Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ

trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường

Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y

Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2026

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 390/SYT-TCCB ngày 26 tháng 01 năm 2022; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 29/BCTĐ-STP ngày 21 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 02 năm       2022 và thay thế Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định biện pháp thi hành chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 
Đầu Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

Biện pháp thi hành Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021

của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ trợ hoạt động

thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà

Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa,

giai đoạn 2022 - 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  06 /2022/QĐ-UBND ngày  10 / 02 /2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thanh Hoá)

__________________

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Phân hiệu); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Phân hiệu

Hàng năm, căn cứ quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Phân hiệu tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, Phân hiệu lập dự toán ngân sách nhà nước cấp, gửi Sở Tài chính thẩm định ghi vào dự toán đầu năm.

Hồ sơ dự toán ngân sách nhà nước cấp được làm theo mẫu quy định, kèm theo số lượng sinh viên đã trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh năm học tiếp theo mã ngành Bác sĩ Y khoa và Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy của Trường Đại học Y Hà Nội.

Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên

1. Căn cứ đối tượng, điều kiện hỗ trợ thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu quy định tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, Phân hiệu lập Tờ trình đề nghị thẩm định hồ sơ hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu; danh sách các đối tượng thụ hưởng chính sách với các nội dung chính sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn hiện nay, đối tượng hỗ trợ chính sách và cam kết công tác lâu dài tại Phân hiệu (kèm theo tài liệu chứng minh), gửi Sở Y tế thẩm định.

2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Phân hiệu, Sở Y tế thẩm định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ của chính sách và gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trường hợp đủ điều kiện.

Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Y tế gửi thông báo bằng văn bản cho Phân hiệu trong đó nêu rõ lý do không đủ điều kiện.

3. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Y tế, Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho đối tượng thụ hưởng chính sách theo các nội dung hỗ trợ .

4. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ đối với đối tượng được thụ hưởng chính sách.

5. Trên cơ sở Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp hỗ trợ kinh phí cho Phân hiệu. Sau khi kinh phí hỗ trợ được cấp vào tài khoản của Phân hiệu tại Kho bạc Nhà nước, Phân hiệu thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

6. Phương thức chi trả: Thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng cho đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định hiện hành.

Điều 5. Trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm bồi hoàn kinh phí

1. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị không tiếp tục thực hiện cam kết của đối tượng thụ hưởng chính sách hoặc đối tượng thụ hưởng chính sách thuộc một trong những trường hợp phải thực hiện trách nhiệm bồi hoàn kinh phí theo quy định tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, Phân hiệu lập Tờ trình kèm theo hồ sơ bồi hoàn kinh phí gửi Sở Y tế. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị của Phân hiệu;

b) Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng hoặc hợp đồng của đối tượng thụ hưởng chính sách;

c) Bản cam kết công tác lâu dài tại Phân hiệu;

d) Tài liệu khác có liên quan về đề nghị thực hiện trách nhiệm bồi hoàn kinh phí.

2. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Phân hiệu, Sở Y tế thẩm định đối tượng, mức bồi hoàn kinh phí theo quy định tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, gửi Sở Tài Chính thẩm định.

3. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Y tế, Sở Tài chính thẩm định mức bồi hoàn của đối tượng thụ hưởng chính sách và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt mức bồi hoàn kinh phí cụ thể của đối tượng thụ hưởng chính sách.

4. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức bồi hoàn kinh phí của đối tượng thụ hưởng chính sách.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu.

3. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện chính sách, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1 Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa lập dự toán, quản lý kinh phí thực hiện chính sách theo đúng quy định.

2. Căn cứ vào dự toán kinh phí do Phân hiệu lập, Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của các đơn vị được giao quản lý kinh phí hỗ trợ.

Điều 8. Trách nhiệm của Phân hiệu

1. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng; tổng hợp, định kỳ báo cáo Sở Tài chính kết quả thực hiện.

2. Xây dựng Đề án vị trí việc làm phù hợp số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp của đối tượng được hỗ trợ thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu trình Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế phê duyệt để thực hiện việc tiếp nhận, tuyển dụng vào viên chức đối với các trường hợp được hưởng chính sách thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên.

3. Định kỳ hàng năm báo cáo Sở Y tế về tiến độ thực hiện chính sách để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phân hiệu triển khai thực hiện chính sách đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đầu Thanh Tùng