Sign In

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,

 TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

_____________

Thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc tổ chức thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật còn chưa dứt điểm; một số vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng chậm được giải quyết; hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đúng quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài; Công văn số 1014-CV/TU ngày 14/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án đổi mới tiếp công dân; Công văn số 1137/UBND-TCD ngày 27/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân thường xuyên theo quy định, tham mưu và bố trí lịch tiếp dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo để giải quyết kịp thời đúng quy định ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; tập trung phối hợp xử lý kịp thời các tình huống khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, đơn vị. Thực hiện chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và các vụ việc thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; quá trình giải quyết phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức tốt việc đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại. Tiến hành rà soát các vụ việc tồn đọng; trên cơ sở kết quả kiểm tra, đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài phải lập kế hoạch cụ thể, có biện pháp tích cực để giải quyết từng vụ việc. Những vụ việc có khó khăn vướng mắc, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành về chính sách, chế độ phải chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan đề xuất phương án giải quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp; tổ chức thực hiện triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; xử lý nghiêm túc những cán bộ vi phạm.

4. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, đơn vị.

5. Thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ 01/7/2014; tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân. Phối hợp với các cơ quan hữu quan, tuyên truyền giới thiệu các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo linh hoạt dưới nhiều hình thức.

6. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng nắm chắc diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp lên tỉnh, lên Trung ương để tham mưu, phối hợp với chính quyền cùng cấp và các cơ quan chức năng có liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

7. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ các địa phương, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Sinh