• Quyết định 21/2022/QĐ-UBND

  Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ phần diện tích đất nằm trong khu đất thực hiện dự án đầu tư để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  27/07/2022

  10/08/2022

 • Quyết định 19/2022/QĐ-UBND

  v/v Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh

  14/07/2022

  25/07/2022

 • Quyết định 18/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

  11/07/2022

  21/07/2022

 • Quyết định 17/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị

  26/05/2022

  06/06/2022

 • Quyết định 16/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Trị

  20/05/2022

  01/06/2022

 • Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị

  10/05/2022

  20/05/2022

 • Quyết định 14/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  09/05/2022

  20/05/2022

 • Quyết định 13/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

  28/04/2022

  10/05/2022

 • Quyết định 12/2022/QĐ-UBND

  v/v Quy định về quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Trị

  20/04/2022

  01/05/2022

 • Quyết định 11/2022/QĐ-UBND

  Về việc quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  20/04/2022

  01/05/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.