Sign In

CHỈ THỊ

V/v tăng cường công tác quản lý và ngăn cấm tình trạng giết mổ thịt mèo và động vật hoang dã

______________________________

Trong nhiều năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 359/CT-TTg ngày 29/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã. Tuy vậy trong thời gian gần đây tình trạng buôn bán, giết thịt mèo và động vật hoang dã làm thực phẩm, kinh doanh buôn bán ở các nhà hàng trong tỉnh ta có chiều hướng gia tăng. Để tăng cường công tác quản lý và ngăn cấm tình trạng này, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 359/CT-TTg ngày 29/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã để hạn chế sự phát triển của chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lập lại cân bằng sinh thái.

2. Các cơ quan, đoàn thể và cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện không ăn thịt mèo và thịt động vật hoang dã, đồng thời khuyến cáo vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của ƯBND tỉnh. Phát động nhân dân giám sát theo dõi các đối tượng chuyên săn bắt mèo để bán cho các nhà hàng và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao các Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với Công an, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ thịt mèo và động vật hoang dã. Nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm việc vận chuyển, buôn bán thì lập biên bản xử lý hành chính theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 3/1/1996 và Nghị định số 78/CP ngày 29/11/1996 và Phấp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2/7/2002.

3. Giao cho sở Thương mại - Du lịch chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế, Thanh tra Nhà nước tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức Idem tra, thu hồi giấy phép kinh doanh, dẹp ngay các quán ăn có sử dụng thịt mèo, nghiêm cấm việc thu mua vận chuyển mèo và động vật hoang dã để bán cho các nhà hàng đặc sản, nhằm sớm lập lại trật tự kỷ cương trong kinh doanh ăn uống dịch vụ. -

4. Sở Văn hóa Thông tin phối hợp với sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Mồi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi giết mổ, lưu thông và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật nhằm ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm từ động vật sang người qua con đường tiêu thụ thực phẩm, chống ô nhiễm môi trường.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ cụ thể để khôi phục và phát triển phong trào nuôi mèo trong nhân dân, đồng thời hướng dẫn nhân dân có biện pháp bảo vệ các loài sinh vật có ích trong thiên nhiên như: mèo, trăn, rắn, chim cú giúp con người diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Nhận chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Quốc Khoa