• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2021
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 32/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 24 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận

xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Thú Y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chí số 14, Phụ lục tiêu chí xã an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tại Tờ trình số 232/TTr-VPĐP ngày 12/10/2021 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 590/BCTĐ-STP ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2021.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Tài Chính; Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)

Nguyễn Văn Thi

 

QUY ĐỊNH

Tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn

đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND

ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

________________

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định nguyên tắc thực hiện, thẩm quyền công nhận, điều kiện công nhận, tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các xã thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh.

b) Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, tránh hình thức và đúng trình tự, thủ tục quy định.

2. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thẩm tra, thẩm định trình công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

Chương II

TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG NHẬN XÃ AN TOÀN THỰC PHẨM NÂNG CAO

 

Điều 3. Tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao

Gồm 5 tiêu chí như sau:

1. Chỉ đạo, điều hành.

2. Tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm.

3. Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.

4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

5. Giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm.

(Có Phụ lục I chi tiết các tiêu chí thành phần kèm theo)

Điều 4. Điều kiện công nhận

Xã được công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao, phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Đã được công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm và các tiêu chí xã an toàn thực phẩm phải được duy trì liên tục, đầy đủ theo quy định.

2. Có đăng ký xây dựng thực hiện xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao và được UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND huyện) đưa vào kế hoạch thực hiện.

3. Có 100% tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao được đánh giá ‘‘Đạt” theo quy định.

Điều 5. Thẩm quyền công nhận

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

Điều 6. Đăng ký xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao

1. UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND xã) gửi văn bản đăng ký xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này về UBND huyện trước ngày 25/12 của năm liền kề trước năm đánh giá. UBND huyện chỉ đưa vào kế hoạch thực hiện đối với xã đáp ứng các điều kiện theo khoản 1 Điều 4 của Quy định này và có khả năng hoàn thành các tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trong năm đánh giá.

Trường hợp UBND xã chưa đăng ký xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao theo thời gian quy định trên, nếu thấy có đủ điều kiện thì đăng ký bổ sung trước ngày 15/6 của năm đánh giá.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 25/12 của năm liền kề trước năm đánh giá, UBND huyện có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh).

Điều 7. Hồ sơ trình đề nghị thẩm tra, thẩm định, công nhận

1. Hồ sơ của UBND xã trình UBND huyện đề nghị thẩm tra

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm tra, trình thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này;

- Báo cáo kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn xã theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này;

- Bản sao Bằng công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm kèm Quyết định công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lưu ý: các tài liệu chứng minh không gửi bản gốc hoặc bản phô tô kèm hồ sơ này, mà lưu tại xã phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Hồ sơ UBND huyện trình UBND tỉnh đề nghị thẩm định

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Tờ trình của UBND huyện đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao theo Mẫu số 04 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này;

- Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao cho từng xã theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

(Kèm theo 01 bộ hồ sơ của UBND xã được quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Tờ trình của Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối) tỉnh đề nghị công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này;

- Báo cáo về việc thẩm định hồ sơ và kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao của từng xã theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này;

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

(Kèm theo 01 bộ hồ sơ của UBND huyện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 8. Trình tự, thủ tục, công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao

1. UBND xã

a) Tổ chức tự đánh giá

- Sau khi xem xét các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao cơ bản hoàn thành đảm bảo nội dung và thời gian, Tổ tự đánh giá (do Chủ tịch UBND xã thành lập, gồm đại diện thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã, đại diện thành viên Ban Nông nghiệp/Tổ đầu mối, các Tổ trưởng Tổ giám sát cộng đồng thôn, bản, khu phố, Tổ trưởng Tổ giám sát tại chợ (nếu có), trong đó đồng chí Chủ tịch UBND xã là Tổ trưởng) sẽ đánh giá cụ thể mức độ đạt đối với từng tiêu chí; Tổ tự đánh giá dự thảo báo cáo kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao theo từng tiêu chí, báo cáo UBND xã.

b) Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo

- UBND xã gửi dự thảo báo cáo kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao để lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp;

- Báo cáo kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao của xã được thông báo, công bố công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, bản, khu phố và trên hệ thống truyền thanh của xã trong thời gian 15 ngày làm việc để lấy ý kiến tham gia của Nhân dân

- UBND xã bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao của xã sau khi nhận được ý kiến tham gia (bằng văn bản) của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và của Nhân dân trên địa bàn.

c) Hoàn thiện hồ sơ

- UBND xã hoàn thiện hồ sơ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Quy định này, gửi về UBND huyện (qua Văn phòng điều phối huyện) để tổ chức thẩm tra, trình thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao;

- Hồ sơ gửi qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

d) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng điều phối huyện.

2. UBND huyện

a) Tổ chức thẩm tra

- Sau khi nhận được hồ sơ do UBND xã gửi đến, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tổ thẩm tra (do Chủ tịch UBND huyện thành lập, gồm đại diện Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, đại diện Văn phòng điều phối huyện và đại diện lãnh đạo phòng, ban, đơn vị có liên quan, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện là Tổ trưởng) sẽ tổ chức thẩm tra hồ sơ và đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí thành phần của từng xã; xây dựng báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng xã, báo cáo UBND huyện.

- Tổ thẩm tra trả lời bằng văn bản cho UBND xã về kết quả thẩm tra hồ sơ và đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí thành phần của từng xã. Trường hợp đánh giá không đạt thì nêu rõ lý do và hướng dẫn UBND xã hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí cụ thể để trình thẩm định, công nhận đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao trong lần tiếp theo.

b) Tổ chức xin ý kiến góp ý dự thảo báo cáo

- UBND huyện gửi dự thảo báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng xã để xin ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp;

- UBND huyện bổ sung, hoàn thiện báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng xã sau khi nhận được ý kiến tham gia (bằng văn bản) của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

c) Hoàn thiện hồ sơ

- UBND huyện hoàn thiện hồ sơ theo Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy định này, gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối tỉnh) để tổ chức thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

- Hồ sơ gửi qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

d) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng điều phối tỉnh.

3. UBND tỉnh

a) Tổ chức thẩm định

- Sau khi nhận được hồ sơ do UBND cấp huyện gửi đến, trong thời hạn 20 ngày làm việc, Tổ thẩm định (do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập gồm các thành viên là đại diện các sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cán bộ của các đơn vị liên quan, trong đó đồng chí Chánh Văn phòng điều phối tỉnh là Tổ trưởng) sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ và đánh giá thực tế mức độ đạt đối với từng tiêu chí của từng xã; xây dựng báo cáo về việc thẩm định hồ sơ và kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao cho từng xã, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối tỉnh);

- Tổ thẩm định trả lời bằng văn bản cho UBND huyện về kết quả thẩm định hồ sơ và đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng xã. Trường hợp đánh giá không đạt thì nêu rõ lý do và hướng dẫn UBND xã, UBND huyện hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí cụ thể để trình thẩm định, công nhận đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao trong lần tiếp theo.

b) Hoàn thiện hồ sơ

Căn cứ kết quả thẩm định đánh giá “Đạt” của Tổ thẩm định, Văn phòng điều phối tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy định này để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận các xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

c) Công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao

Sau khi nhận được Tờ trình và hồ sơ kèm theo của Văn phòng điều phối tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Bằng Công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao được in ấn theo Mẫu số 08 kèm theo Quy định này.

Điều 9. Thu hồi Quyết định công nhận

Trường hợp xã không duy trì các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền hoặc phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí; Tổ thẩm định sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi Bằng công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đối với xã đó (nếu xét thấy cần thiết).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Văn phòng điều phối tỉnh

a) Chủ trì tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; xây dựng lịch trình và mời các thành viên Tổ thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ và đánh giá thực tế mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng xã theo đề nghị của UBND các huyện.

b) Tổng hợp và hoàn thiện thủ tục thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

c) Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời, hướng dẫn thực hiện tiêu chí tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm; tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng địa phương, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc duy trì tiêu chí xã an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm nâng cao sau khi được đã được công nhận; kiến nghị, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi Bằng Công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đối với xã không thực hiện duy trì các tiêu chí theo quy định hiện hành.

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời xem xét sửa đổi, bổ sung.

f) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hằng năm cho công tác thẩm định, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng, duy trì xã an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn.

g) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, kiện toàn Tổ thẩm định; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia làm thành viên của Tổ thẩm định.

h) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công khai danh sách các xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2. Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các sở, ban, ngành cấp tỉnh có hên quan:

a) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, UBND các xã trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao liên quan đến lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao.

b) Lồng ghép các chương trình, dự án để ưu tiên hỗ trợ các xã có đăng ký xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

c) Cử cán bộ, công chức có trình độ, năng lực chuyên môn tham gia là thành viên Tổ thẩm định.

d) Hằng năm, phối hợp với Văn phòng điều phối tỉnh kiểm tra, giám sát việc duy trì các tiêu chí xã an toàn thực phẩm, các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao (sau khi đã được công nhận) theo lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hằng năm cho công tác thẩm định, kiểm tra, hướng dẫn xây dựng, duy trì xã an toàn thực phẩm xã an toàn thực phẩm nâng cao.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo cấp hội các cấp tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện đối với việc thực thi pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn; phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, các điển hình trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và cùng với chính quyền các cấp tham gia xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai nhiệm vụ xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao được UBND tỉnh giao hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

b) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho các đối tượng liên quan theo quy định.

c) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Truy xuất nguồn gốc xuất xứ tất cả các sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các xã trong việc duy trì các tiêu chí xã an toàn thực phẩm (sau khi được công nhận) và xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; tổ chức thẩm tra, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định công nhận các xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao theo quy định. Kịp thời xử lý trách nhiệm những tập thể, cá nhân không hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

e) Ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao và công tác duy trì xã an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm nâng cao sau khi đã được công nhận.

f) Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn xây dựng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn; tham gia cùng với Tổ thẩm định trong quá trình thẩm định hồ sơ và đánh giá thực tế mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao, trong đó phải xác định lộ trình và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao.

b) Ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao và công tác duy trì sau khi đã được công nhận.

c) Tổ chức tự đánh giá các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm tra theo quy định.

d) Định kỳ (06 tháng/1 lần) hoặc sau khi tổ chức các Hội nghị tập huấn, thực hiện khảo sát, đánh giá nhận thức, kiến thức về an toàn thực phẩm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là thành viên Ban chỉ đạo, Ban Nông nghiệp, Tổ giám sát, Ban Quản lý chợ, Tổ giám sát về an toàn thực phẩm tại chợ; chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn theo Bộ câu hỏi kiến thức và đáp án về an toàn thực phẩm do Văn phòng điều phối tỉnh hướng dẫn thực hiện.

e) Chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, tài liệu minh chứng có liên quan và các điều kiện khác cho các đoàn kiểm tra, hướng dẫn và thẩm tra, thẩm định.

f) Nghiêm túc thực hiện việc duy trì sau khi được công nhận.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.