Sign In

NGHỊ QUYẾT

V/v quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

trên địa bàn tỉnh Nam Định.

__________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư số 89/2003/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Xét tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nam Định là: 700.000 đồng (bảy tram nghìn đồng)/ 1 giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống hoạt động phân phối, bán lẻ điện nông thôn.

Điều 2: Các cơ quan, đơn vị thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực được trích để lại 75% (bẩy nhăm phần tram) trên tồng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức thu lệ phí, số còn lại 25% (hai lăm phần tram) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5: Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam ĐỊnh khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua./

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Chu Văn Đạt