• Quyết định 61/2010/QĐ-UBND

  Ban hành bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh

  27/12/2010

  06/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 60/2010/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều “quy định về việc xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Tây Ninh

  23/12/2010

  02/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 59/2010/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 58/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 30/2010/NQ-HĐND

  Phê chuẩn phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015

  10/12/2010

  20/12/2010

 • Quyết định 54/2010/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 55/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư phát triển bằng nuồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 34/2010/NQ-HĐND

  Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011–2015 và định hướng đến năm 2020

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND

  Phê chuẩn các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoẠn 2011 – 2015

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND

  Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.