• Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 83/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn Gia phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do tỉnh Nam Định quản lý

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 78/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 79/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 71/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  16/07/2022

 • Nghị quyết 76/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học

  06/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 80/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 81/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/07/2022

  16/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.