• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2006
CHÍNH PHỦ
Số: 94/1998/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 17 tháng 11 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998-QH10 ngày 20 tháng 5năm 1998

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 08 tháng 11 năm1996; Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20tháng 5 năm 1998;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm1991; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩungày 5 tháng 7 năm 1993; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Thuế suất thuế nhập khẩu được quy định như sau:

1.Thuế suất đối với hàng nhập khẩu gồm thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãivà thuế suất ưu đãi đặc biệt:

a)Thuế suất ưu đãi áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước hoặc khối nướccó thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuếsuất ưu đãi được quy định trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chínhban hành. Bộ Tài chính chủ trì cùng với Bộ Thương mại và các Bộ có liên quancăn cứ vào chính sách xuất, nhập khẩu, sự biến động về giá cả thị trường trongtừng thời gian để điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế nhập khẩu phùhợp với khung thuế suất do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định.

b)Thuế suất thông thường áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước khôngcó thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuếsuất thông thường được áp dụng thống nhất cao hơn 50% (năm mươi phần trăm) sovới thuế suất ưu đãi quy định tại điểm a, mục 1 của Điều này. Đối với những trườnghợp đặc biệt cần quy định cao hơn hoặc thấp hơn 50% (nhưng không quá 70% so vớithuế suất ưu đãi), sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại, Bộ Tài chínhquy định cho từng trường hợp cụ thể đảm bảo phù hợp với chính sách và quan hệthương mại trong từng thời kỳ nhất định.

c)Thuế suất ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nướchoặc khối nước mà Việt Nam và nước hoặc khối nước đó đã có thoả thuận ưu đãiđặc biệt về thuế nhập khẩu theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minhquan thuế hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới.

Thuếsuất ưu đãi đặc biệt được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có đủ các điềukiện sau đây:

Phảilà những mặt hàng được quy định cụ thể trong thoả thuận và phải đáp ứng đủ cácđiều kiện đã ghi trong thoả thuận.

Phảilà hàng có xuất xứ tại nước có chung đường biên giới hoặc tại nước thuộc khối nướcmà Việt Nam tham gia về thuế theo thoả thuận.

BộThương mại hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn xuất xứ hàng hoá quy định tại điểm a,b, c mục 1 của Điều này.

2.Thuế suất bổ sung quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu được bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 04/1998/QH10 ngày20/5/1998 sẽ có quy định riêng.

Điều 2.Hàng xuất khẩu, nhập khẩu được xét miễn thuế quy định tại khoản 2, Điều 1 LuậtSửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số04/1998/QH10 được quy định chi tiết như sau:

1.Hàng nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiêncứu khoa học, giáo dục và đào tạo được miễn thuế nhập khẩu theo danh mục hànghoá nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan quyđịnh.

2.Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và của bên nước ngoàihợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được miễn thuế nhậpkhẩu theo các quy định tại Nghị định 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1996 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị địnhsố 10/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về một số biện phápkhuyến khích và bảo đảm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và Nghị địnhsố 62/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy chế đầu tưtheo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyểngiao - kinh doanh, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nướcngoài tại Việt Nam.

3.Hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp đầu tư trong nước theo Luật Khuyến khíchđầu tư trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo Điều 25 Luật Khuyến khích đầu tưtrong nước (sửa đổi) ngày 20 tháng 5 năm 1998.

4.Hàng là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cánhân của Việt Nam và ngược lại, hàng mẫu được miễn thuế theo mức quy định củaBộ Tài chính.

BộTài chính quy định thủ tục xét miễn thuế cụ thể đối với từng trường hợp quyđịnh tại Điều này.

Điều 3.Kê khai nộp thuế

1.Tổ chức, cá nhân mỗi lần có hàng hoá được phép xuất khẩu phải kê khai, nộp tờkhai hàng xuất khẩu, nộp thuế xuất khẩu cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tụcxuất khẩu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.

2.Tổ chức, cá nhân mỗi lần có hàng hoá được phép nhập khẩu phải kê khai, nộp tờkhai hàng nhập khẩu, nộp thuế nhập khẩu cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tụcnhập khẩu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.

Đốivới một số cửa khẩu có lượng hàng nhập khẩu lớn; được phép mở thêm một số địađiểm làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá và thu thuế nhập khẩu. Tổng cục Hải quanthống nhất ý kiến với Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định địa điểm làm thủtục nhập khẩu được phép mở thêm.

Cơquan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, làm thủtục hải quan và thu thuế theo quy định của Nghị định này.

Điều 4.Kiểm hoá, tính thuế và thời hạn nộp thuế:

1.Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày mà tổ chức, cá nhân đăngký tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu với cơ quan Hải quan. Thuế được tính theothuế suất và giá tính thuế tại ngày đăng ký tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

2.Trong thời hạn tám (8) giờ làm việc, kể từ khi tiếp nhận Tờ khai hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu cơ quan Hải quan phải thông báo chính thức cho đối tượng nộpthuế số thuế phải nộp.

Đốivới một số mặt hàng có số lượng nhập khẩu mỗi lần lớn (như sắt, thép, phôithép, xi măng, clinke, xăng dầu, phân bón) và những mặt hàng bắt buộc phải cógiám định tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Chính phủ trước khi được phéplưu thông trên thị trường Việt Nam, thì thời hạn thông báo thuế được kéo dài nhưngkhông quá 3 ngày làm việc do Tổng cục Hải quan quy định cụ thể.

Đốivới những mặt hàng bắt buộc phải có giám định tiêu chuẩn kỹ thuật mới xác địnhđược mã số theo danh mục Biểu thuế, tình trạng cũ, mới của hàng hoá để đảm bảochính xác cho việc tính thuế, thì thời hạn thông báo thuế được kéo dài quá 3ngày, nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Cơquan giám định, cơ quan kiểm tra chất lượng Nhà nước có trách nhiệm đảm bảohoàn thành thời gian giám định, kiểm tra chất lượng đối với các mặt hàng xuấtkhẩu, nhập khẩu để cơ quan Hải quan thông báo thuế cho đối tượng nộp thuế.

BộKhoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Tài chính quyđịnh cụ thể các cơ quan có thẩm quyền giám định, kiểm tra chất lượng hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu và quy định cơ quan quyết định cuối cùng trong trường hợpcó khiếu nại.

3.Thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định như sau:

a)Đối với hàng xuất khẩu là mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuếnhận được thông báo chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp.

b)Đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu làchín (9) tháng kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo chính thức củacơ quan Hải quan về số thuế phải nộp.

Đốivới các trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu củacác doanh nghiệp phải kéo dài hơn như đóng tàu, thuyền, chế tạo máy móc, thiếtbị cơ khí thì thời hạn nộp thuế có thể được gia hạn phù hợp với chu kỳ sảnxuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu do Bộ Tài chính quyết định từng trường hợp cụthể.

Trườnghợp đã thực xuất khẩu hàng hoá được sản xuất bằng vật tư, nguyên liệu nhập khẩutrong thời hạn nộp thuế quy định trên thì không phải nộp thuế nhập khẩu tươngứng với số hàng xuất khẩu. Nếu xuất khẩu hàng hoá ngoài thời hạn nộp thuế quyđịnh thì đối tượng phải nộp thuế theo đúng quy định.

Cácdoanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu phải đăng ký với cơ quan Hải quan hàng hoálà vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Trường hợp các doanhnghiệp đã đăng ký và được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định của khoảnnày, nhưng tiêu thụ tại Việt Nam thì bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 5của Nghị định này.

BộTài chính quy định cụ thể điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế và trườnghợp bị xử lý vi phạm quy định tại khoản này.

c)Đối với hàng kinh doanh tạm xuất, tái nhập hoặc tạm nhập, tái xuất là mười lăm(15) ngày kể từ ngày hết thời hạn cho phép tạm xuất, tái nhập hoặc tạm nhập,tái xuất.

Trườnghợp thực tái nhập (đối với hàng tạm xuất tái nhập) hoặc thực tái xuất (đối vớihàng tạm nhập tái xuất) trong thời hạn nộp thuế quy định thì không phải nộpthuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu tương ứng với số hàng tạm nhập hoặc táixuất.

BộThương mại quy định chung về thời hạn tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập.

Đốivới các hình thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập khác không phải là hìnhthức kinh doanh theo quy định của Bộ Thương mại thì thời hạn nộp thuế thực hiệntheo điểm a, d, đ khoản này.

d)Đối với hàng là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phươngtiện vận tải nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho sản xuất của doanh nghiệp là bamươi (30) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo chính thứccủa cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp.

đ)Đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng.Trong trường hợp có sự bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp của các tổ chức tíndụng hoặc các tổ chức khác được phép thực hiện một số hoạt động Ngân hàngtheoquy định của Luật Các tổ chức tín dụng, thì thời hạn nộp thuế là ba mươi (30)ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo chính thức của cơ quanthu thuế về số thuế phải nộp. Bộ Thương mại chủ trì cùng với các Bộ có liênquan để quy định danh mục hàng tiêu dùng nhập khẩu quy định tại điểm này.

Quáthời hạn nộp thuế nêu trên mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thì tổ chức bảo lãnhphải có trách nhiệm nộp thay cho đối tượng nộp thuế số tiền thuế đó.

Việcbảo lãnh về số tiền thuế phải nộp cho đối tượng nộp thuế, quyền và nghĩa vụ củatổ chức tín dụng thực hiện bảo lãnh, nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế được bảolãnh thực hiện theo Điều 58, 59, 60 Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12năm 1997.

Điều 5.Đối tượng nộp thuế vi phạm Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì tuỳ theotừng hành vi và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định tại khoản 5, Điều 1Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 và các văn bản pháp luật khác về xử lý viphạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Điều 6.Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Những quy địnhkhác về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước đây trái với các quy định của Nghịđịnh này đều bãi bỏ.

Bộtrưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệvà Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thihành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.