Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức

Thôn, Bản, Khu phố và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn

của Trưởng Thôn, Trưởng Bản, Trưởng Khu phố

 

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

      -  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (Sửa đổi) ngày 21/06/1994;

      - Căn cứ Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế dân chủ ở xã;

      - Căn cứ Quyết định số 164/TCCP-CCVC ngày 29/6/1995 của Bộ trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ về tổ chức bản và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bản;

- Căn cứ Nghị Quyết số 11d/1999/NQ-HOạT ĐộNG ngày 16/01/1999 của HĐND tỉnh Quảng Trị khoá III- Kỳ họp thứ 11;

      -  Theo đề nghị của Trưởng Ban tổ chức Chính quyền tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tạm thời về tổ chức Thôn, Bản, Khu phố (sau đây gọi chung là Thôn) và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Thôn, Trưởng Bản, Trưởng Khu phố” (sau đay gọi chung là Trưởng Thôn) để áp dụng thống nhất đối với các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Giao Ban tổ chức Chính quyền tỉnh phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy chế này.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên dịa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bường