Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số mặt hàng tại bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 68/1999/QĐ/BTC ngày 01/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

_____________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7, Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu của một số mặt hàng thuộc Bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 68/1999/QĐ/BTC ngày 01/7/1999 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, như sau:

Tên hàng

Đơn vị tính

Giá tối thiểu (USD)

1

2

3

1. Kính tấm trắng

 

 

* Loại dày đến 2,25 mm

m2

1,20

* Loại dày từ trên 2,25 mm đến 2,75 mm

m2

1,60

* Loại dày từ trên 2,75 mm đến 3,30 mm

m2

2,20

* Loại dày từ trên 3,30 mm đến 4,30 mm

m2

3,00

* Loại dày từ trên 4,30 mm đến dưới 4,80 mm

m2

3,50

* Loại dày từ trên 4,80 mm đến 5,30 mm

m2

4,00

* Loại dày từ trên 5,30 mm đến 6,40

m2

4,50

* Loại dày từ trên 6,40 mm đến 7,40

m2

5,00

* Loại dày từ trên 7,40 mm đến 8,60 mm

m2

6,00

* Loại dày từ trên 8,60 mm đến10,60 mm

m2

7,00

* Loại dày từ trên 10,60 mm đến 12,80 mm

m2

8,50

* Loại dày từ trên 12,80 mm trở lên

m2

10,00

2. Kính màu, kính hoa (bông), gương (tráng bạc, nhôm, thuỷ ngân...): Tính bằng 120% giá kính trắng có cùng độ dày.

 

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/1999.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phan Văn Trọng