Sign In

QUYẾT ĐỊNH

V/v hợp nhất ban quản lý dự án thuỷ lợi 409 với Ban Quản lý dự án thuỷ lợi 408 thành Ban mới lấy tên là Ban Quản lý dự án thuỷ lợi 408

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/ 9/ 1999 của Chính phủ và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/ 5/ 2000 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 52/1999/NĐ-CP;
Căn cứ Thông báo số 16-BCS/TB ngày 7 tháng 3 năm 2001 của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Nghị quyết của Ban Cán sự họp ngày 01 và 02/ 3/ 2001;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 409 với Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408, thành ban mới lấy tên là Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408.

Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408 (mới) đặt trụ sở tại 30 Trần Quang Khải, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nguyên là trụ sở của Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408 cũ).

Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408 (mới) có cơ sở 2 tại 466 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (nguyên là trụ sở của Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 409 cũ).

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 409 và Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408 bàn giao nguyên trạng nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị tài sản, kinh phí và hồ sơ tài liệu của Ban cho Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408 (mới) trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 3. Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408 (mới) được sử dụng con dấu riêng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408 (mới) tiếp nhận bàn giao của Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 409 và Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408, kế thừa và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại quyết định số 124/2000/QĐ/BNN-TCCB ngày 27/ 11/ 2000.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Đầu tư xây dựng cơ bản, Kế hoạch và quy hoạch, Tài chính kế toán, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 409, 408 và Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 408 (mới) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Hồng Giang