• Thông tư 83/2023/TT-BQP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 38/2023/TT-BQP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2021/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 18/2020/TT-NHNN Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2019/TT-NHNN Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2018/TT-BNV Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 47/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04 /2017/TT-NHNN Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2016/TT-BGTVT Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
     
     
     
       
       
       
   

  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.