• Nghị quyết 68/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Trị

  18/10/2022

  28/10/2022

 • Nghị quyết 69/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/10/2022

  28/10/2022

 • Nghị quyết 72/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/10/2022

  28/10/2022

 • Nghị quyết 77/2022/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  18/10/2022

  28/10/2022

 • Nghị quyết 74/2022/NQ-HĐND

  Xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị

  18/10/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 73/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/10/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

  14/07/2022

  24/07/2022

 • Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  14/07/2022

  24/07/2022

 • Nghị quyết 52/2022/NQ-HĐND

  Về tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

  14/07/2022

  01/09/2022

 • Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  14/07/2022

  01/08/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.