Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ VĂN HÓA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh (sưả đổi) ngày 21/06/1994;

Thực hiện Chương trình hành động số 29/ĐA-TU ngày 08/10/1998 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18/KH-UB ngày 12/01/1999 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết V Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Căn cứ Thông tư 04/BXD-KTQH ngày 30/7/1997 của Bộ Xây dựng;

 Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Văn hóa thông tin và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa xã, phường, thị trấn” (gọi chung là Nhà văn hóa xã).

Điều 2: Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin chủ trì cùng với Giám đốc sở Thể dục và thể thao, chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quy định của UBND tỉnh.

Điều 3:Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin, Giám đốc sở Thể dục thể thao, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thặng