• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2022
UBND TỈNH QUẢNG NAM
Số: số: 24/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 11 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và kéo dài thời gian giữ chức
vụ đối với viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông công lập và Trung tâm giáo dục thường xuyên
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng
11 năm 2019 ;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của
Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm
giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số:
2705/SGDĐT-VP ngày 15 tháng 12 năm 2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ
trình số 906/TTr- SNV ngày 04 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu
chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức
vụ và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý tại các cơ sở giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Trung tâm giáo dục thường xuyên
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội
vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Trí Thanh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.