Sign In

NGHỊ QUYẾT

Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X,

KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 4362/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương; Báo cáo thẩm tra số 84/BC- HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện);

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

d) Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến thưởng vượt thu và sử dụng kinh phí thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

Điều 2. Nội dung quy định thưởng vượt thu

1. Nguyên tắc thưởng vượt thu

a) Ngân sách tỉnh thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia cho ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp huyện thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia cho ngân sách cấp xã.

b) Tổng số thu phân chia điều tiết ngân sách tỉnh, điều tiết ngân sách cấp huyện phải tăng so với dự toán được cấp trên giao.

c) Căn cứ để xét thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách là tổng các khoản thu phân chia vượt so với dự toán (trừ nguồn thu mới), không tính riêng từng khoản thu.

d) Số vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia phải trích tạo nguồn cải cách tiền lương; số vượt thu còn lại được sử dụng theo quy định, trong đó có thưởng vượt thu.

đ) Số được thưởng cho từng huyện, thị xã, thành phố; từng xã, phường, thị trấn không vượt quá số tăng thu trong cân đối ngân sách so với mức thực hiện năm trước của địa phương đó. Trường hợp số được thưởng lớn hơn số tăng thu so với thực hiện năm trước thì chỉ thưởng bằng mức tăng thu so với thực hiện năm trước. Trường hợp số thu so với thực hiện năm trước không tăng, địa phương không được xét thưởng.

e) Tổng số thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới không vượt quá tổng số thu từ các khoản thu phân chia vượt dự toán của ngân sách cấp trên, sau khi thực hiện trích tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

2. Mức thưởng

a) Mức thưởng vượt thu dự toán của ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện không quá 30%/tổng số thu từ các khoản thu phân chia trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố điều tiết ngân sách tỉnh vượt dự toán (sau khi trừ nguồn thu mới và trích tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định), nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước và tối đa 50 tỷ đồng/huyện, thị xã, thành phố.

b) Mức thưởng vượt thu dự toán của ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã không quá 30%/tổng số thu từ các khoản thu phân chia trên địa bàn xã, phường, thị trấn điều tiết ngân sách cấp huyện vượt dự toán (sau khi trừ nguồn thu mới và trích tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định) nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước và tối đa 05 tỷ đồng/xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Sử dụng nguồn thưởng vượt thu

Các cấp ngân sách sử dụng nguồn thưởng vượt thu để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, chi thường xuyên, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới.

Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng phương án sử dụng nguồn thưởng vượt thu báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thống nhất để thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022

2. Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương được áp dụng trong niên độ ngân sách từ năm 2022 đến năm 2025.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2022./.

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Việt Cường