Sign In

CHỈ THỊ

Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015

_____________

 

Năm 2014, các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nổi bật là: Tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, cơ quan Quân sự, Biên phòng và Công an các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hoàn thành điều chỉnh Quyết tâm tác chiến khu vực phòng thủ ở cấp tỉnh và cấp huyện phù hợp với điều kiện tác chiến trong tình hình mới, hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ  huyện Vụ Bản, Ý Yên; diễn tập chiến đấu trị an của các xã, phường, thị trấn; diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên ngành quân sự cơ sở (khóa 5) và Sỹ quan dự bị (khóa 6) từ nguồn ngân sách địa phương. Triển khai thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội…

Tuy nhiên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014 còn một số hạn chế là: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của một số cấp ngành, đoàn thể, nhân dân chưa sâu rộng. Công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ ở một số địa phương, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Việc nắm và quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở một số xã, phường, thị trấn còn gặp khó khăn; xử lý công dân vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự chưa kiên quyết.

Năm 2015, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước; tình hình thế giới, khu vực dự báo còn diễn biến phức tạp, khó dự đoán, đặc biệt là vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo; chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 18/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trọng tâm là: Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về "Khu vực phòng thủ"; Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên; hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh giai đoạn 2011-2015.

          2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới"; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Mở 02 lớp cho cán bộ đối tượng 3 và 01 lớp đào tạo 75 Sỹ quan dự bị từ nguồn ngân sách địa phương; các huyện thành phố mở các lớp bồi dưỡng cho các đối tượng 3, đối tượng 4 và các đối tượng mở rộng khác theo phân cấp.

          3. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi 17, lực lượng Dân quân tự vệ; chỉ đạo huyện Hải Hậu làm điểm tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, rút kinh nghiệm triển khai trong toàn tỉnh. Nắm và quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ; quán triệt và thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Kết luận số 22-KL/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Giải pháp thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự", hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, an toàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 120/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ chức huy động lực lượng tham gia diễu duyệt nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam, 70 năm Quốc khánh 2/9 khi có yêu cầu của cấp trên.

4. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng trên địa bàn; thực hiện kiểm kê, lập hiện trạng sử dụng đất quốc phòng; hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Sở chỉ huy cơ bản và huấn luyện lực lượng dự bị động viên khu vực núi Ngăm, huyện Vụ Bản.

          Cơ quan Quân sự, Biên phòng, Công an các cấp phối hợp, làm tốt công tác Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các lực lượng theo quy định tại Nghị định 77/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2007/NĐ-CP từ tỉnh đến cơ sở; quản lý chặt chẽ số phương tiện tàu thuyền đã ký kết với Vùng 1- Hải quân theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo trên vùng biển của tỉnh.

          5. Hoàn thành nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Chỉ đạo các huyện và thành phố Nam Định tổ chức diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm. Triển khai dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh khi dự án được phê duyệt.

6. Duy trì hoạt động Ban Hậu cần nhân dân - Hậu cần địa phương, Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân các cấp có nền nếp, bảo đảm cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng tham gia các cuộc kháng chiến; chính sách hậu phương quân đội: hoàn thành việc xét duyệt, chi trả trợ cấp theo Quyết định 62 về thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Căm-pu-chi-a, biên giới phía Bắc, phía Tây nam; Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Thông tư 28 về "Hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ"; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ, 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Quân khu 3, 70 năm ngày Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp, sát với thực tế của từng địa phương.

7. Thanh tra tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các huyện, thành phố tiến hành thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

8. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Chỉ thị này và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh./. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đoàn Hồng Phong