• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/04/2020
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 05/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 21/TTr-STP ngày 31 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 41 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật (gồm: 39 Quyết định, 02 Chỉ thị) do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH


(đã ký)

Đặng Trọng Thăng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Ghi chú

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007

Về việc ban hành quy định về điều kiện tối thiểu nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

2

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010

Ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

3

Quyết định

73/2002/QĐ-UB ngày 20/9/2002

Về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư và xây dựng kiên cố kênh mương tỉnh Thái Bình

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

4

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do địa phương quản lý

 

5

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008

Về việc ban hành biểu giá thu một phần viện phí thực hiện tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh

 

6

Quyết định

2736/QĐ-UBND ngày 15/12/2010

Bổ sung, điều chỉnh mức thu, tỷ lệ % để lại cho đơn vị thu một số loại phí, lệ phí

 

7

Quyết định

2643/QĐ-UBND ngày 16/12/2011

Thu phí thoát nước Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, KCN Phúc Khánh và cụm công nghiệp phong phú

 

8

Quyết định

1773/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

Điều chỉnh mức thu lệ phí tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông

 

9

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do địa phương quản lý

 

10

Quyết định

1624/QĐ-UBND ngày 15/7/2014

Quy định mức thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải KCN Gia lễ

 

11

Quyết định

2070/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

12

Quyết định

2983/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

Điều chỉnh tỷ lệ % mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

 

13

Quyết định

1484/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

Quy hoạch tỷ lệ % phân chia tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giữa các cấp ngân sách ở địa phương

 

14

Quyết định

3299/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Quy định mức thu phí dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê và đoạn đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến thị trấn Diêm Điền theo hình thức BOT

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

15

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND ngày 12/09/2006

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

 

16

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012

Về việc ban hành "Quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản, sử dụng bến bãi để chứa và trung chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

17

Quyết định

1647/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

Ban hành quy định về hồ kiểm chứng chất lượng nước thải trên địa bàn tỉnh

 

18

Quyết định

3077/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ

19

Quyết định

1086/1999/QĐ-UB ngày 20/8/1999

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa xã, phường, thị trấn

 

20

Quyết định

586/2001/QĐ-UB ngày 01/8/2001

Về việc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng HĐND và UBND tỉnh

 

21

Quyết định

35/2004/QĐ-UB ngày 22/04/2004

Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

 

22

Quyết định

106/2004/QĐ-UB ngày 01/11/2004

Về việc đổi tên Văn phòng HĐND và UBND thành Văn phòng UBND tỉnh

 

23

Quyết định

34/2005/QĐ-UB ngày 25/3/2005

Về việc thành lập 07 phòng chuyên viên thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

24

Quyết định

378/2003/QĐ-UB ngày 06/10/2003

Về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế

 

25

Quyết định

379/2003/QĐ-UB ngày 06/10/2003

Về việc đổi tên khu điều trị Phong Văn Môn thành Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn trực thuộc Sở Y tế Thái Bình

 

26

Quyết định

63/2004/QĐ-UB ngày 29/6/2004

Về việc phê duyệt điều lệ Câu lạc bộ Giám đốc các Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

 

27

Quyết định

101/2004/QĐ-UB ngày 21/10/2004

Về việc thành lập trung tâm dạy nghề huyện Vũ Thư trực thuộc UBND huyện Vũ Thu

 

28

Quyết định

102/2004/QĐ-UB ngày 21/10/2004

Về việc thành lập trung tâm dạy nghề huyện Quỳnh Phụ trực thuộc UBND huyện Quỳnh Phụ

 

29

Quyết định

12/2005/QĐ-UB ngày 25/01/2005

Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

 

30

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

31

Quyết định

171a/QĐ-UBND ngày 10/5/1996

Về việc đổi tên Ban Quản lý thị trường và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường Thái Bình

 

32

Quyết định

1622/2000/QĐ-UBND ngày 20/9/2000

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Thái Bình

 

33

Quyết định

01/2004/QĐ-UB ngày 07/01/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới chợ Thái Bình giai đoạn 2003 - 2015

 

34

Quyết định

88/2004/QĐ-UB ngày 20/9/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy biên chế của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Thương mại - Du lịch

 

35

Quyết định

120/2004/QĐ-UB ngày 22/12/2004

Về việc phê duyệt chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Thái Bình thời kỳ 2005-2015

 

36

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

Ban hành quy định quản lý, sử dụng điện nông thôn

 

37

Quyết định

1691/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010- 2020, định hướng đến năm 2025

 

38

Quyết định

1692/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2025

 

LĨNH VỰC Y TẾ

39

Quyết định

3148/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Về việc phê duyệt tạm thời giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước và tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn

 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

40

Chỉ thị

07/2002/CT-UBND ngày 02/4/2002

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh

 

LĨNH VỰC CÔNG AN

41

Chỉ thị

06/2004/CT-UB ngày 03/3/2004

Về việc tăng cường đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc, số đề

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Trọng Thăng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.