Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp  tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 42/TTr-BQLCKCN ngày 31/10/2018 và Báo cáo Thẩm định số 202/BC-STP ngày 29/10/2018 của Sở Tư pháp về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018 và thay thế Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định về tạm trú của chuyên gia nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY ĐỊNH

Quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các

 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số   28  /2018/QĐ-UBND ngày  13 tháng 11  năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

                                                                   ------------------------------

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Những trường hợp người nước ngoài được tạm trú tại doanh nghiệp

1. Người nước ngoài gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Có thời hạn làm việc tại doanh nghiệp dưới 03 (ba) tháng;

b) Trong thời gian thử việc theo hình thức tuyển dụng lao động, trước khi ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam;

c) Thực hiện điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có tính chất cấp bách;

d) Thực hiện những công việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp: Sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài hiện đang làm việc tại doanh nghiệp không xử lý được, thời gian làm việc một lần không qúa 03 (ba) tháng và tổng thời gian làm việc  không quá 06 (sáu) tháng trong một năm.

2. Việc tạm trú của người nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất như sau:

a) Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Không kèm theo gia đình và người thân;

c) Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

d) Nơi ở của nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở; doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người nước ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất.

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Công an khu công nghiệp tổ chức kiểm tra khu nhà tạm trú cho người lao động nước ngoài.

2. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và thông báo cho Sở lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh về tình hình tạm trú của người nước ngoài trong khu công nghiệp theo quy định.

3.Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tạm trú của lao động nước ngoài trong khu công nghiệp; tổng hợp các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Điều 4. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các doanh nghiệp về tình hình tạm trú của lao động nước ngoài theo quy định pháp luật thanh tra, kiểm tra. Xử lý các hành vi vi phạm quy định tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn lực lượng chức năng tiếp nhận khai báo tạm trú của người  nước ngoài tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, tạm trú  của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy cho khu nhà tạm trú của người nước tại doanh nghiệp.

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp

1. Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Bố trí khu nhà tạm trú cho người nước ngoài riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở.

3. Cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp.

4. Quản lý người nước ngoài theo đúng mục đích nhập cảnh trong thời gian tạm trú tại doanh nghiệp. Chịu sự thanh tra, kiểm tra về tạm trú đối với người nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Định kỳ 06 tháng, 01 năm thực hiện báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Công an khu công nghiệp về tình hình tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp.

 Điều 6. Trách nhiệm của người nước ngoài.

1. Phối hợp thực hiện khai báo tạm trú, tuân thủ các quy định về tạm trú theo Quy định này và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra trong quá trình tạm  trú.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh về UBND tỉnh Nam Định (qua Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Lê Đoài