• Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  27/03/2023

  10/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  23/03/2023

  03/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên

  13/03/2023

  24/03/2023

 • Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực thanh tra

  27/02/2023

  10/03/2023

 • Quyết định 04/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026

  13/02/2023

  27/02/2023

 • Quyết định 03/2023/QĐ-UBND

  Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo Bảng giá đất của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của Hội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  01/02/2023

  10/02/2023

 • Quyết định 02/2023/QĐ-UBND

  Ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  20/01/2023

  01/02/2023

 • Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết điṇh số 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loaị đất trên điạ bàn tỉnh Phú Yên05 năm (2020-2024) và Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND

  20/01/2023

  01/02/2023

 • Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐND

  Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

  09/12/2022

  19/12/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.