• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2013
UBND TỈNH LONG AN
Số: 17/2013/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 18 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào

dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viên

trên địa bàn tỉnh Long An

___________________

Trong thời gian qua, việc giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An đã được ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực thực hiện và đã đạt kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh có biểu hiện sa sút trong học tập, suy thoái về đạo đức như: hiện tượng học sinh đánh nhau; có lời nói, hành vi thiếu tôn trọng giáo viên, người thân trong gia đình, người lớn tuổi; thờ ơ, bàng quan trước đời sống xã hội, cộng đồng; thiếu nhận thức, hiểu biết để tự hào về truyền thống dân tộc, lòng yêu nước, lịch sử, văn hóa dân tộc; thậm chí sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật…Nguyên nhân do công tác quán triệt nhận thức và thực hiện giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viên chưa được quyết tâm thực hiện triệt để, chưa có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ và thường xuyên giữa các ngành, các cấp với ngành Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp giữa 3 môi trường nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác này chưa chặt chẽ; mặt trái của sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tác động xấu, ảnh hưởng đến học sinh, sinh viên trong khi chưa được định hướng tiếp cận, sử dụng đúng đắn,…

Để tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An tập trung tổ chức thực hiện các nội dung sau:

 1. Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn

a) Quán triệt sâu sắc trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và nhân dân địa phương nhận thức đầy đủ, ý nghĩa của công tác giáo dục lối sống, lòng yêu nước tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh học sinh và trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo; tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức, thực hiện nếp sống văn minh với kỹ năng ứng xử có văn hóa, bảo đảm tính chuẩn mực, thân thiện trong hoạt động giao tiếp xã hội và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

b) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao, các cơ quan, tổ chức đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc, phòng chống bạo lực học đường; thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức,      viên chức, người lao động của ngành giáo dục; đến học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.

b) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật về   đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

c) Phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan tiếp tục chăm sóc,       phát huy giá trị lịch sử văn hóa, tổ chức các hoạt động tập thể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống; nâng cao chất lượng hoạt động văn thể mỹ trong nhà trường.

d) Triển khai có hiệu quả hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, giá trị đạo đức, lòng yêu nước tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc đối với người dạy và người học.

đ) Đẩy mạnh xây dựng phương pháp tự học, ý thức tự giác của học sinh, sinh viên; xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, giao tiếp của học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử, các môn học xã hội.

e) Thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” trong học sinh, sinh viên trong những hoạt động của các cơ sở giáo dục, qua các phương tiện thông tin đại chúng.

g) Tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức, trong thực hiện nếp sống văn minh và kỹ năng ứng xử có văn hóa, bảo đảm tính chuẩn mực, thân thiện trong hoạt động giao tiếp xã hội và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường.

h) Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của ngành và nội quy, quy định của nhà trường đối với người dạy và người học.

i) Tùy vào điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, yêu cầu về chuyên ngành chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

k) Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất kịp thời, tham mưu UBND tỉnh quyết định kinh phí cho công tác giáo dục đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

l) Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết công tác giáo dục đối với học sinh, sinh viên hàng năm về UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức đoàn thể và các ngành có liên quan:

a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, phát huy giá trị lịch sử văn hóa; xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện trường học, sử dụng có hiệu quả thư viện và bảo tàng ở địa phương; chăm sóc di tích lịch sử - văn hóa.

b) Tổ chức hoặc tổ chức lồng ghép vào các chương trình học của nhà trường các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử địa phương, về thân thế sự nghiệp các nhân vật lịch sử gắn với di tích thờ tự, công trình lưu niệm danh nhân, anh hùng liệt sĩ và các di sản văn hóa tiêu biểu ở địa phương.

4. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc bằng các hình thức:

a) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: nêu gương điển hình những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học vươn lên trong cuộc sống,…

b) Phê phán các hành vi vi phạm đạo đức, những tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; không kính trọng thầy cô giáo, xem thường bạn bè, mọi người xung quanh; không hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ và người lớn tuổi; nghiện game bỏ học, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện,…

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, các tổ chức đoàn thể có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị này.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc,  hướng dẫn việc thực hiện chỉ thị này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Hữu Phước

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.