• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2016
HĐND TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 61/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày 26 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

__________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 với nội dung như sau:

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016

Thống nhất với nhận định đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân được nêu trong Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016

a) Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tích cực làm cầu nối thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản. Rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo sản xuất nuôi tôm nước lợ năm 2016. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ theo Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ. Chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia kết nối cung cầu sản phẩm. Quan tâm phát triển thị trường nông thôn gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Rà soát, lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tăng cường chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

c) Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho học sinh. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

d) Tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy. Tăng cường tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Tổ chức chu đáo công tác tiếp dân, định kỳ đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

e) Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiểm tra, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng phục vụ đội ngũ công chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7 năm 2016./

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lâm Văn Mẫn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.