• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2011
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 14/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 8 tháng 7 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN; CHẤN CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, KINH DOANH, VẬN CHUYỂN, TIÊU THỤ CÁT LÒNG SÔNG, BÃI BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, ngày 31/10/2005 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 64/2005/QĐ-UB quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát, sử dụng bến bãi để chứa và trung chuyển cát thuộc các sông và bãi biển trên địa bàn tỉnh; tiếp đó, ngày 28/5/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản nói chung, tài nguyên cát nói riêng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến nhất định. Hàng năm, các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và một số Ủy ban nhân dân cấp xã đã phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý một số trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác cát lòng sông; tổ chức cắm biển cấm khai thác một số khu vực xung yếu trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hiện nay các hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông trái phép đang diễn ra ở nhiều địa phương và ngày càng phức tạp, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản; gây sạt lở bờ sông, đe dọa an toàn của đê, kè, cống trong khi mùa bão lũ đến gần; làm cản trở luồng lạch giao thông thủy, hư hại đường bộ, gây ô nhiễm môi trường và thất thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên cát ở nhiều địa phương còn bị buông lỏng; việc cấp giấy phép khai thác cho các tổ chức theo quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản thực hiện chậm; sự phối hợp của chính quyền các cấp, các ngành chức năng chưa chặt chẽ; hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm không thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại trên, tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã, nhất là các xã ven sông, ven biển thực hiên đúng thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và Quyết định số 64/2005/QĐ-UB ngày 31/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức kiểm tra rà soát, phân loại cụ thể các chủ phương tiện vận chuyển, khai thác cát, các điểm cho thuê, mượn đất làm bến bãi kinh doanh cát, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính…; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2011; tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp khai thác cát trái phép, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp, cho thuê bến bãi chứa cát không đúng thẩm quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản trong cán bộ, nhân dân địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản tại địa phương; các bến bãi tập kết, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven các tuyến sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý thu thuế, phí, lệ phí về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011, đặc biệt là các xã ven sông, ven biển; tổ chức tập huấn cho cán bộ trong ngành thực hiện pháp luật tài nguyên khoáng sản.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ khai thác cát lòng sông, bãi biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp, cho thuê bến bãi chứa cát không đúng thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của các ngành liên quan.

- Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc (Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát giao thông đường thủy, đường bộ) tăng cường công tác tuần tra, thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp, không thực hiện nộp thuế tài nguyên; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia các đợt thanh tra liên ngành trên toàn tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành thực hiện bố trí các âu thuyền để sử dụng tạm thời là nơi tạm giữ phương tiện vi phạm pháp luật về khoáng sản để các cấp, ngành có thẩm quyền xử lý.

- Sở Xây dựng, Sở Công Thương: phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương thực hiện quy hoạch các điểm trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông, ven biển; quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác khoáng sản và quản lý việc xây dựng cơ bản các công trình của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối kết hợp chặt chẽ với ngành Tài nguyên và Môi trường và các ngành hữu quan trong tham mưu thực hiện việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát lòng sông, bãi biển nhằm bảo đảm an toàn đê điều, rừng ngập mặn và khu vực nuôi trồng thủy sản; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp khai thác cát trái phép theo quy định của pháp luật.

- Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính: Tăng cường các biện pháp kiểm tra quản lý thu thuế, phí, lệ phí về hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển tài nguyên khoáng sản; kiên quyết xuất toán hoặc truy thu, hoàn thuế đối với các công trình tiêu thụ cát khai thác trái phép trốn thuế. Sở Tài chính đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế điều tiết khoản thu từ hoạt động khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có hoạt động khoáng sản, đồng thời hướng dẫn quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khoáng sản theo quy định tại Nghị định số63/2008/NĐ-CP">63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định của tỉnh về quản lý, khai thác tài nguyên cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản của tổ chức, cá nhân; tập trung viết bài đưa tin hoặc đặt theo chuyên mục, chuyên đề biểu dương những điển hình tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về các hoạt động quản lý, thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể xã hội vận động hội viên chấp hành nghiêm túc pháp luật về khoáng sản; giám sát chặt chẽ Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động khai thác cát, kinh doanh cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, những vấn đề còn vướng mắc hoặc phát sinh, báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (qua Sở Tài nguyên và Môi trường)./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Sinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.