• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Số: 235/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 3 tháng 2 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

V/v ban hành Quy định tạm thời một số chế độ đối với

Huấn luyện viên, Vận động viên đoàn bóng đá Thanh Hoá

______________________

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

 

- Căn cứ Điều 49 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày5 tháng 7 năm 1994.

- Căn cứ  vào Quyết định  49/1998/QĐ/TTg ngày 28/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao.

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 14/1998/TTLT-BTCCBCP - BTC - BLĐTBXH - UBTDTT ngày 30/12/1998 của liên tịch Ban TCCB Chính phủ , Bộ Tài chính , Bộ LĐTB và XH, Tổng cục TDTT hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên thể thao;

 - Xét đề nghị của liên ngành sở TDTT, Ban TCCQ tỉnh, Sở TCVG tại tờ trình số : 695 TTLN/TT-TC-TCCQ ngày 13/12/1999.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1 :  Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời một số chế độ đối với Huấn luyện viên, Vận động viên đoàn Bóng đá Thanh Hoá ".

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Những qui định trước đây của UBND tỉnh về chế độ, chính sách đối với bóng đá Thanh Hoá trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3 : Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban TCCQ tỉnh, Giám đốc sở Thể dục Thể thao, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Minh Đoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.