pháp luật đặt tại ấp, tổ dân phố là 96 tủ sách, đạt tỷ lệ  9,46%. Các Tủ sách pháp luật đã được chính quyền quan tâm đầu tư kinh phí trang bị sách, báo, tài liệu pháp luật, trung bình mỗi Tủ sách có từ 80 đến 150 đầu sách, góp phần đưa văn bản pháp luật đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho can bộ và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu pháp luật, giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học cũng thành lập Tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật phục vụ nhu cầu nghiên cứu, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân… theo tinh thần Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 29/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố, xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Long An.

Tuy nhiên, qua thực tế việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn khó khăn và tồn tại như: việc quản lý, khai thác, luân chuyển, bảo quản, kiểm kê Tủ sách pháp luật chưa thực sự phát huy hết tác dụng, hiệu quả mang lại chưa cao; chính quyền địa phương ở một số nơi chưa thực sự nhận thức hết ý nghĩa, vai trò, tác dụng của Tủ sách pháp luật nên chưa thật sự quan tâm đến công tác này.

Để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg), đồng thời tiếp tục đưa công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị và địa phương đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao. Nhằm tăng cường thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ngành, lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh (cơ quan, đơn vị) chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị mình theo đúng tinh thần Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg để lưu giữ sách, báo, tài liệu pháp luật phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tìm hiểu pháp luật, giảng dạy và học tập của cơ quan, đơn vị; đảm bảo đến 31/12/2012 có 100% các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước đề xây dựng, củng cố Tủ sách pháp luật.

- Đối với các cơ quan, đơn vị đã có Tủ sách pháp luật thì tiếp tục nâng cao chất lượng trong công việc quản lý và khai thác, bố trí kinh phí từ ngân sách được cấp để duy trì hoạt động và kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho tủ sách pháp luật và cần có biện pháp đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật, thực hiện số hóa các sách, tài liệu, thông tin pháp luật, kết nối Internet, tiến tới kết hợp mô hình Tủ sách pháp luật truyền thống với Tủ sách pháp luật điện tử.

- Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời đề xuất khen thưởng  những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dụng Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg để các cơ quan, đơn vị , địa phương và nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ tầm quan trọng của Tủ sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước và tăng cường pháp chế ở địa phương, biên soạn tài liệu hướng dẫn hình thức, biện pháp xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo đặc thù của từng lĩnh vực, nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc kiểm tra, sử dụng, quản lý các loại hình Tủ sách pháp luật.

- Định kỳ hàng năm lập danh mục sách, tài liệu pháp luật cần thiết để hướng dẫn các cơ quan, địa phương trong tỉnh kịp thời bổ sung cho các tủ sách pháp luật; biên soạn các tài liệu pháp luật phù hợp dành cho Tủ sách pháp luật ở địa phương.

3. Sở tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương lập, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật hàng năm theo quy định.

4. Sở Giáo dục – Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở xã hội thuộc phạm vi ngành mình quản lý.

6. Đài phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An, các đài, trạm truyền thanh ở cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về vai trò của Tủ sách pháp luật, giới thiệu cán bộ và nhân dân đến đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg; vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng Tủ sách pháp luật. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo trong việc xây dựng, quản lý và khai thác các Tủ sách pháp luật tại cơ quan, Doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện tốt Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, trong đó cần chú ý đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, đa dạng các loại hình Tủ sách pháp luật để phù hợp với đặc thù tại địa phương, đơn vị mình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, bố trí Tủ sách pháp luật thuận tiện cho việc đọc, nghiên cứu của cán bộ và nhân dân; luân chuyển sách, tài liệu từ Tủ sách cho các túi sách, cặp sách ở các khóm, ấp, khu phố; chỉ đạo việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã, chủ động trang bị, bổ sung đầu sách luật mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quản lý, sử dụng các loại sách, báo, tài liệu, công báo theo đúng quy định đối với tài sản công và hàng năm có kiểm kê, báo cáo đầy đủ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc theo yêu cầu của cơ qaun có thẩm quyền cấp trên; sử dụng có hiệu quả, đúng chế độ nguồn kinh phí được cấp phát để trang bị sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật; tổ chức vận động, khuyến khích thành lập Tủ sách pháp luật ở ấp, khu phố để tập hợp, bảo quản và sử dụng tốt nguồn sách, báo, tờ gấp, văn bản pháp luật, sổ tay pháp luật do cấp trên cấp phát và các nguồn hỗ trợ khác.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Nguyên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.