Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

-------------------------------------

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1948/TTr-SCT ngày 23 tháng 8 năm 2022 và Công văn số 2501/SCT-KTATMT ngày 26 tháng 10 năm 2022 về việc hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2022 và thay thế Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

QUY ĐỊNH

Quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

(Kèm theo Quyết định số:            /2022/QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

------------------------------

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Định hướng đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu

1. Phát triển cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu phải đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch còn hiệu lực có liên quan; phải gắn với định hướng phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, đô thị trong tương lai và những tuyến giao thông quan trọng; chú trọng phát triển các cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu ở khu vực nông thôn, vùng sâu nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Phát triển cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo hướng hiện đại, đảm bảo văn minh thương mại, đa dạng hóa mô hình tổ chức kinh doanh xăng dầu, kết hợp với các dịch vụ tiện ích như: dịch vụ rửa xe, bảo dưỡng xe, bãi đỗ xe, dịch vụ dừng nghỉ, cửa hàng bách hóa, cửa hàng ăn uống, dịch vụ tín dụng, máy rút tiền.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phân cấp cửa hàng xăng dầu

1. Cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

a) Cấp 1: diện tích đất tối thiểu là 4.000m2 (không bao gồm phần diện tích đất nằm trong quy hoạch giao thông), trong đó: chiều rộng của thửa đất (mặt tiếp giáp đường giao thông) tối thiểu là 50m và chiều sâu thửa đất tối thiểu là 80m.

Cửa hàng xăng dầu cấp 1 áp dụng cho việc xây dựng cửa hàng trên các tuyến quốc lộ hoặc tuyến đường khác (khi cần thiết).

b) Cấp 2: diện tích đất tối thiểu là 2.400m2 (không bao gồm phần diện tích đất nằm trong quy hoạch giao thông), chiều rộng của thửa đất (mặt tiếp giáp đường giao thông) tối thiểu là 40m, chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 60m.

Cửa hàng xăng dầu cấp 2 áp dụng cho việc xây dựng cửa hàng trên các tuyến đường khác trừ đường quốc lộ, đường cao tốc.

2. Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường thủy nội địa

Diện tích đất tối thiểu 2.000m2, chiều rộng mặt tiếp giáp đường giao thông tối thiểu 50m, chiều sâu tối thiểu 40m.

Điều 5. Kho xăng dầu

Thực hiện theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng; Thông tư số 34/2017/TT-BCT ngày 29/12/2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế; Các quy định hiện hành.

Điều 6. Tiêu chí về địa điểm, khoảng cách

1. Phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển giao thông và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đảm bảo các yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

3. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy định đảm bảo khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng xăng dầu theo quy định hiện hành.

4. Địa điểm xây dựng kho xăng dầu phải phù hợp với quy định đảm bảo khoảng cách an toàn tại Bảng 3, Phụ lục II và Phụ lục III quy định khoảng cách an toàn đối với kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ban hành kèm theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

5. Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tối thiểu là 500m.

6. Khoảng cách giữa cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới đến những nơi thường xuyên tụ họp đông người (chợ, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, công sở) tối thiểu là 200m.

7. Cửa hàng xăng dầu không đấu nối vào đường cao tốc, đường dẫn thuộc phạm vi nút giao của đường cao tốc, đường cao tốc đã được phân kỳ đầu tư, tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đã được quy hoạch là đường cao tốc.

8. Cửa hàng xăng dầu đấu nối ra quốc lộ ngoài phạm vi bụng đường cong nằm có bán kính đường cong nhỏ hơn bán kính đường cong tối thiểu thông thường theo cấp đường quy hoạch, lưng đường cong có bố trí siêu cao, trong đoạn đường dốc có độ đốc dọc lớn hơn độ đốc dọc lớn nhất theo cấp đường đang khai thác, trong khu vực địa hình không đảm bảo tầm nhìn lái xe.

9. Lối ra, vào cửa hàng xăng dầu cách điểm có tầm nhìn bị cản trở ít nhất 50m và nằm ngoài hành lang an toàn đối với cầu, cống, hầm đường bộ, cầu phao đường bộ, bến phà đường bộ.

10. Lối ra của cửa hàng xăng dầu mở ra đường cấp khu vực trở lên phải cách chỉ giới đường đỏ của tuyến đường cấp khu vực trở lên giao cắt với tuyến đường có lối ra của cửa hàng xăng dầu tối thiểu là 50m.

11. Cửa hàng xăng dầu phải bố trí khu vực dừng đỗ xe để tiếp xăng, dầu đảm bảo không gây ảnh hưởng đến giao thông bên trong cửa hàng và bên ngoài cửa hàng.

12. Cửa hàng xăng dầu trên đường thuỷ nội địa ngoài phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa.

13. Đối với cửa hàng xăng dầu đầu tư trên Quốc lộ phải đảm bảo khoảng cách điểm đấu nối như sau:

a) Trong phạm vi địa giới hành chính của nội thành, nội thị (phường, thị trấn): Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu tối thiểu là 500m.

b) Ngoài khu vực nội thành, nội thị và trường hợp hình thành, mở rộng địa giới hành chính của nội thành, nội thị từ ngày 15/02/2022 trở về sau:

- Đối với các tuyến quốc lộ không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa cửa hàng xăng dầu đến điểm đấu nối liên kề cùng phía dọc theo một bên tuyến được xác định theo cấp đường quy hoạch của đoạn tuyến quốc lộ, cụ thể như sau: đối với đường cấp III không nhỏ hơn 1.500m, đối với đường cấp IV trở xuống không nhỏ hơn 1.000m.

- Đối với các tuyến quốc lộ có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa cửa hàng xăng dầu đến điểm đấu nối liên kề cùng phía dọc theo một bên tuyến được xác định theo cấp đường quy hoạch của đoạn tuyến quốc lộ, cụ thể như sau: đối với đường cấp I, cấp II không nhỏ hơn 2.000m, đối với đường cấp III trở xuống không nhỏ hơn 1.000m.

Điều 7. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu

1. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

a. Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2020).

b. Dự án không thuộc các phân khu chức năng của khu kinh tế tại Khoản 3 Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

2. Thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế

Dự án thuộc Khu công nghiệp, Khu chế xuất, các phân khu chức năng của khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 2 Điều 32 và Khoản 1 Điều 39 của Luật Đầu tư năm 2020.

Điều 8. Dự án xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu không có đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, thẩm định, đánh giá các điều kiện kinh doanh xăng dầu, đảm bảo theo quy định hiện hành và có ý kiến trước khi đi vào hoạt động.

Điều 9. Yêu cầu về xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu

1. Đối với cửa hàng xăng dầu: Thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định hiện hành khác.

2. Đối với kho xăng dầu: Thực hiện theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; Thông tư số 08/VBHN-BCT ngày 08/02/2018 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng và các quy định hiện hành; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế và các quy định hiện hành khác.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy định này;

b) Thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình xăng dầu theo phân cấp và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, giao thông, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định;

c) Phổ biến, hướng dẫn kịp thời các văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu; phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định;

d) Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cửa hàng xăng, kho xăng dầu theo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch giải quyết;

đ) Hướng dẫn hoạt động đầu tư kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xăng dầu và hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Xây dựng

a) Phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp;

b) Cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép do Sở Xây dựng cấp.

3. Sở Giao thông Vận tải

a) Cấp giấy phép thi công xây dựng các hạng mục công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường được giao quản lý;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các điểm đấu nối vào quốc lộ phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu đấu nối theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan hỗ trợ tổ chức tham gia đầu tư, kinh doanh xăng dầu trong việc thực hiện thủ tục đấu nối đường dẫn cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ và thực hiện công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền quy định;

d) Thoả thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thuỷ nội địa kinh doanh xăng dầu trên tuyến đường thuỷ nội địa địa phương, bến thuỷ nội địa kinh doanh xăng dầu trên đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh và công bố hoạt động theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu;

b) Chủ trì thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Hướng dẫn tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan khảo sát cụ thể vị trí và thống nhất trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định này.

7. Công an tỉnh

a) Hướng dẫn các quy định, tổ chức quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định;

b) Tổ chức kiểm tra chấp thuận địa điểm xây dựng, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy;

c) Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu.     

8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy định này.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Công bố Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để các doanh nghiệp, tổ chức biết, thực hiện.

2. Tổ chức hướng dẫn và quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường theo phân cấp. Chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

3. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp để phát triển cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục đăng ký vị trí thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thị xã, thành phố.

5. Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức khảo sát thực tế (có bản đồ hiện trạng), thẩm định diện tích đất, khoảng cách đối với các công trình công cộng, các tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến cụ thể về các dự án được đề xuất đầu tư trên địa bàn theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm về nội dung khảo sát trước cơ quan cấp trên. Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải thể hiện rõ các nội dung lấy ý kiến theo yêu cầu, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế đúng theo quy định.

6. Thực hiện các trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ theo đúng quy định của Luật Đất đai và Quy định này.

7. Kiểm tra quy trình thủ tục đầu tư cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trước khi xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và cấp phép xây dựng theo thẩm quyền được phân cấp.

8. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công theo phân cấp.

9. Cấp giấy phép xây dựng và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng theo phân cấp.

10. Theo dõi tình hình phát triển cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố báo cáo về Sở Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

11. Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các cửa hàng xăng dầu thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp, mở rộng, di dời, giải tỏa hoặc chuyển đổi công năng để phối hợp các sở, ngành liên quan báo cáo xử lý.

12. Chủ trì thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức tham gia đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu

1. Các tổ chức có nhu cầu xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ đã được quy định tại Luật Đầu tư 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế thẩm định.

2. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục ký quỹ theo quy định (nếu có).

3. Thực hiện thủ tục xin phép đấu nối đường dẫn từ cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Quốc lộ, đường Cao tốc với cơ quan có thẩm quyền trước khi đầu tư xây dựng công trình.

4. Lập hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý đường bộ, đường thủy nội địa chấp thuận, cấp giấy phép thi công các hạng mục công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định.

5. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh xăng dầu. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ và cơ sở kinh doanh, đảm bảo văn minh thương mại.

6. Thiết kế, xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đúng theo quy định.

7. Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng kinh doanh xăng dầu - QCVN 29:2010/BTNMT và các quy định hiện hành.

8. Khi xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu, các công trình khác phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và quy định hiện hành.

9. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp

1. Dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Quy định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  

2. Đối với các dự án đầu tư chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư sau ngày Quy định này có hiệu lực thì phải tuân thủ theo các quy định tại Quy định này.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật hoặc hướng dẫn chuyên ngành của cơ quan cấp trên được sử dụng làm căn cứ để ban hành Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản đó cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành văn bản thay thế hoặc bãi bỏ Quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để được hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Dương Văn Thắng