• Nghị quyết 107/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao

  30/08/2021

  10/09/2021

 • Nghị quyết 111/2021/NQ-HĐND

  Về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/08/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 112/2021/NQ-HĐND

  Về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến năm 2025

  30/08/2021

  10/09/2021

 • Nghị quyết 110/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị "Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/08/2021

  01/10/2021

 • Nghị quyết 108/2021/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/08/2021

  01/10/2021

 • Nghị quyết 109/2021/NQ-HĐND

  Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021

  30/08/2021

  01/01/2022

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 105/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/08/2021

  10/09/2021

 • Nghị quyết 106/2021/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2026

  30/08/2021

  10/09/2021

 • Nghị quyết 99/2021/NQ-HĐND

  Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020

  16/07/2021

  26/07/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 91/2021/NQ-HĐND

  Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025

  16/07/2021

  26/07/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.