• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/1999
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 134/1999/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 11 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số mặt hàng tại bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 68/1999/QĐ/BTC ngày 01/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

_____________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7, Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu của một số mặt hàng thuộc Bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 68/1999/QĐ/BTC ngày 01/7/1999 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, như sau:

Tên hàng

Đơn vị tính

Giá tối thiểu (USD)

1

2

3

1. Kính tấm trắng

 

 

* Loại dày đến 2,25 mm

m2

1,20

* Loại dày từ trên 2,25 mm đến 2,75 mm

m2

1,60

* Loại dày từ trên 2,75 mm đến 3,30 mm

m2

2,20

* Loại dày từ trên 3,30 mm đến 4,30 mm

m2

3,00

* Loại dày từ trên 4,30 mm đến dưới 4,80 mm

m2

3,50

* Loại dày từ trên 4,80 mm đến 5,30 mm

m2

4,00

* Loại dày từ trên 5,30 mm đến 6,40

m2

4,50

* Loại dày từ trên 6,40 mm đến 7,40

m2

5,00

* Loại dày từ trên 7,40 mm đến 8,60 mm

m2

6,00

* Loại dày từ trên 8,60 mm đến10,60 mm

m2

7,00

* Loại dày từ trên 10,60 mm đến 12,80 mm

m2

8,50

* Loại dày từ trên 12,80 mm trở lên

m2

10,00

2. Kính màu, kính hoa (bông), gương (tráng bạc, nhôm, thuỷ ngân...): Tính bằng 120% giá kính trắng có cùng độ dày.

 

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/1999.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phan Văn Trọng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.