• Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

  30/03/2022

  10/04/2022

 • Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  30/03/2022

  30/03/2022

 • Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  18/01/2022

  18/01/2022

 • Nghị quyết 132/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  10/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 109/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

  10/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 134/2021/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 của tỉnh Ninh Bình

  10/12/2021

  10/12/2021

 • Nghị quyết 124/2021/NQ-HĐND

  quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực

  10/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 122/2021/NQ-HĐND

  Về quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  10/12/2021

  10/12/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 131/2021/NQ-HĐND

  Thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  10/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 113/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022

  10/12/2021

  01/01/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.