Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách địa phương từ năm 2011

_______

Hội đồng nhân dân tỉnh thái bình

Khoá XIV - kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Sau khi xem, xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 194/TTr- UBND ngày 03/12/2010;  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

Quyết nghị:

Điều 1. Phê duyệt về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2011 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 194/TTr – UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 ( có phụ lục chi tiết kèm theo)/.

Điều 2.  HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ./.

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc