Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định

                    

                                

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

          Căn cứu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

          Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

          Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 65/TTr-SXD ngày 18/9/2023; Báo cáo thẩm định  số 1233/BC-STP ngày 15/9/2023 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày 01/11/2023.

          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hà Lan Anh