• Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  26/10/2023

  10/11/2023

 • Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi và nhiệm vụ thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam

  26/10/2023

  10/11/2023

 • Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

  26/10/2023

  15/11/2023

 • Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh

  26/10/2023

  10/11/2023

 • Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/10/2023

  20/10/2023

 • Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  10/10/2023

  10/10/2023

 • Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  09/10/2023

  20/10/2023

 • Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  05/10/2023

  20/10/2023

 • Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

  03/10/2023

  03/10/2023

 • Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND

  Quy định quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  25/09/2023

  10/10/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.