• Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định

  02/06/2020

  12/06/2020

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

  02/06/2020

  15/06/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Quy định mức chi hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020

  14/05/2020

  25/05/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  07/05/2020

  20/05/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Quy định mức chi đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  04/05/2020

  20/05/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Quy định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

  29/04/2020

  11/05/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Quy định tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  22/04/2020

  02/05/2020

 • Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025

  17/04/2020

  27/04/2020

 • Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định

  17/04/2020

  27/04/2020

 • Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Đinh năm 2020

  17/04/2020

  27/04/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.