Sign In

 

NGHỊ QUYẾT

Kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản,

đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

_______________________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pp nước Cng hòa xã hi ch nga Vit Nam m 1992 đã được sửa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Căn cứ Lut Đt đai s 13/2003/QH11;

Căn cứ Tờ trình s 243/TTr-CP ngày 19 tháng 6 m 2013 ca Chính ph; Theo đề ngh ca y ban thưng vụ Quc hi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Khi hết thi hn s dụng, Nhà nưc không điu chnh li đt trng cây hàng năm, đất nuôi trng thủy sn, đt làm mui đã giao cho h gia đình, cá nhân theo Lut Đt đai s 13/2003/QH11; h gia đình, cá nhân trc tiếp sn xut nông nghiệp, nuôi trng thu sn, làm muối đưc tiếp tc s dụng đt cho đến khi Lut Đt đai (sa đổi) đưc ban hành và có hiu lc thi hành, khi đó thi hn s dng đt trồng cây hàng năm, đất nuôi trng thủy sn, đất làm muối ca h gia đình, nhân áp dụng theo quy định ca Lut Đt đai (sa đổi).

Điều 2.

1. Ngh quyết này hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2013.

2. Chính ph ng dẫn thi hành Ngh quyết này.

___________________________________________________________

Nghquyết này đã được Quc hội nước Cng a xã hội chnghĩa Việt Nam ka XIII, kỳ hp th 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng