Sign In

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

_____________

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ, ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 184/2004/NĐ-CP, ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 171/2004/TT-BQP, ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Nghị định số 184/2004/NĐ-CP, ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH,  ngày 20/4/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP, ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND, ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc thành lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng vận động đóng góp và mức vận động:

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (kể cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp): từ 50.000 đồng/tháng (600.000 đồng/năm).

- Các hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp môn bài (theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP, ngày 30/8/2002 của Chính phủ): từ 20.000 đồng/tháng (240.000 đồng/năm).

- Các hộ dân còn lại (cả thành thị và nông thôn): từ 2.000 đồng/tháng (24.000 đồng/năm).

2. Đối tượng không vận động:

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, cơ quan Quân đội và Công an (trừ những cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các cơ quan này), tổ chức xã hội;

- Gia đình thương binh, liệt sĩ;

- Hộ nghèo, gia đình neo đơn, mất sức lao động, đời sống khó khăn (được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận).

3. Tổ chức vận động:

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức động viên đóng góp xây dựng Quỹ.  Quỹ này được để lại 100% cho ngân sách xã, phường, thị trấn sử dụng theo quy định.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 17 thông qua.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Minh Chiến