• Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

  14/07/2022

  14/07/2022

 • Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025

  29/06/2022

  10/07/2022

 • Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/05/2022

  10/06/2022

 • Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/05/2022

  10/06/2022

 • Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/05/2022

  10/06/2022

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

  Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/04/2022

  25/04/2022

 • Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2022 - 2030

  15/04/2022

  25/04/2022

 • Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/04/2022

  01/05/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  15/04/2022

  01/05/2022

 • Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/04/2022

  01/05/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.