• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 78/2023/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Bảng giá đất điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 9 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006

Căn cứ Luật Đất đai ngày  29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Văn bản  số 413/UBTVQH15-CTĐB ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc điều chỉnh bảng giá đất;

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá đất điều chỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định (có Quy định kèm theo) và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 là 1,0 (Một phẩy không) đối với các vị trí, đoạn đường trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng nhân dân tỉnh về phương pháp định giá đất, tính chính xác trong hệ thống thông tin, số liệu của bảng giá đất điều chỉnh tại nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Bảng giá đất điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023, và thay thế các Nghị Quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024, Nghị quyết số 111/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Quốc Chỉnh

 

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.