• Quyết định 10/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  28/03/2023

  15/04/2023

 • Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình.

  24/03/2023

  10/04/2023

 • Nghị quyết 42/2023/NQ-HĐND

  Ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  24/03/2023

  04/04/2023

 • Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định nội dung, phương thức và mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  20/03/2023

  30/03/2023

 • Quyết định 06/2023/QĐ-UBND

  bãi bỏ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  06/03/2023

  20/03/2023

 • Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải rắn y tế thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  07/02/2023

  20/02/2023

 • Quyết định 04/2023/QĐ-UBND

  Quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  07/02/2023

  17/02/2023

 • Quyết định 02/2023/QĐ-UBND

  ban hành Quy định Nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  12/01/2023

  22/01/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.