• Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND

  Quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ kinh phí từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh tại Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

  29/09/2020

  09/10/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

  29/09/2020

  09/10/2020

 • Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

  29/09/2020

  09/10/2020

 • Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  14/09/2020

  25/09/2020

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  31/08/2020

  15/09/2020

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  26/08/2020

  10/09/2020

 • Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND

  Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  24/08/2020

  04/09/2020

 • Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND

  phê duyệt về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

  24/08/2020

  04/09/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình

  20/08/2020

  03/09/2020

 • Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND

  Phê duyệt danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

  10/08/2020

  21/08/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.