• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/11/2022
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 62/2022/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 5 tháng 10 năm 2022

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Võ Thành Hưng

Tải file đính kèm
 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.