Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc

hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016.

2. Đối tượng áp dụng: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016 là 67.529 người.

3. Tổng kinh phí hỗ trợ: 4.412.344.860 đồng (bốn tỷ, bốn trăm mười hai triệu, ba trăm bốn mươi bốn nghìn, tám trăm sáu mươi đồng), từ nguồn kết dư Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2015.

4. Thời gian hỗ trợ: 04 tháng (từ ngày 01/9/2016 đến 31/12/2016).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2016./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lâm Văn Mẫn