• Nghị quyết 70/2024/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tư ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  20/06/2024

  01/07/2024

 • Quyết định 13/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  10/06/2024

  21/06/2024

 • Quyết định 12/2024/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình

  31/05/2024

  20/06/2024

 • Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  30/05/2024

  09/06/2024

 • Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  23/05/2024

  03/06/2024

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

  22/05/2024

  06/06/2024

 • Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  10/05/2024

  20/05/2024

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

  05/04/2024

  15/04/2024

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  01/04/2024

  01/04/2024

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.