• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
HĐND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 72/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt Đề án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới

________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 07- NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp;

Sau khi xem, xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 03/12/2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch nông thôn mới (Có đề án chi tiết kèm theo);

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết .

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.