• Quyết định 13/2024/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị

  10/07/2024

  20/07/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

  18/06/2024

  28/06/2024

 • Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

  18/06/2024

  28/06/2024

 • Quyết định 12/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

  18/06/2024

  28/06/2024

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số tỉnh Quảng Trị thuộc Sở Y tế

  03/06/2024

  13/06/2024

 • Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị

  19/04/2024

  29/04/2024

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

  10/04/2024

  20/04/2024

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/04/2024

  11/04/2024

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  21/03/2024

  31/03/2024

 • Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/03/2024

  01/04/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.