• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2010
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
Số: 2044/2005/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ

__________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ V/v Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính; Hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 25/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI kỳ họp thứ 4 thông qua về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 960/TT-TC ngày 15 tháng 9 năm 2005; và báo cáo thẩm định số 1270/TP ngày 23/9/2005 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định số 2690/2002/QĐ-UB ngày 09/9/2002 của UBND tỉnh Thái Nguyên và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, các tổ chức, cá nhân hộ gia đình sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đặng Thanh Nghị

QUY ĐỊNH

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,

theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2044 /2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

______________________________________________

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này cụ thể hoá một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy trình, thủ tục thực hiện công tác này tại tỉnh Thái Nguyên.

2. Các nội dung không cụ thể hoá tại quy định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Thông tư 116/2004/TT- BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và các văn bản có liên quan khác của các bộ, ngành Trung ương.

3. Quy định giá các loại đất; giá nhà, công trình, vật kiến trúc; giá cây cối, hoa mầu để tính bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định tại các quyết định khác của UBND tỉnh.

4. Tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch thực hiện theo Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch; Thông tư 66/2005/TT-BTC ngày 18/8/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg của Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thực hiện theo Điều 2 Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 2 phần I Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Quy định này không áp dụng đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế quy định tại khoản 6 Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ mà Nhà nước không ra quyết định thu hồi đất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

Các từ ngữ trong quy định này được hiểu như sau:

1. UBND huyện, thành phố, thị xã viết tắt là UBND cấp huyện

2. UBND xã, phường, thị trấn viết tắt là UBND cấp xã

3. Giải phóng mặt bằng viết tắt là GPMB

4. Giấy chứng nhận viết tắt là GCN

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gọi chung là người bị thu hồi đất.

6. Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất,

7. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm mới.

8. Hỗ trợ tài sản: Tài sản, vật kiến trúc hợp pháp không đủ điều kiện bồi thường thì xem xét hỗ trợ cho người có tài sản.

9. Hỗ trợ đất là khoản hỗ trợ đối với đất không đủ điều kiện được bồi thường thì được xem xét hỗ trợ cho người đang sử dụng.

10. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ địa chính.

11. Đất nông nghiệp cùng thửa đất ở: Là trên một thửa đất vừa có diện tích đất ở vừa có diện tích đất nông nghiệp.

12. Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư là thửa đất nằm trong khu dân cư có ít nhất hai mặt tiếp giáp với đất ở.

13. Đất đô thị gồm các loại đất tại các phường, thị trấn.

14. Đất nông thôn gồm các loại đất tại các xã, bao gồm cả đất ven trục quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã.

15. Khu dân cư: Là khu vực đất có nhiều hộ dân cư sinh sống được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc lịch sử thừa nhận, các thửa đất ở liền kề nhau hoặc cách nhau hai thửa đất khác nhưng không quá 50m .

16. Khu vực đất giáp ranh là khu vực đất được xác định từ đường phân chia địa giới hành chính với điều kiện:

a) Vào sâu địa phận mỗi huyện không quá 100m

b) Vào sâu địa phận mỗi xã không quá 50m

c) Khu vực đất giữa các huyện bị ngăn cách bởi sông, hồ, kênh; có chiều rộng từ 50m trở lên không xếp vào loại đất giáp ranh; giữa các xã bị ngăn cách bởi sông, hồ, kênh có chiều rộng từ 25m trở lên không xếp vào loại đất giáp ranh.

Điều 4. Nguyên tắc chung về chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư .

1. Thực hiện theo Điều 3, Điều 4, Điều 5 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Điểm 3, điểm 4 Phần I Thông tư 116/2004/TT- BTC của Bộ Tài chính.

2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không phải trả bất cứ một khoản hỗ trợ nào khác ngoài chính sách cho tổ chức, cá nhân hoặc địa phương có đất bị thu hồi.

Điều 5. Mục tiêu, hình thức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Mục tiêu: Thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân, góp phần làm ổn định cuộc sống theo chương trình phát triển bền vững và chuyển dịch được cơ cấu lao động nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ.

2. Hình thức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại quy định này có thể bồi thường, hỗ trợ bằng đất, bằng nhà ở (nếu có) hoặc bằng tiền. Việc bồi thường, hỗ trợ bằng đất, nhà ở được xác định bằng tiền tại thời điểm, nếu có chênh lệch được giải quyết bằng tiền phần chênh lệch đó.

Điều 6. Yêu cầu thực hiện

1. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Thái Nguyên phải được tiến hành nhanh gọn, đáp ứng tiến độ thi công các dự án, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn; đồng thời đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Khi giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhất thiết phải thực hiện công khai: Quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến độ thực hiện; số lượng đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ; đơn giá bồi thường; khu tái định cư; giá đất khu tái định cư; giá trị được bồi thường, hỗ trợ và các khoản khác (nếu có).

3. Khi dự án đã được thông báo thực hiện của cấp có thẩm quyền, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng (kể cả khu vực không bị thu hồi đất nhưng thuộc phạm vi ảnh hưởng) phải giữ nguyên hiện trạng nhà, đất.

4. Kiên quyết xử lý những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lợi dụng chính sách của Nhà nước để kinh doanh bồi thường như làm nhà, trồng cây...khi dự án đã được công bố mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ thiếu trách nhiệm làm sai các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường GPMB.

Chương II

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐẤT

Điều 7. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ

1. Thực hiện Điều 6 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và điểm 1, phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

2. Diện tích đất để bồi thường là diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, các giấy tờ có liên quan khác hoặc xác định trên thực địa theo thực tế đo đạc. Diện tích thực tế lớn hơn diện tích giấy tờ đang quản lý, nhưng các mốc giới thửa đất không thay đổi, người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất (nếu có) được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình, các giáp ranh là hộ gia đình, cá nhân sử dụng hợp pháp, không phải là đất lấn chiếm thì hỗ trợ bằng mức bồi thường cho phần diện tích vượt theo mục đích đang sử dụng; ngược lại diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích giấy tờ đang quản lý thì xác định theo diện tích thực tế .

3. Người bị thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường, hỗ trợ bằng tiền (do Nhà nước không còn quỹ đất nông nghiệp để bồi thường bằng đất), trường hợp chủ dự án và địa phương bố trí được quỹ đất nông nghiệp thì mới được bồi thường bằng đất.

Điều 8. Điều kiện được bồi thường đất và không được bồi thường

1. Điều kiện được bồi thường

a) Thực hiện theo Điều 8 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và điểm 2, phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

b) Hộ gia đình cá nhân chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất:

- Đủ điều kiện cấp GCN quyền sử dụng đất nhưng không phải nộp tiền sử dụng đất thì bồi thường 100% theo quy định.

- Đủ điều kiện cấp GCN quyền sử dụng đất nhưng phải nộp tiền sử dụng đất thì bồi thường theo quy định trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp và nghĩa vụ tài chính khác chưa thực hiện. Tiền sử dụng đất phải nộp xác định thu Ngân sách địa phương.

2. Điều kiện không được bồi thường : Thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP

Điều 9. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại .

1. Thực hiện theo Điều 9 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và tiết 3.1 điểm 3, phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

2. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích sử dụng được pháp luật quy định, do UBND tỉnh công bố theo quy định tại Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

3. Trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất mà thửa đất, khu vực, vị trí thu hồi chưa quy định giá đất thì Hội đồng bồi thường cấp huyện tiến hành khảo sát, lập biên bản thông qua sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định để tính bồi thường. Trường hợp phải vận dụng bảng giá đất đã ban hành để tính bồi thường phải có biên bản của Hội đồng bồi thường, UBND xã, các phòng ban có liên quan xác định.

4. Khu vực đất giáp ranh: Giá đất nông nghiệp được xác định bằng mức bình quân giữa hai mức giá UBND tỉnh đã quy định hàng năm, đất phi nông nghiệp xác định theo bảng giá đất quy định hàng năm.

5. Chi phí đầu tư vào đất còn lại, chỉ xác định cho đất không được bồi thường, hỗ trợ thực hiện như sau:

a) Thực hiện theo tiết 3.2 điểm 3 phần II Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính;

b) Trường hợp có chi phí đầu tư thực tế vào đất nhưng không còn chứng từ để xác định, được chính quyền địa phương (UBND xã, xóm) xác nhận thì chi phí đầu tư vào đất được xác định như sau:

- Đất phi nông nghiệp: Chi phí đầu tư vào đất tính bằng mức bồi thường đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hạng II.

- Đất nông nghiệp tính hỗ trợ bằng 30% mức bồi thường đất nông nghiệp hạng II (không bao gồm các khoản hỗ trợ khác).

6. Thửa đất vừa có diện tích đất ở, vừa có diện tích đất nông nghiệp nếu thu hồi hết thửa đất, đất ở được tính bồi thường theo giá đất có vị trí cao nhất; nếu thu hồi một phần thì xác định theo hiện trạng đất để tính bồi thường.

7. Trường hợp thửa đất bị thu hồi không đủ căn cứ phân loại đất và mục đích sử dụng đất theo Điều 6 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thì UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất để tính bồi thường, hỗ trợ.

Điều 10. Bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Thực hiện theo Điều 10 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và điểm 4, phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

2. Hạn mức đất nông nghiệp: Thực hiện theo Điều 70 Luật đất đai 2003, Điều 69 Nghị định 181/2004/NĐ-CP.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý, nhưng thực tế Nhà nước chưa quản lý hoặc tự chia cắt, cho hộ gia đình, cá nhân mượn, đang sử dụng để sản xuất nông nghiệp, tính bồi thường, hỗ trợ như sau :

a) Thời điểm trước 15/10/1993 mà hiện trạng đến nay vẫn sử dụng để sản xuất nông nghiệp thì được xác định hỗ trợ bằng mức bồi thường đất nông nghiệp (không bao gồm các khoản hỗ trợ).

b) Thời điểm từ 15/10/1993 đến 01/7/2004 mà hiện trạng đến nay vẫn sử dụng để sản xuất nông nghiệp thì được xác định hỗ trợ bằng 70% mức bồi thường đất nông nghiệp (không bao gồm các khoản hỗ trợ)

4. Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư; đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và tại tiết 4.3 điểm 4 phần II thông tư 116/2004/TT-BTC, tính bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hạng II và được hỗ trợ thêm như sau:

a) Đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định lại là đất ở thì hỗ trợ 50% mức chênh lệch giữa giá đất ở với đất nông nghiệp đã bồi thường liền kề, cùng vị trí.

b) Đất vườn, ao có nguồn gốc cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định lại là đất ở thì hỗ trợ 30% mức chênh lệch giữa giá đất ở với đất nông nghiệp đã bồi thường liền kề, cùng vị trí.

c) Đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư, đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư được hỗ trợ 20% mức chênh lệch giữa giá đất ở với đất nông nghiệp đã bồi thường liền kề, cùng vị trí.

d) Mức hỗ trợ quy định tại điểm a, b, c khoản này nếu thấp hơn quy định tại khoản 5, khoản 6 điều này thì tính theo mức quy định tại khoản 5, khoản 6 điều này.

5. Đất nông nghiệp khu vực đô thị không thuộc khoản 4 điều này, tính bồi thường theo hạng đất nông nghiệp đang quản lý và được hỗ trợ thêm như sau;

a) Mức 55.000đ/m2 đối với các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Quang Trung, Đồng Quang của Thành phố Thái Nguyên;

b) Mức 45.000đ/m2 đối với các phường: Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quang Vinh của Thành phố Thái Nguyên;

c) Mức 35.000đ/m2 đối với các phường còn lại của thành phố Thái Nguyên;

d) Mức 40.000đ/m2 đối với các phường của thị xã Sông Công;

đ) Mức 30.000đ/m2 đối với các thị trấn huyện lỵ;

e) Mức 25.000đ/ m2 đối với các thị trấn còn lại.

6. Đất nông nghiệp khu vực nông thôn không thuộc khoản 4 điều này, tính bồi thường theo hạng đất nông nghiệp đang quản lý và được hỗ trợ thêm như sau:

a) Mức 25.000đ/ m2 đối với các xã giáp ranh với các phường của Thành phố Thái Nguyên

b) Mức 20.000đ/m2 đối với các xã không thuộc điểm a khoản 6 điều này của thành phố; các xã giáp ranh với các phường của thị xã Sông Công, các xã thuộc vùng trung du, các xã giáp ranh với thị trấn huyện lỵ;

c) Mức 15.000đ/m2 đối với các thửa đất (không thuộc điểm a điểm b, khoản này) cách trục quốc lộ, tỉnh lộ không quá 100m, các thửa đất thuộc vùng khai thác mỏ, thửa đất cách trung tâm cụm xã không quá 100m.

d) Mức 10.000đ/m2 đối với các thửa đất khu vực còn lại.

7. Đất nông nghiệp quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định 197/2004/NĐ- CP được xác định như sau:

a) Thực hiện theo tiết 4.4, 4.5 điểm 4 phần II Thông tư 116/2004/TT-BTC.

b) Mức hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định 197/2004/NĐ-CP tính bằng mức bồi thường đất nông nghiệp đang quản lý sử dụng (không bao gồm các khoản hỗ trợ khác ).

c) Mức hỗ trợ quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 10 Nghị định 197/2004/NĐ-CP tính bằng 30% so với mức bồi thường đất nông nghiệp đang quản lý sử dụng (không bao gồm các khoản hỗ trợ khác).

8. Đất nông nghiệp không bị thu hồi nhưng do thực hiện dự án làm ảnh hưởng, hạn chế khả năng sử dụng thì hỗ trợ để khắc phục lại khả năng sử dụng.

9. Mức hỗ trợ tại khoản 5, khoản 6 Điều này chỉ áp dụng đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản của hộ gia đình cá nhân (không bao gồm đất rừng); không áp dụng cho đất nông nghiệp của các tổ chức. Chủ dự án, UBND các huyện có thể thoả thuận với người có đất bị thu hồi mức hỗ trợ thấp hơn quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều này thì thực hiện theo mức đã thoả thuận.

Điều 11. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp là đất ở

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 197/2004/NĐ-CP, điểm 5 phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC.

2. Người sử dụng đất ở được bồi thường bằng tiền theo giá đất ở xác định theo khu vực, vị trí do UBND tỉnh công bố hàng năm. Trường hợp thu hồi hết diện tích đất ở phải di chuyển được bố trí tái định cư theo quy định.

3. Diện tích đất ở được xác định như sau :

a) Hộ gia đình, cá nhân đã có: Quyết định giao đất (cấp đất), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), GCN quyền sử dụng nhà ở, đất ở ( bìa hồng)

- Diện tích đất ở là diện tích ghi trên các giấy tờ tại điểm a khoản này là chữ "T", "Thổ cư", "Đất ở", "OTC", "ONT', " ODT";

- Đất vườn, ao cùng thửa đất ở ghi trên các giấy tờ tại điểm a khoản này thuộc khu dân cư, theo điểm b, c khoản 1 Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ- CP được xác định lại là đất ở;

- Trường hợp có Quyết định giao đất (cấp đất) vừa có đất ở vừa có đất vườn nhưng giấy tờ không ghi rõ diện tích đất ở, đất vườn thì đất ở theo diện tích được xác định lại.

- Trường hợp các giấy tờ quy định tại tiết 1 điểm a khoản 3 Điều này cấp không đúng theo quy định của pháp luật thì cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi, trong trường hợp này diện tích đất ở là diện tích được xác định lại theo quy định.

b) Hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ quy định tại điểm a khoản 3 Điều này nhưng hiện trạng vẫn sử dụng làm nhà ở.

- Nguồn gốc là đất ở của hộ gia đình, cá nhân; diện tích đất ở được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

- Nguồn gốc trước đây là đất của cơ quan Nhà nước nhưng thực tế cơ quan Nhà nước chưa quản lý hoặc tự chia cắt cho các hộ gia đình, cá nhân mượn làm nhà thì xác định: Khuôn viên đất có nhà khu vực đô thị không quá 120m2/hộ, khu vực nông thôn không quá 200m2/hộ thì xác định toàn bộ là đất ở; nếu lớn hơn diện tích này thì diện tích còn lại tính là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hạng II (không bao gồm các khoản hỗ trợ);

- Nguồn gốc trước đây là đất chuyên dùng cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp; các hộ mua nhà thanh lý để ở (tiền thanh lý đã nộp cho cơ quan, doanh nghiệp) được xác định: Khuôn viên đất có nhà thanh lý khu vực đô thị không quá 120m2/hộ, khu vực nông thôn không quá 200m2/hộ thì xác định toàn bộ là đất ở. Khuôn viên đất lớn hơn quy định này thì diện tích đất ở là diện tích có nhà thanh lý, trường hợp không còn hiện trạng nhà thanh lý thì xác định là 120m2/hộ đối với khu vực đô thị, 200m2/hộ khu vực nông thôn; nếu lớn hơn diện tích này thì diện tích còn lại tính là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hạng II (không bao gồm các khoản hỗ trợ).

c) Nguồn gốc là đất vườn, đất màu không cùng thửa với đất ở, hộ gia đình cá nhân đã tự chuyển mục đích làm nhà ở, khuôn viên đất có nhà khu vực đô thị không quá 120m2/hộ, khu vực nông thôn không quá 200m2/hộ thì xác định toàn bộ là đất ở; nếu lớn hơn diện tích này thì diện tích còn lại tính là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hạng II (không bao gồm các khoản hỗ trợ) .

4. Mức tính bồi thường, hỗ trợ đất ở như sau :

a) Tính bồi thường đất ở theo quy định cho diện tích đất ở quy định tại điểm a, tiết 1 điểm b khoản 3 Điều này.

b) Tính hỗ trợ cho diện tích đất ở quy định tại tiết 2 điểm b khoản 3 Điều này như sau:

- Thời điểm trước 15/10/1993 mà nhà ở làm trước khi thông báo thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền thì tính hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường ;

- Thời điểm từ 15/10/1993 đến trước 01/7/2004 mà nhà ở làm trước khi thông báo thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền thì tính, hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường.

c) Tính bồi thường, hỗ trợ cho diện tích đất ở được xác định tại tiết 3 điểm b và điểm c khoản 3 Điều này như sau:

- Thời điểm trước 15/10/1993, tính bồi thường theo quy định;

- Thời điểm từ 15/10/1993 đến trước 01/7/2004, tính hỗ trợ bằng 60% mức bồi thường.

Điều 12. Xử lý một số trường hợp cụ thể về đất ở, đất phi nông nghiệp của tổ chức bị thu hồi không được bồi thường.

1. Đất ở của hộ gia đình, cá nhân

a) Thực hiện theo Điều 14 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; điểm 6, phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

b) Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần đất ở của người sử dụng đất, nếu phần diện tích còn lại ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng dưới 40m2 hoặc trên 40m2 nhưng hình thể thửa đất không đủ điều kiện xây nhà theo kiến trúc, mỹ quan thì UBND cấp huyện thu hồi hết diện tích còn lại để sử dụng vào mục đích công cộng, hoặc tạo điều kiện cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sử dụng đất để hợp khối theo quy hoạch xây dựng được duyệt, tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Nếu tổ chức, hộ gia đình không muốn thu hồi hết diện tích còn lại, không đồng ý chuyển nhượng, chuyển đổi để hợp khối theo quy hoạch xây dựng được duyệt thì việc sử dụng diện tích còn lại phải được UBND cấp huyện đồng ý bằng văn bản.

c) Người bị thu hồi đất không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ nhưng không còn nơi ở nào khác thì xem xét giao đất ở tại khu tái định cư phải nộp tiền đất ở tại khu tái định cư theo quy định hoặc được hỗ trợ để tự tìm nơi ở mới. Mức hỗ trợ như sau :

- Khu vực đô thị tối đa không qúa 12.000.000đ/hộ;

- Khu vực nông thôn không qúa 8.000.000đ/hộ.

2. Đất phi nông nghiệp của tổ chức bị thu hồi không được bồi thường: Thực hiện theo Điều 17 Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ, điểm 9 phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 13. Bồi thường, hỗ trợ đất hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn

1. Thực hiện theo Điều 16 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và điểm 8 phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

2. Bồi thường, hỗ trợ đất ở trong trường hợp không phải thu hồi đất để thực hiện bảo vệ hành lang lưới điện theo Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về thi hành Luật Điện lực.

a) Hành lang lưới điện đi qua đất ở (đi trên không) chưa có nhà nhưng Nhà nước không có quyết định thu hồi đất, chủ dự án có trách nhiệm bồi thường phần chênh lệch giữa đất ở đang sử dụng so với đất nông nghiệp do lưới điện cao áp đi qua phải chuyển mục đích. Khi đã bồi thường chênh lệch hộ gia đình chỉ được trồng cây nông nghiệp ngắn ngày hoặc dài ngày nhưng chiều cao phát triển tối đa không quá 4m. Trường hợp hộ gia đình tự nguyện ở lại không nhận bồi thường chênh lệch giữa đất ở và đất nông nghiệp thì được hỗ trợ bằng 50% so với giá đất ở và chỉ được làm nhà cao tối đa 4m.

b) Hành lang lưới điện cao áp đi qua đất ở (đi trên không) đã có nhà ở (nhà ở công trình đủ điều kiện tồn tại trong hanh lang bảo vệ an toàn thì được hỗ trợ đất ở hạn chế khả năng sử dụng, mức hỗ trợ tối đa bằng 50% giá đất ở tại vị trí hành lang lưới điện đi qua.

c) Hành lang lưới điện cao áp đi qua đất nông nghiệp không được bồi thường, hỗ trợ đất nhưng được bồi thường cây cối dưới hành lang lưới điện có khả năng phát triển cao hơn 4m.

3. Bồi thường, hỗ trợ đất ở thuộc hành lang giao thông theo lộ giới quy định tại Nghị định số 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng bộ trưởng, trước 15/10/1993 Nhà nước chưa thực hiện giải toả.

a) Nguồn gốc là đất ở hợp pháp có trước ngày 21/12/1982, Nhà nước thực hiện thu hồi, tính bồi thường theo quy định;

b) Đất ở có từ ngày 21/12/1982 đến ngày 08/01/1988, Nhà nước không thu hồi đất, bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hạng II và hỗ trợ 50% chênh lệch giữa giá đất ở, đất nông nghiệp liền kề cùng vị trí;

c) Đất ở có từ sau ngày 08/01/1988 đến 16/6/1990, Nhà nước không thu hồi đất bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hạng II và hỗ trợ 40% chênh lệch giữa giá đất ở với đất nông nghiệp liền kề cùng vị trí;

d) Đất ở có từ sau ngày 16/6/1990 đến trước ngày 15/10/1993, Nhà nước không thu hồi đất, bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hạng II và hỗ trợ 30% chênh lệch giữa giá đất ở, đất nông nghiệp liền kề cùng vị trí;

Chương III

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN

Điều 14. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ tài sản

Thực hiện theo khoản 2 Điều 43 luật đất đai 2003, Điều 18 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và điểm 1 phần III Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 15. Bồi thường nhà ở và công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất

1. Thực hiện theo Điều 19 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và điểm 2 phần III Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác không thuộc khoản 1 Điều 19 Nghị định 197/2004/NĐ-CP thực hiện bồi thường như sau :

Mức bồi thường nhà, công trình = G1 + G2

a) G2 = (Giá trị xây dựng mới - G1) x 60% Trong đó:

G1: Giá trị hiện có của nhà, công trình (tính bằng Việt Nam Đồng)

G2: Một khoản tiền tính bằng tỷ lệ % theo giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại ( tính bằng Việt Nam Đồng)

b) Giá trị hiện có của nhà, công trình đánh giá lại không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của đơn vị; đối với nhà, công trình thời gian sử dụng chưa quá 03 năm, tính bồi thường theo giá trị quyết toán.

3. Đối với nhà công trình phá dỡ một phần, phần còn lại bị ảnh hưởng đến kết cấu và sự an toàn của nhà, công trình nên phải phá dỡ toàn bộ được bồi thường toàn bộ cho nhà, công trình đó.

4. Nhà, công trình của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hợp pháp không bị thu hồi đất, không bị phá dỡ một phần (trước khi thực hiện dự án nhà, công trình vẫn đang được sử dụng bình thường) nhưng do thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến cốt nhà, công trình thì được xem xét hỗ trợ phần ảnh hưởng như sau:

a) Cốt đường, công trình của Nhà nước cao hoặc thấp hơn cốt nền nhà từ 0,75m đến 2,5m được hỗ trợ phần ảnh hưởng để nhà đó tiếp tục được sử dụng.

b) Cốt đường, công trình của Nhà nước cao hoặc thấp hơn cốt nền nhà trên 2,5m thì được hỗ trợ cho toàn bộ nhà đó theo đơn giá bồi thường.

c) Khoảng cách nhà cách mép công trình của dự án < 5,0m thì mới thực hiện hỗ trợ theo điểm a,b khoản 4 Điều này.

5. Công trình phải di chuyển là đường dây tải điện, công trình cấp nước, tuyến ống dẫn dầu, dẫn khí và các công trình đặc biệt khác thì được bồi thường công tháo dỡ, di chuyển, xây dựng lại tại địa điểm mới; chủ đầu tư làm việc với cơ quan chuyên môn để thiết kế, lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

6. Tài sản, vật kiến trúc, cây cối khi đã trả tiền bồi thường thì vật liệu thu hồi được xử lý như sau:

a) Tài sản, vật kiến trúc, cây cối thuộc sở hữu Nhà nước (Ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước đầu tư) thì vật liệu thu hồi thuộc chủ đầu tư. Giá trị vật liệu thu hồi được giảm trừ trong kinh phí bồi thường của dự án.

b) Tài sản, vật kiến trúc, cây cối không thuộc điểm a khoản này thì vật liệu thu hồi thu hồi thuộc về đối tượng được bồi thường.

Điều 16. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

1. Thực hiện theo Điều 24 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và điểm 5 phần III Thông tư số 116/2004/TT-BTC ;

2. Chỉ bồi thường cho cây trồng, bao gồm cả cây giống và cây ươm trên đất có trước khi thông báo thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền; không bồi thường, không hỗ trợ cây trồng phát sinh sau thời điểm có thông báo trên;

3. Giá bồi thường cây cối, hoa màu theo bảng giá hiện hành và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành;

4. Giá bồi thường cây cối quy định tại khoản 3 Điều này xác định cho cây trồng đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, mật độ quy định và hệ số xen canh cho phép của cấp có thẩm quyền. Đối với cây ươm, cây giống phải đảm bảo số lượng trên một đơn vị diện tích. Nếu cây trồng không đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, mật độ quy định thì khi tính bồi thường phải chiết giảm theo hệ số tương ứng.

5. Cây cối nằm dọc mép đường giao thông mở rộng vào không quá 03m, khi tính bồi thường xác định hệ số 1

Điều 17. Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ cụ thể về nhà, công trình .

1. Thực hiện theo Điều 20 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và điểm 3 phần III Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

2. Nhà, công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân làm trên đất mượn của cơ quan hoặc cơ quan tự chia cắt cho các hộ làm nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

a) Tại thời điểm xây dựng đã được phép của cơ quan, chưa có thông báo thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền thì tính bồi thường theo quy định.

b) Tại thời điểm xây dựng đã có thông báo thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền, không được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng thì không bồi thường, không hỗ trợ.

3. Nhà, công trình khác xây dựng trên đất đủ điều kiện được bồi thường (đúng mục đích sử dụng):

a) Tại thời điểm xây dựng chưa có hành lang bảo vệ công trình, chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chưa có thông báo thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền thì tính bồi thường theo quy định;

b) Thời điểm xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ công trình, vi phạm quy hoạch xây dựng; đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đã có thông báo thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền, không được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng thì chỉ được xem xét hỗ trợ chi phí phá dỡ, di chuyển.

4. Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường (Không đúng mục đích sử dụng):

a) Tại thời điểm xây dựng chưa có hành lang bảo vệ công trình, chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chưa có thông báo thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thực sự, được UBND xã, xóm xác nhận thì được xử lý như sau:

- Nhà tạm, nhà 1 tầng lợp mái, hỗ trợ tối đa bằng 80% mức bồi thường.

- Nhà xây mái bằng và các công trình khác hỗ trợ tối đa bằng 50% theo mức bồi thường.

b) Tại thời điểm xây dựng đã vi phạm hành lang bảo vệ công trình, đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đã có thông báo thực hiện dự án, không được cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng thì buộc phải tự phá dỡ di chuyển để bàn giao đất cho chủ dự án theo đúng thời gian quy định.

5. Nhà, công trình ảnh hưởng tầm nhìn trên đất ở thuộc hành lang giao thông quy định tại Nghị định 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng, trước 15/10/1993 cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa thực hiện giải toả thì xác định như sau:

a) Nhà, công trình làm trước ngày 08/01/1988, tính bồi thường theo quy định.

b) Nhà, công trình làm từ ngày 08/01/1988 đến trước ngày 16/6/1990 hỗ trợ 90% theo mức bồi thường.

c) Nhà, công trình làm từ ngày 16/6/1990 đến trước ngày 15/10/1993 hỗ trợ 80% theo mức bồi thường.

6. Tài sản là bê tông sân đường, rãnh cống dọc, ngang, cây xanh trên hành lang giao thông do nhân dân tự làm để sạch đẹp đường phố khi mở đường, dự án không làm lại phần việc này thì hỗ trợ theo đơn giá bồi thường.

7. Nhà, tài sản nằm dưới hành lang lưới điện cao áp (Có trước khi thực hiện dự án):

a) Theo quy định không được tồn tại dưới hành lang lưới điện cao áp thì tính bồi thường theo quy định.

b) Được tồn tại dưới hành lang lưới điện cao áp nhưng phải xử lý để an toàn khi sử dụng thì được xem xét hỗ trợ như sau:

- Nhà một tầng lợp mái, nhà tạm, công trình phụ độc lập mức hỗ trợ là 30% so với bồi thường cho phần diện tích nằm trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp;

- Nhà mái bằng đổ bê tông cốt thép hỗ trợ 10% so với bồi thường cho phần diện tích nằm trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp;

- Nhà, công trình bị hành lang lưới điện cao áp chiếm dụng từ 70% trở lên thì tính hỗ trợ cho toàn bộ nhà, công trình.

Khi đã hỗ trợ, người có tài sản phải có biện pháp xử lý an toàn khi sử dụng. Nếu Chủ dự án thấy việc xử lý an toàn không thể thực hiện được thì bồi thường theo quy định để người có tài sản di chuyển ra khỏi phạm vi hành lang bảo vệ an toàn theo quy định.

8. Nhà, công trình khác biệt chưa có trong đơn giá bồi thường, chủ đầu tư căn cứ vào hồ sơ hoàn công, thông qua cơ quan tư vấn lập dự toán theo giá vật liệu đến hiện trường xây lắp và cơ cấu dự toán xây lắp tại thời điểm, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, tổng hợp vào dự toán bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Những công tác xây lắp chưa có trong đơn giá bồi thường được xử lý như sau:

a) Đã ban hành đơn giá xây dựng cơ bản chi tiết của UBND tỉnh thì xác định giá bồi thường theo đơn giá xây dựng cơ bản chi tiết (điều chỉnh chênh lệch theo giá vật liệu đến hiện trường xây lắp tại thời điểm thông báo) và cơ cấu dự toán xây lắp theo quy định hiện hành.

b) Chưa ban hành trong đơn giá xây dựng cơ bản chi tiết của UBND tỉnh và thông báo giá của Liên sở Tài chính - Xây dựng thì căn cứ vào giá mua bán phổ biến trên thị trường tại thời điểm để xác định giá tính bồi thường.

10. Những thiết bị tháo dỡ để lắp đặt lại, dễ vỡ, dễ hỏng như bệ xí, bệ tiểu, bồn tắm bằng sứ, đường nước ngoài nhà...thì tính bồi thường theo giá đến hiện trường xây lắp và chi phí lắp đặt tại thời điểm.

Điều 18. Xử lý tiền bồi thường tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

1. Thực hiện theo Điều 25 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và điểm 6 phần III Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

2. Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước do ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước đầu tư, được bồi thường phải nộp ngân sách Nhà nước, đơn vị có nhu cầu sử dụng số tiền này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sử dụng theo quy chế đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

Chương IV

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 19. Hỗ trợ di chuyển

1. Hỗ trợ di chuyển chỗ ở của hộ gia đình, cá nhân: Là khoản hỗ trợ cho những hộ khi thực hiện GPMB phải phá dỡ nhà, công trình để di chuyển chỗ ở. Thời gian phải di chuyển chỗ ở tối đa là 6 tháng, kể từ ngày thông báo giao đất tái định cư hoặc thông báo nhận tiền hỗ trợ để tự tìm nơi tái định cư; Khoản tiền hỗ trợ này được tính trên giá trị bồi thường như sau:

a) Di chuyển trong nội tỉnh:

- Mức 2 triệu đồng cho những hộ có giá trị bồi thường dưới 100 triệu đồng

- Mức 3 triệu đồng cho những hộ có giá trị bồi thường trên 100 triệu đồng

b) Di chuyển ra ngoài tỉnh

- Mức 3,5 triệu đồng cho những hộ có giá trị bồi thường dưới 100 triệu đồng

- Mức 5 triệu đồng cho những hộ có giá trị bồi thường trên 100 triệu đồng

2. Di chuyển cơ sở sản xuất, địa điểm làm việc của tổ chức và doanh nghiệp

(Chỉ tính cho đơn vị tiếp tục được duy trì hoạt động) thực hiện theo khoản 2 Điều 27 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP; thời gian phải di chuyển là 6 tháng kể từ ngày thông báo giao đất di chuyển địa điểm.

3. Hộ gia đình, cá nhân, cơ sở làm việc, sản xuất của tổ chức, doanh nghiệp thực hiện di chuyển sớm hơn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được hỗ trợ thuê nhà ở tạm, thuê địa điểm để làm việc, sản xuất kinh doanh như sau:

a) Hộ gia đình là 150.000đ/khẩu/tháng

b) Tổ chức, doanh nghiệp tính theo m 2 sàn nhà là 5.000đ/m2 /tháng;

4. Di chuyển mồ mả: Thời gian phải di chuyển tối đa là 12 tháng kể từ ngày có thông báo trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Không hỗ trợ cho những ngôi mộ tượng trưng. Mức hỗ trợ như sau:

a) Mộ đất và mộ xây đơn giản có chủ:

- Di chuyển trong tỉnh: 1.000.000đ/ngôi

- Di chuyển ngoài tỉnh: 1.500.000đ/ngôi b) Mộ xây kiên cố có chủ

- Di chuyển trong tỉnh: 1.500.000đ/ngôi

- Di chuyển ngoài tỉnh: 2.000.000đ/ngôi

b) Mộ vô chủ và chưa tìm thấy chủ: 1.000.000đ

Điều 20. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất

Theo Điều 28 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ gia đình cá nhân phải di chuyển chỗ ở xác định là 6 tháng mỗi tháng là 30kg gạo/khẩu, theo giá gạo bình quân ở địa phương tại thời điểm.

2. Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh :

a) Đối với hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản được hỗ trợ ổn định sản xuất là 4.000đ/m2 bị thu hồi (không hỗ trợ đối với đất rừng).

b) Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có đăng ký kinh doanh, khi Nhà nước thu hồi đất được hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh bằng 30% thu nhập sau thuế của 01 năm, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó do cơ quan thuế xác định. Trường hợp trên cùng một diện tích đất thu hồi mà kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau và có nộp thuế riêng cho từng ngành nghề thì được xét cho tất cả các ngành nghề mà chủ doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Trường hợp một chủ sử dụng có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thì sẽ được phân bổ thu nhập cho cơ sở bị thu hồi, việc phân bổ do cơ quan thuế xác định và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

1. Thực hiện theo Điều 29 Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Và điểm 2 phần IV Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tà i chính.

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được lựa chọn một trong hai hình thức hỗ trợ sau:

a) Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề: Mức hỗ trợ tiền học phí tối đa 2,5 triệu cho một lao động bị thu hồi đất phải chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển cho cơ sở dạy nghề tại địa phương của một ngành nghề cho một khoá học (Lao động bị thu hồi 360m2 đất sản xuất nông nghiệp trở lên mới được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề và phải có xác nhận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện);

b) Hỗ trợ bằng tiền cho 1m2 đất nông nghiệp bị thu hồi là 6.000đ/m2 (không bao gồm đất rừng và đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở).

3. Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, tuỳ theo dự án để lựa chọn một trong hai hình thức sau:

a) Đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 500m2 đất nông nghiệp trở lên, diện tích còn lại dưới mức bình quân của xóm (hợp tác xã) thì cứ 500m2 đất nông nghiệp bị thu hồi được giao 10m2 đất làm kinh doanh dịch vụ nhưng tối đa không qúa 100m2/hộ theo giá đất quy định, không phải đấu giá; khu đất làm kinh doanh dịch vụ do UBND cấp huyện và Chủ dự án bố trí phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

b) Những dự án phát triển kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao phải có chính sách tuyển dụng lao động cho những hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi, nhất là tuyển dụng lao động phổ thông khi họ có đủ điều kiện tuyển dụng.

Điều 22. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích (đất chưa giao sử dụng) của xã và trưng dụng đất tạm thời

1. Thực hiện theo Điều 31 Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Khi thu hồi đất công ích của xã thì hỗ trợ bằng mức bồi thường (không bao gồm các khoản hỗ trợ khác). Số tiền này nộp vào ngân sách xã, UBND xã được hưởng 100% để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng và mục đích công của xã, quản lý theo luật ngân sách.

3. Khi trưng dụng đất tạm thời để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, mục đích công cộng, nếu tài sản, cây cối trên đất bị phá dỡ, chặt hạ, nuôi trồng thuỷ sản phải thu hoạch sớm thì bồi thường, hỗ trợ theo quy định và tiền cải tạo đất (nếu có);

Điều 23. Các khoản hỗ trợ khác

Thực hiện theo Điều 32 Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 4 phần IV Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính và được quy định chi tiết như sau:

1. Thưởng bàn giao mặt bằng trước thời hạn

a) Người sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp (đủ điều kiện bồi thường) khi bị Nhà nước thu hồi đất, thời gian phải bàn giao mặt bằng tối đa là 30 ngày tính từ ngày thông báo nhận tiền đầu tiên, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định thì được thưởng 500đ/m2.

b) Người bị thu hồi đất ở phải phá dỡ toàn bộ nhà, công trình tự giác chấp hành di chuyển chỗ ở theo kế hoạch để bàn giao mặt bằng cho dự án trước thời hạn được thưởng di chuyển như sau:

- Mức 5 triệu đồng/hộ nếu di chuyển trước thời hạn 120 đến 180 ngày.

- Mức 3 triệu đồng/hộ nếu di chuyển trước thời hạn 60 đến nhỏ hơn 120 ngày.

- Mức 2 triệu đồng/hộ nếu di chuyển trước thời hạn 15 đến nhỏ hơn 60 ngày.

c) Người sử dụng đất ở phải phá dỡ một phần nhà chính (không phải di chuyển chỗ ở) bàn giao mặt bằng trước thời hạn được thưởng di chuyển bằng 50% mức quy định tại điểm b khoản này. Tại thời điểm lập dự toán bồi thường chủ dự án xác định thời hạn phải di chuyển thì mới tính thưởng di chuyển.

2. Hỗ trợ gia đình chính sách.

a) Hộ gia đình có người hoạt động cách mạng trước năm 1945, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh mất sức từ 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất hàng tháng, phải phá dỡ nhà chính để thực hiện GPMB được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ.

b) Hộ gia đình là thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương, bệnh binh mất sức từ 21%- 80%, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, phải phá dỡ nhà chính để GPMB được hỗ trợ 1.000.000đ/hộ.

c) Hộ gia đình thuộc diện được hưởng trợ cấp, xã hội khác của Nhà nước phải phá dỡ nhà chính để thực hiện GPMB được hỗ trợ 500.000đ/hộ.

Chương V

TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 24. Bố trí đất khu tái định cư

1. Thực hiện theo khoản 3 Điều 42 Luật đất đai 2003; Điều 34, Điều 35, Điều 37 Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 1 phần V Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, phải có quỹ đất để tái định cư trước khi thực hiện GPMB; các khu tái định cư được xây dựng phù hợp với quy hoạch, có điều kiện cơ sở hạ tầng bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng do chủ dự án chi trả. Nếu địa phương đã bố trí sẵn những khu tái định cư lớn cho nhiều dự án thì chủ dự án thống nhất với UBND các huyện phân bổ chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

3. Bố trí đất tái định cư được lựa chọn 01 trong 03 hình thức sau :

a) Xây dựng khu tái định cư theo quy định tại khoản 2 Điều này để bố trí đất ở cho những hộ bị thu hồi đất ở, giá đất ở tại khu tái định cư không cao hơn giá đất ở được tính bồi thường.

b) Các hộ có đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch được chuyển mục đích sang đất ở theo hạn mức quy định, không phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

c) Các hộ tự nguyện không vào khu tái định cư đã bố trí, không có đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch để chuyển mục đích sang đất ở, thì chủ dự án thực hiện hỗ trợ bằng tiền để các hộ tự tìm nơi ở mới. Mức hỗ trợ được tính bằng 10% giá trị đất ở và nông nghiệp cùng thửa bị thu hồi được bồi thường, tối đa không quá 40 triệu/hộ, tối thiểu không dưới 15 triệu/hộ.

Điều 25. Điều kiện để bố trí đất tái định cư

1. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở;

2. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu về nhà ở nhưng mới có đất ở bị thu hồi;

3. Hộ gia đình, cá nhân đã tách hộ nhưng đồng quyền sử dụng đất ở với người có đất bị thu hồi phải di chuyển;

4. Hộ gia đình có từ 03 cặp vợ chồng trở lên cùng sinh sống mà bị thu hồi hết đất ở thì ngoài việc bố trí tái định cư cho chủ hộ, được xem xét bố trí thêm đất ở tái định cư;

5. Hộ ở nhà tập thể mà đất có nhà tập thể bị thu hồi không còn nơi ở khác;

6. Hộ làm nhà trên đất mượn của cơ quan hoặc cơ quan tự chia cắt cho các hộ tự làm nhà nay đất này bị thu hồi, không còn nơi ở nào khác.

Điều 26. Các biện pháp hỗ trợ sản xuất và đời sống tại khu tái định cư.

1. Thực hiện theo Điều 36 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 2 phần V thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp phải di chuyển đến nơi tái định cư được hỗ trợ:

a) Giống cho vụ sản xuất nông nghiệp đầu tiên 500.000đ/hộ

b) Các khoản dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm: 200.000đ/hộ c) Các khoản dịch vụ khác: 300.000đ/hộ

3. Các hộ phải di chuyển chỗ ở đến khu tái định cư, Nhà nước không thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư, không thu lệ phí cấp phép xây dựng và các khoản lệ phí liên quan đến xây dựng nhà ở tại khu tái định cư.

4. Các hộ bị thu hồi đất ở hợp pháp là hộ nghèo theo quy định của Bộ lao động thương binh xã hội mà tiền bồi thường, hỗ trợ thấp hơn 30 triệu đồng/hộ thì tiền đất tái định cư được nộp trong 5 năm, năm thứ nhất nộp 50%, số còn lại được nộp trong 4 năm. Trong khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất đã được giao làm đất ở tái định cư vẫn được cấp phép để xây dựng nhà ở.

Chương VI

QUY TRÌNH THỦ TỤC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 27. Điều tra, xác lập số liệu để lập phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ.

1. Căn cứ vào kế hoạch bồi thường GPMB đã được triển khai thực hiện, chậm nhất 5 ngày làm việc Hội đồng bồi thường GPMB cùng chủ dự án phải tổ chức hội nghị với nhân dân có đất bị thu hồi để thực hiện nội dung sau:

a) Công khai phạm vi thu hồi đất và tiến độ thực hiện dự án;

b) Phổ biến các văn bản liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

c) Phát tờ khai theo mẫu quy định, hướng dẫn kê khai đất đai, tài sản, nhân khẩu và các vấn đề khác có liên quan, cuộc họp này phải được lập thành biên bản và lưu hồ sơ.

2. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai và hướng dẫn kê khai, người có đất bị thu hồi phải kê khai và nộp cho Hội đồng bồi thường GPMB. Quá thời hạn trên người bị thu hồi đất không kê khai thì Hội đồng bồi thường GPMB cấp huyện lập biên bản có chứng kiến của UBND cấp xã là người có đất bị thu hồi không tự kê khai.

3. Điều tra, kiểm kê đất đai, tài sản... so với tờ khai

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày phát tờ khai cho người có đất bị thu hồi. Hội đồng bồi thường GPMB tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản .... so với tờ khai. Trong trường hợp người bị thu hồi đất cản trở không cho kiểm kê, không cho điều tra thì Hội đồng bồi thường GPMB báo cáo UBND cấp huyện quyết định biện pháp để kiểm kê theo quy định.

4. Xác nhận các hồ sơ liên quan

a) UBND xã xác nhận về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đai, nhà cửa, tài sản theo từng thời gian cụ thể. Việc xác nhận phải căn cứ vào hồ sơ và tình hình quản lý nhà đất.

b) Công an xã xác nhận về nhân khẩu thường trú của từng hộ

c) Cơ quan thuế xác nhận thu nhập sau thuế bình quân 3 năm liên tục trước đó cho các hộ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

d) Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện xác nhận đối tượng chính sách.

Việc xác nhận trên là cơ sở lập phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người được giao nhiệm vụ xác nhận phải trung thực, khách quan và phải ký tên đóng dấu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về xác nhận của mình.

Điều 28. Hồ sơ để trình duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, hoặc quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị mặt bằng để thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền.

2. Quyết định thu hồi đất, giao đất của cấp có thẩm quyền kèm theo danh sách các hộ Nhà nước thu hồi đất.

3. Bản đồ hiện trạng khu đất bị thu hồi (tỷ lệ 1/500 hoặc 1/1000) có xác nhận của sở Tài nguyên và Môi trường hoặc trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính. Riêng dự án theo tuyến cần trích lục các thửa đất bị thu hồi.

4. Biên bản hội nghị họp triển khai thực hiện công tác bồi thường, phổ biến chế độ chính sách bồi thường, hướng dẫn kiểm kê, phát tờ khai; biên bản xác định giá trị còn lại nhà, công trình của tổ chức (nếu có)

5. Biên bản kiểm kê tài sản, đất đai theo mẫu quy định có chữ ký của các bên liên quan và xác nhận của UBND cấp xã, được sắp xếp theo thứ tự phương án dự toán bồi thường tính toán, phô tô các loại giấy tờ nhà đất có liên quan, trường hợp các hộ chưa có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất phải có tường trình của người sử dụng đất và có xác nhận của UBND cấp xã về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các biên bản khác có liên quan.

6. Các bản xác nhận quy định tại khoản 4 Điều 27 quy định này.

7. Biên bản hội nghị, các văn bản có liên quan đến xử lý bồi thường, hỗ trợ.

8. Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB kèm theo các phụ lục tính toán chi tiết, biểu tổng hợp, biểu thuyết minh tính toán bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, các khoản hỗ trợ theo quy định; đĩa mềm các phụ lục tính toán chí tiết; ảnh (hoặc băng hình) hiện trạng khu vực đất thu hồi (nếu có).

Hồ sơ nêu trên gửi cơ quan thẩm định 03 bộ nếu là dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh, 2 bộ nếu dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. Trong vòng 03 ngày làm việc cơ quan thẩm định kiểm tra hồ sơ nếu không có ý kiến gì thì coi như hồ sơ đầy đủ theo quy định, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình biết những hồ sơ cần bổ sung; việc giao nhận hồ sơ phải có sổ sách theo dõi và ký nhận của các bên.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan thẩm định phải thẩm định xong và trình cấp có thẩm quyền phê duỵệt. Đối với các dự án lớn và phức tạp thời giam này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày. Trong vòng 5 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xem xét và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Điều 29. Tổ chức thực hiện phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB, Hội đồng bồi thường GPMB có trách nhiệm công khai phương án dự toán được phê duyệt tại UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi; thông báo lịch chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định đã được phê duyệt; thông báo quỹ đất tái định cư; giá đất tại khu tái định cư.

2. Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định đã được phê duyệt. Nếu người được uỷ quyền nhận tiền, phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND cấp xã và thực hiện các thủ tục sau:

a) Người nhận tiền bồi thường phải ký vào biên bản cam kết thời gian bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

b) UBND cấp xã thu các giấy tờ liên quan đến đất, nhà cửa đã nhận tiền bồi thường của các hộ để cơ quan chuyên môn thực hiện chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.

c) Người được bồi thường có trách nhiệm bàn giao mặt bằng theo thời gian quy định cho Hội đồng bồi thường GPMB và chủ dự án.

d) UBND cấp xã giải quyết các thủ tục hành chính để các hộ gia đình được tái định cư nhanh chóng ổn định đời sống.

Điều 30. Bàn giao đất cho chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao đất

1. Chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi hoàn chỉnh công tác GPMB, Hội đồng bồi thường GPMB phối hợp với cơ quan quản lý đất đai tổ chức bàn giao đất cho chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao đất, thuê đất tại thực địa.

2. Đối với dự án lớn phải phân kỳ đầu tư thì bàn giao từng phần diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Điều 31. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1. Người bị thu hồi đất thấy cán bộ, hay tổ chức làm nhiệm vụ liên quan tới việc thu hồi đất, GPMB có vi phạm hoặc không đồng ý với quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ của cấp có thẩm quyền thì được khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo. Người khiếu nại, tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời gian quy định tính từ ngày nhận được thông báo nhận tiền bồi thường; quá thời hạn, thời hiệu quy định, đơn thư khiếu nại, tố cáo sẽ không được giải quyết.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải theo quy định của pháp luật; khiếu nại, tố cáo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải quyết lần đầu. Nếu đương sự còn tiếp tục khiếu nại, tố cáo thì UBND tỉnh giao cho một ngành chuyên môn chủ trì với các ngành xác minh, báo cáo UBND tỉnh quyết định. Quyết định của UBND tỉnh là quyết định giải quyết cuối cùng.

3. Khi các cơ quan đang xem xét, kiểm tra theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, người khiếu nại, tố cáo vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Điều 32. Cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, GPMB

1. Chính quyền địa phương cùng cấp uỷ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội vận động người có đất bị thu hồi tự giác chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất GPMB.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện GPMB, người bị thu hồi đất không tự giác chấp hành thực hiện kế hoạch GPMB, cố ý có hành vi cản trở thì UBND cấp huyện ra quyết định xử lý hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật để GPMB theo kế hoạch.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân. UBND tỉnh Thái Nguyên uỷ quyền cho UBND cấp huyện ra quyết định cưỡng chế đối với trường hợp sử dụng đất là tổ chức. Khi chủ tịch UBND cấp huyện có Quyết định cưỡng chế và thực hiện cưỡng chế, Hội đồng bồi thường có trách nhiệm giám sát các lực lượng tiến hành cưỡng chế và xác nhận việc bàn giao giữa lực lượng cưỡng chế với chủ đầu tư.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Thẩm quyền phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB.

1. UBND tỉnh phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ: Các dự án đầu tư do các tổ chức trung ương quản lý và làm chủ đầu tư; các dự án do Trung ương quyết định đầu tư nhưng uỷ quyền cho địa phương là chủ đầu tư; dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án địa phương đầu tư nhưng thu hồi đất từ 2 huyện trở lên.

2. UBND tỉnh uỷ quyền cho sở Tài chính phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi nguồn kinh phí dự phòng mà quyết định UBND tỉnh đã phê duyệt.

3. UBND cấp huyện phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn không thuộc khoản 1, khoản 2 Điều này. Khi có quyết định phê duyệt, gửi sở Tài chính quyết định phê duyệt để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 34. Phân công trách nhiệm công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn.

1. Ban Chỉ đạo GPMB các dự án, Trưởng ban chỉ đạo, thường trực và các thành viên Ban chỉ đạo, tổ chuyên viên giúp việc ban chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh. Thường trực Ban chỉ đạo GPMB có trách nhiệm sau:

a) Xây dựng kế họach chung và chỉ đạo các ngành các cấp UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng ở cấp mình, ngành mình.

b) Kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện tiến độ GPMB của UBND cấp huyện, của chủ đầu tư.

c) Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị các vấn đề vướng mắc phát sinh có liên quan đến chế độ chính sách, cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết theo thẩm quyền, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thì báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Liên quan đến ngành nào ngành đó trình UBND tỉnh giải quyết.

d) Thường xuyên theo dõi các dự án đang thực hiện GPMB phát hiện những vướng mắc kịp thời chỉ đạo hoặc đề xuất hướng giải quyết .

đ ) Thành viên ban chỉ đạo thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Sở Tài chính :

a) Tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,

b) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu hoàn chỉnh theo quy định.

c) Chủ trì cùng các thành viên hội đồng thẩm định, thẩm định phương á n dự toán bồi thường các dự án thuộc quyền UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

d) Thẩm định phương án dự toán bồi thường phần cây cối hoa mầu, các khoản hỗ trợ, chi phí tổ chức thực hiện.

đ ) Tổng hợp phương án dự toán bồi thường trình UBND tỉnh phê duyệt;

e) Tổng hợp những vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB để tổ chức hội nghị, tiến hành kiểm tra, phúc tra trên thực địa (khi cần thiết) đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tổ chức triển khai thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của cấp trên;

g) Kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện một số dự án trên địa bàn;

f) Bố trí kinh phí phục vụ cho công tác thẩm định, lưu trữ hồ sơ bồi thường GPMB theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chịu trách nhiệm trong việc xác định diện tích, loại đất, mục đích sử dụng từng loại đất khi Nhà nước thu hồi của từng hộ gia đình giao cho dự án.

b) Xác định các loại đất được bồi thường, không được bồi thường, hỗ trợ.

c) Gửi đầy đủ các quyết định thu hồi đất, giao đất, thuê đất của các dự án ngay sau khi có quyết định.

4. Sở Xây dựng:

a) Tham mưu cho UBND tỉnh về đơn giá bồi thường nhà cửa, công trình, vật kiến trúc.

b) Xác định các loại tài sản, công trình vật kiến trúc được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ.

c) Thẩm định bồi thường tài sản, nhà cửa vật kiến trúc tổng hợp giá trị bồi thường tài sản, nhà cửa vật kiến trúc và lưu giữ hồ sơ theo quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối và điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương để đáp ứng đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và xây dựng khu tái định cư theo kế hoạch được UBND tỉnh giao

6. Cục Thuế tỉnh Thái nguyên có trách nhiệm chỉ đạo phòng ban có liên quan và Chi cục thuế xác định mức thu nhập sau thuế của các tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh.

7. Các sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Lao động thương binh và xã hội, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo chức năng phối hợp với UBND cấp huyện để tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB.

8. UBND cấp huyện:

a) Điều hành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn, quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và nhiệm vụ theo quy định này.

b) Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp huyện đề nghị UBND tỉnh cho phép thành lập Ban bồi thường GPMB là cơ quan thường trực của Hội đồng bồi thường GPMB, để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện. Ban bồi thường GPMB được thực hiện chế độ tài chính như quy định về chế độ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu, quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

c) Phê duyệt phương án dự toán bồi thường các dự án đã được phân cấp.

d) Phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho các phòng ban, UBND cấp xã và cán bộ, công chức trong việc tổ chức thực hiện.

đ) Phối hợp với chủ dự án bố trí quỹ đất tái định cư.

9. Hội đồng bồi thường GPMB cấp huyện

a) Thực hiện theo Điều 40 Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Phân công trách nhiệm các thành viên của Hội đồng

c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu thống kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu, vật nuôi được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

10. UBND cấp xã.

a) Tham gia Hội đồng bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn xã, chỉ đạo các bộ phận liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

b) Kiểm tra, xác nhận tính pháp lý nhà cửa, công trình, đất đai; nguồn gốc, thời gian, tình trạng sử dụng đất của từng chủ sử dụng để làm căn cứ lập dự toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những xác nhận đó.

c) Tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính để đo đạc, kiểm kê, xác nhận hồ sơ đang quản lý đất đai, tài sản làm căn cứ lập dự toán bồi thường, hỗ trợ.

d) Giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

11. Chủ đầu tư:

a) Căn cứ vào dự án đầu tư được phê duyệt, phối hợp với UBND cấp huyện chuẩn bị quỹ đất tái định cư để di chuyển các hộ đến nơi ở mới. Chi trả kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy định.

b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB kiểm kê, lập phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chế độ chính sách hiện hành.

c) Cung cấp hồ sơ, số liệu liên quan đến dự án phục vụ cho công tác lập, thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

d) Phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB và UBND cấp xã, công khai phương án dự toán bồi thường được phê duyệt và các văn bản có liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

đ) Đảm bảo đủ kinh phí để chi trả bồi thường, hỗ trợ, chi phí tổ chức thực hiện ngay sau khi phương án dự toán được phê duyệt.

e) Phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB và UBND cấp xã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án dự toán được phê duyệt.

f) Trường hợp dự án lớn thực hiện ứng kinh phí chi phí tổ chức thực hiện cho Hội đồng bồi thường GPMB để tổ chức thực hiện.

g) Tập hợp những vướng mắc báo cáo UBND cấp huyện và cấp có thẩm quyền cho ý kiến xử lý.

Điều 35. Chi phí tổ chức thực hiện

1. Chi phí tổ chức thực hiện khi lập dự toán bồi thường, hỗ trợ tính bằng 2% so với số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án. Riêng các dự án đường dây tải điện theo tuyến thực hiện theo văn bản số 2189/CV-NLDK ngày 28/4/2005 của Bộ công nghiệp, v/v mức chi phí tổ chức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư.

2. Dự toán chi tiết khoản kinh phí này theo điểm 1 phần VII Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính.

3. Mức chi:

a) Thực hiện theo điểm 2 phần VII Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính.

b) Cán bộ làm công tác kiểm kê, kiểm tra tại thực địa, tiếp xúc với nhân dân thực hiện theo phần I, điểm 5 tiết 5.2 Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính.

c) Chi làm thêm giờ, ngày nghỉ: Thời gian theo thực tế làm việc, mức chi theo quy định của Bộ luật lao động.

4. Mức chi phí tổ chức thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm cả chi phí thẩm định phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ là 0,15% (Bằng 7,5% so với tổng chi phí tổ chức thực hiện);

5. Kinh phí đo vẽ bản đồ hiện trạng hoặc trích đo bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính được lập dự toán riêng theo đơn giá quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (không nằm trong chi phí tổ chức thực hiện).

Điều 36. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện GPMB thì được khen thưởng theo quy định; Ban chỉ đạo bồi thường GPMB tỉnh phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề xuất mức khen thưởng cụ thể để kịp thời động viên những tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác này.

2. Người nào có hành vi vi phạm quy định công tác bồi thường GPMB thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Điều khoản thi hành

1. Quy định này thay thế bản quy định kèm theo quyết định số 2690/2002/QĐ-UB ngày 9/9/2002 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Những dự án đặc biệt UBND tỉnh có quy định riêng.

2. Những dự án đã có quyết định phê duyệt và thông báo nhận tiền bồi thường thì thực hiện theo quyết định đã phê duyệt.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc và phát sinh mới, các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và chủ dự án gửi văn bản cho Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Thanh Nghị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.