Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2010

______________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 37/2009/QH12 ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Sau khi xem xét Báo cáo số 14/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 1041/BC-UBTCNS12 ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 292/BC-UBTVQH12 ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương năm 2010 là 303.472 tỷ đồng (ba trăm linh ba nghìn bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng). Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương năm 2010 là 265.219 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi lăm nghìn hai trăm mười chín tỷ đồng).

Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương năm 2010 là 370.436 tỷ đồng (ba trăm bảy mươi nghìn bốn trăm ba mươi sáu tỷ đồng), tính cả 52.736 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2007, 2008 và 2009 theo quy định thì tổng chi ngân sách trung ương là 423.172 tỷ đồng.

Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 cho từng Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5 kèm theo.

Điều 3. Về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, đề nghị Chính phủ:

1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội.

2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng đơn vị trước ngày 31 tháng 12 năm 2009; thực hiện công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước; báo cáo Quốc hội về tiến độ, kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách của các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương tại kỳ họp thứ 7.

3. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi chưa bức thiết. Tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư; tập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án, công trình quan trọng, cấp bách, có hiệu quả; ưu tiên bố trí vốn trả nợ và các dự án, công trình chuyển tiếp, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010 - 2011; không bố trí vốn cho các dự án, công trình chưa đủ thủ tục đầu tư. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương.

Điều 4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về những vi phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 5. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội theo chức năng nhiệm vụ của mình giám sát việc phân bổ, giao và chấp hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Trọng