• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/04/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 20/05/2008
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 1048/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh thanh hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá tại Văn bản số 587/XD-KTKH ngày 27/3/2008, Văn bản thẩm định số 220/STP-VB ngày 21/3/2008 của sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng thay đơn giá bồi thường số 1511/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này " Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ", gồm:

Phần I: Thuyết minh, quy định áp dụng và các bước triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Phần II: Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác.

Phần III: Đơn giá bồi thường cây, hoa màu.

Phần IV: Các phụ lục

Điều 2. Đơn giá ban hành tại Điều 1 dùng để áp dụng cho việc lập dự toán và thanh quyết toán chi phí bồi thường, di chuyển nhà cửa, mồ mả, cây cối, hoa màu và các vật kiến trúc trên đất trong giải phóng mặt bằng, áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Các công trình có vốn đầu tư nước ngoài có thể xây dựng đơn giá bồi thường riêng nhưng mức tối thiểu phải bằng đơn giá quy định kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1511/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các quy định trước đây về đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong giải phóng mặt bằng của tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá căn cứ vào quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung quy định tại Quyết định này, hướng dẫn các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thực hiện; theo dõi trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc vượt quá thẩm quyền yêu cầu tổng hợp báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

 

Mai Văn Ninh


ĐƠN GIÁ

Bồi thường thiệt hạn về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh thanh hóa
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1048 /QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Phần I

THUYẾT MINH, QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG.

Các bước triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng tỉnh Thanh Hoá áp dụng khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên toàn tỉnh Thanh Hóa gồm:

1.1. Sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh;

1.2. Sử dụng đất để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

1.3. Sử dụng đất để xây dựng trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;

1.4. Sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh;

1.5. Sử dụng đất để chỉnh trang, phát triển khu đô thị và khu dân cư nông thôn;

1.6. Sử dụng đất để phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

1.7. Sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo;

1.8. Sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

1.9. Sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế:

- Đất khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất.

- Đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các loại đất có chế độ sử dụng khác nhau phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao.

- Đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm đất để xây dựng khu kinh tế mở, khu kinh tế cửa khẩu và các khu kinh tế khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm các loại đất có chế độ sử dụng khác nhau trong khu vực riêng biệt nhằm khuyến khích đặc biệt cho các hoạt động đầu tư và xuất khẩu.

1.10. Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch thuộc nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

1.11. Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

1.12. Sử dụng đất để thực hiện dự án có một trăm phần trăm (100%) vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

* Tất cả các trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 1 trên đều phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu việc bồi thư­ờng, hỗ trợ và tái định cư­ theo yêu cầu của nhà tài trợ khác với quy định tại hướng dẫn này thì trư­ớc khi ký kết Điều ước quốc tế, cơ quan chủ quản dự án đầu t­ư phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định tại hướng dẫn này thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Không áp dụng đơn giá này cho các trường hợp: Cộng đồng dân cư­ xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ; Khi Nhà nước thu hồi đất không thuộc phạm vi quy định tại mục 1 trên.

4. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

4.1. Bồi thường hoặc hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất Nhà nước thu hồi.

4.2. Bồi thường hoặc hỗ trợ về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất bị Nhà nước thu hồi.

4.3. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất.

4.4. Hỗ trợ để ổn định sản xuất và đời sống tại khu tái định cư.

II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG.

Luật Đất đai năm 2003, Luật Xây Dựng năm 2003;

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính; Thông tư số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Liên bộ Tài chính, Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Giá vật tư thời điểm tháng 4/2008; Giá gạo tẻ thường 9.000 đồng/1kg;

Mức lương tối thiểu 540 000 đồng/ người tháng;

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo các văn bản 5254, 5255/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND Tỉnh Thanh Hóa,

III. KẾT CẤU CỦA BỘ ĐƠN GIÁ.

Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng được chia làm 4 phần:

Phần I:

- Thuyết minh, quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng.

- Các bước triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Phần II: Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác.

Phần III: Đơn giá bồi thường cây, hoa màu (trồng trên đất ở).

Phần IV: Các phụ lục.

ở mỗi phần đơn giá bồi thường đều có ghi chú cụ thể những phần việc chưa tính trong bảng giá. Vì vậy khi áp dụng đơn giá cần nghiên cứu kỹ phần ghi chú để kết hợp mức giá chi tiết trong bảng giá và phần ghi chú, đảm bảo tính chính xác và phù hợp với từng việc, từng địa phương.

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT.

1.Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được chia làm 2 phần:

*/ Xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng người có đất bị thu hồi.

*/ Phương án bố trí tái định cư, giá đất tính thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà; giá cho thuê nhà tại khu tái định cư; số tiền người bị thu hồi đất phải nộp cho ngân sách Nhà nước do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; số tiền sử dụng đất, tiền mua nhà tái định cư...

2. Bồi thường thiệt hại về đất.

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai thông qua nhiều hình thức, trong đó có quyền quyết định trao quyền sử dụng đất từ người đang sử dụng đất cho người khác sử dụng thông qua giao đất, cho thuê đất. Người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất phải bồi thường về giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất (nhà, vật kiến trúc, cây, hoa màu....) theo quy định của Nhà nước cho người bị thu hồi đất.

2.1. Điều kiện được bồi thường đất:

Người bị Nhà nước thu hồi đất được bồi thường về đất khi có một trong các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 44, điểm a, b, c khoản 1 Điều 45, Điều 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

2.2. Những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường.

Người sử dụng đất không đủ điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 7 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 14, điểm d khoản 1 Điều 44, điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 45 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

2.3. Quy mô (hạn mức) diện tích đất thuộc đối tượng được bồi thường hoặc không được bồi thường, mức độ bồi thường hoặc hỗ trợ đối với đất ở.

Thực hiện theo quy định của UBND Tỉnh cho từng thời kỳ.

2.4. Giá đất để tính bồi thường.

Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do ủy ban nhân dân tỉnh công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm (năm 2008 là mức giá tại Quyết định số: 4238/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND Tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa); không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất sau khi thu hồi, không bồi thường theo giá đất do thực tế sử dụng đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Bồi thường thiệt hại về tài sản.

3.1. Nguyên tắc bồi thường tài sản:

3.1.1. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (bao gồm: nhà, công trình xây dựng đơn chiếc, nhà, công trình xây dựng theo hệ thống trong một khuôn viên đất, cây trồng trên đất) khi Nhà nước thu hồi đất mà bị thiệt hại, thì được bồi thường.

3.1.2. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà đất đó thuộc đối tượng không được bồi thường thì tùy từng trường hợp cụ thể được bồi thường hoặc hỗ trợ tài sản.

3.1.3. Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng thì không được bồi thường.

3.1.4. Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà tại thời điểm xây dựng đã trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì không được bồi thường.

3.1.5. Tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả cây trồng trên đất) được tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất được công bố thì không được bồi thường.

3.1.6. Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất có thể tháo dời và di chuyển được, thì chỉ được bồi thường các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt; mức bồi thường xác định theo đơn giá quy định tại phần II tập đơn giá này và đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo các văn bản 5254, 5255/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND Tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất

3.2.1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương quy định tại phần II tập đơn giá này.

3.2.2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác (trừ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân) được bồi thường theo mức sau:

Mức bồi thường nhà, công trình

=

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại

+

Một khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình

 

- Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương quy định tại phần II tập đơn giá này. Biên bản xác định (%) hiện có của công trình do hội đồng bồi thường GPMB thiết lập kèm theo phiếu kiểm kê công trình có sự tham gia của phòng Tài chính, phòng quản lý đô thị hoặc phòng Công thương cấp huyện.

-Một khoản tiền tính bằng 20% theo giá trị hiện có của nhà, công trình đã xác định trên. Nhưng mức bồi thường tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại quy định tại phần II tập đơn giá này.

Việc phá dỡ nhà, công trình xây dựng làm ảnh hưởng đến công trình khác làm cho những công trình này không thể sử dụng được theo thiết kế, quy hoạch xây dựng ban đầu hoặc phải phá dỡ thì được bồi thường.

Đối với công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mức bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương quy định tại phần II tập đơn giá này; nếu trước đó công trình không còn sử dụng được hoặc thực tế không sử dụng thì không được bồi thường.

3.2.3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, mà phần còn lại không còn sử dụng được; hoặc nhà, công trình xây dựng bị phá dỡ làm ảnh hưởng đến các công trình khác trong cùng một khuôn viên đất nhưng vẫn tồn tại song không thể sử dụng được theo thiết kế, quy hoạch xây dựng ban đầu thì được bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

 Nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại thực tế theo đơn giá quy định tại phần II tập đơn giá này.

3.2.4. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong 4 trường hợp sau thì không được bồi thường.

*. Người sử dụng đất cố ý huỷ hoại đất;

*. Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp: Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm. Đất không được chuyển quyền sử dụng của Luật Đất đai năm 2003 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.

*. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

*. Đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

3.2.5. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong 7 trường hợp:

*. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đã bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

*. Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;

*. Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

*. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

*. Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

*. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

*. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép. Thì việc xử lý tài sản được quy định như sau:

a) ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất thành lập Hội đồng định giá để xác định phần giá trị còn lại của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tài sản đã đầu tư trên đất đối với trường hợp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đầu tư trên đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; phần giá trị còn lại đó thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất.

Trường hợp đất do Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, do Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc do Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc do Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất cho nhiều năm mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì chỉ có phần giá trị còn lại đã đầu tư trên đất mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất.

b) Phần giá trị còn lại của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất được giải quyết theo quy định sau:

- Trường hợp đất bị thu hồi thuộc khu vực đô thị hoặc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì do ngân sách của cấp quản lý đất sau khi thu hồi trả cho người bị thu hồi đất;

- Trường hợp đất bị thu hồi thuộc khu vực nông thôn mà giao cho ủy ban nhân dân xã, thị trấn để quản lý hoặc để bổ sung vào quỹ đất công ích thì ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm trả cho người bị thu hồi đất;

- Trường hợp đất bị thu hồi được Nhà nước giao cho người khác hoặc cho người khác thuê thì người được giao đất, thuê đất có trách nhiệm trả cho người bị thu hồi đất.

c) Trường hợp đất bị thu hồi thuộc nhóm đất phi nông nghiệp được tham gia thị trường bất động sản thì ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất được áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản đã đầu tư trên đất và giải quyết phần giá trị còn lại của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất theo quy định sau:

- Nếu số tiền thu được do đấu giá sau khi trừ chi phí tổ chức việc đấu giá mà thấp hơn phần giá trị còn lại thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất thì người bị thu hồi đất được nhận lại toàn bộ số tiền đó;

- Nếu số tiền thu được do đấu giá sau khi trừ chi phí tổ chức việc đấu giá mà cao hơn hoặc bằng phần giá trị còn lại thuộc sở hữu của người bị thu hồi đất thì người bị thu hồi đất được nhận phần giá trị còn lại thuộc sở hữu của mình; phần chênh lệch được nộp vào ngân sách nhà nước.

d) Trường hợp thu hồi đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tiền nhận chuyển nhượng, giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất được giải quyết như đối với trường hợp thu hồi đất do được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

đ) Trường hợp thu hồi đất mà người bị thu hồi đất đã cho thuê đất, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì quyền lợi của người thuê đất, nhận thế chấp, nhận bảo lãnh hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được giải quyết như sau

đ.1) Đất đang cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn mà Nhà nước thu hồi sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; thì hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt. Bên thuê đất, bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh, bên nhận góp vốn được người bị thu hồi đất bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

 Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

đ.2) Đất đang cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không hình thành pháp nhân mới mà thuộc trường hợp bị thu hồi do:

- Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;

- Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

- Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

- Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

Thì hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt và việc thu hồi đất thực hiện theo quy định sau:

- Trường hợp bên cho thuê đất, bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất là người gây ra hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì Nhà nước thu hồi đất. Bên cho thuê đất, bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê đất, bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Trường hợp bên thuê đất, bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất là người gây ra hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì Nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất mà thu hồi giá trị quyền sử dụng đất. Bên thuê đất, bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương đương với giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm nộp tiền và phải bồi thường thiệt hại cho bên cho thuê đất, bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự.

đ.3) Đất đang thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp bị thu hồi theo quy định mà do:

- Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;

- Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

- Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

- Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

Thì Nhà nước thu hồi đất; hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt và việc hoàn trả khoản vay được xử lý theo quy định sau:

- Trường hợp thế chấp thì bên thế chấp phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Trường hợp bảo lãnh thì bên được bảo lãnh phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết; nếu bên được bảo lãnh không có khả năng hoàn trả khoản vay thì bên bảo lãnh phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận bảo lãnh theo quy định của pháp luật về dân sự.

đ.4) Đất do người sử dụng đất là cá nhân cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không hình thành pháp nhân mới mà cá nhân đó chết nhưng không có người thừa kế thì Nhà nước thu hồi đất; hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt và quyền sử dụng đất được giải quyết như sau:

- Trường hợp thuê đất thì bên thuê đất được Nhà nước cho thuê đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất đã ký kết;

- Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì bên nhận góp vốn được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng góp vốn đã ký kết;

- Trường hợp thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì ủy ban nhân dân đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn trả khoản vay cho bên nhận thế chấp theo hợp đồng thế chấp đã ký kết; nếu giá trị quyền sử dụng đất đã thế chấp được xác định thông qua đấu giá nhỏ hơn khoản vay thì bên nhận thế chấp chỉ được nhận khoản tiền tương đương với giá trị quyền sử dụng đất đã thế chấp;

- Trường hợp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất thì bên được bảo lãnh phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết; nếu bên được bảo lãnh không có khả năng hoàn trả khoản vay thì ủy ban nhân dân đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn trả khoản vay cho bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh đã ký kết, nếu giá trị quyền sử dụng đất đã bảo lãnh được xác định thông qua đấu giá nhỏ hơn khoản vay thì bên nhận bảo lãnh chỉ được nhận khoản tiền tương đương với giá trị quyền sử dụng đất đã bảo lãnh.

3.3. Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ cụ thể về nhà, công trình

 Nhà, công trình khác không được phép xây dựng thì tùy theo mức độ, tính chất hợp pháp của đất, nhà và công trình được bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định sau:

Nhà, công trình xây dựng khác không được phép xây dựng nhưng xây dựng trên đất có đủ điều kiện bồi thường đất theo quy định, xây dựng trước ngày 01/7/2004 thì được bồi thường theo mức giá tại phần II tập đơn giá này; nếu xây dựng từ ngày 01/7/2004 về sau, xây dựng không đúng với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì không được bồi thường.

Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định trên, nhưng tại thời điểm xây dựng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ bằng 70% mức bồi thường quy định tại phần II tập đơn giá này; Nhà, công trình khác được xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường; trường hợp đặc biệt, Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện báo cáo UBND Tỉnh xử lí cho từng trường hợp cụ thể. Trường hợp khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng thì không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá dỡ và tự chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá dỡ.

3.4.Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

3.4.1. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; mức bồi thường do ủy ban nhân dân Tỉnh quy định cho từng dự án cụ thể. Phần diện tích cải tạo, sửa chữa, nâng cấp được cơ quan ra quyết định phân nhà hoặc cơ quan quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại địa phương cho phép được coi là hợp pháp và được bồi thường.

3.4.2. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; diện tích thuê mới tại nơi tái định cư tương đương với diện tích thuê cũ; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê. Trường hợp có nhà tái định cư để bố trí nhưng người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước không thuê thì không được hỗ trợ bằng tiền.

3.5. Bồi thường về di chuyển mồ mả.

Đối với việc di chuyển mồ mả, mức tiền bồi thường được tính cho chi phí về đất đai, đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Mức bồi thường cụ thể như quy định tại mục 80 phần II của tập đơn giá này.

3.6. Bồi thường đối với công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu.

Đối với các dự án khi thu hồi đất có các công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu trong trường hợp phải di chuyển thì việc bồi thường cho việc di chuyển các di tích lịch sử, công trình văn hoá, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu do Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với công trình do trung ương quản lý, đối với công trình do địa phương quản lý Hội đồng bồi thường cấp huyện căn cứ vào mức giá bồi tại phần II tập đơn giá này và đơn giá xây dựng công trình hiện hành tại địa phương lập dự toán trình UBND Tỉnh phê duyệt.

3.7. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi.

3.7.1. Mức bồi thường đối với cây hàng năm được tính bằng giá trị sản lượng của một vụ thu hoạch, giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất.

3.7.2. Mức bồi thường đối với cây lâu năm (bao gồm: cây nông nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, khi nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây (không bao hàm giá trị quyền sử dụng đất) theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất. Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm để tính bồi thường được xác định như sau:

a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản, thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất tính thành tiền theo thời giá tại thị trường địa phương.

b) Cây lâu năm là loại thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng loại cây trồng nhân với (x) giá bán 1 cây tương ứng cùng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc có cùng khả năng cho sản phẩm ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ đi (-) giá trị thu hồi (nếu có).

c) Cây lâu năm là loại thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, nhựa...) đang ở trong thời kỳ thu hoạch, thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường là giá bán vườn cây tại thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ đi (-) giá trị thu hồi (nếu có).

d) Cây lâu năm đã đến hạn thanh lý, thì chỉ bồi thường chi phí chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây.

Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc, chi phí chặt hạ được tính bằng tiền theo mức trung bình với từng loại cây.

3.7.3. Cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho các tổ chức, hộ gia đình trồng, quản lý chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Cây trồng và lâm sản phụ trồng trên diện tích đất lâm nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân để trồng, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng, mà khi giao là đất trống, đồi núi trọc, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng, thì được bồi thường theo giá bán cây rừng chặt hạ tại cửa rừng cùng loại ở địa phương tại thời điểm có quyết định thu hồi đất, trừ đi (-) giá trị thu hồi (nếu có).

3.7.4. Đối với vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) được bồi thường theo quy định sau:

a) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường; chủ sử dụng đất thu hồi sản phẩm trên đất trước khi bàn giao đất cho chủ mới.

b) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do hội đồng GPMB cấp huyện lập dự toán cho phù hợp với thực tế.

3.8. Xử lý tiền bồi thường đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

Tổ chức bị Nhà nước thu hồi đất, bị thiệt hại về tài sản do nhà nước giao quản lý sử dụng; phải di dời đến cơ sở mới thì được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số tiền bồi thường tài sản này do người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả; nếu không sử dụng hết thì số tiền còn lại được nộp ngân sách Nhà nước.

3.9. Bồi thường cho người lao động do ngừng việc

Tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có thuê lao động theo hợp đồng lao động, bị ngừng sản xuất kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì người lao động được áp dụng bồi thường theo chế độ trợ cấp ngừng việc quy định tại khoản 3 Điều 62 của Bộ luật Lao động; đối tượng được bồi thường là người lao động quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 27 của Bộ luật Lao động; thời gian tính bồi thường là thời gian ngừng sản xuất kinh doanh, nhưng tối đa không quá 6 tháng.

4. Chính sách hỗ trợ.

4.1. Hỗ trợ di chuyển

4.1.1. Hộ gia đình (Theo sổ hộ khẩu) khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ mỗi hộ 3.000.000 đồng; di chuyển sang tỉnh khác được hỗ trợ 5.000.000 đồng/1hộ.

4.1.2. Tổ chức có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại đất và tài sản khi bị thu hồi mà phải di chuyển cơ sở, được hỗ trợ toàn bộ chi phí thực tế về di chuyển, tháo dỡ và lắp đặt, dự toán do Hội đồng bồi thường GPMB xác lập căn cứ đơn giá hiện hành tại địa phương, trình thẩm định, phê duyệt theo phân cấp.

4.1.3. Người bị thu hồi đất ở, không còn chỗ ở khác; trong thời gian chờ tạo lập lại chỗ ở mới (bố trí tái định cư), được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở; thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do ủy ban nhân dân Tỉnh quy định cho từng dự án.

4.2. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất

4.2.1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao, được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 3 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 6 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển chỗ ở đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (có mức phụ cấp khu vực ≥ 0.5 theo Thông tư số: 11/2005/TTLT - BNV - BLĐTBXH - UBDT ngày 05/01/2005) thì thời gian hỗ trợ là 12 tháng. Mức hỗ trợ là 270.000,00 đồng/1khẩu tháng (theo sổ hộ khẩu).

4.2.2. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, mà bị ngừng sản xuất kinh doanh, thì được hỗ trợ bằng 30% 1 năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó. Thu nhập sau thuế được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính được cơ quan thuế chấp thuận; trường hợp chưa được cơ quan thuế chấp thuận thì việc xác định thu nhập sau thuế được căn cứ vào thu nhập sau thuế do đơn vị kê khai tại báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối mỗi năm đã gửi cơ quan thuế.

4.3. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người trong độ tuổi lao động; mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho những lao động nông nghiệp phải chuyển làm nghề khác do bị thu hồi đất là 5.400,00đồng/1m2 đất nông nghiệp thu hồi với những hộ thu hồi trên 30% đến dưới 50% đất nông nghiệp, những hộ thu bị hồi ≥ 50% đất nông nghiệp thì mức hỗ trợ là 8.100,00 đồng/1m2 đất nông nghiệp thu hồi và hộ làm nông nghiệp bị thu hồi 100% đất thì mức hỗ trợ là 10.800,00 đồng/1m2 đất nông nghiệp thu hồi.

4.4. Hỗ trợ người đang thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước

4.4.1. Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang thuê nhà ở không phải là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất phải phá dỡ nhà ở, phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển (Theo sổ hộ khẩu) di chuyển chỗ ở trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ mỗi hộ 3.000.000 đồng; di chuyển sang tỉnh khác được hỗ trợ 5.000.000 đồng/1hộ, người được hỗ trợ phải có hợp đồng thuê nhà.

4.4.2. Khoản hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp này là trong thời gian 2 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 4 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở. Mức hỗ trợ là 270.000,00 đồng/1khẩu tháng (theo sổ hộ khẩu).

4.5. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ là 70% mức bồi thường; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

5. Tổ chức thực hiện.

5.1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Căn cứ Quyết định chuyển quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư (là: cá nhân hoặc đơn vị được giao quyền sử dụng đất) phải báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố ra Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện; những dự án do Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện giải phóng mặt bằng thì Tổ chức phát triển quỹ đất thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (sau đây gọi chung là Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm giải quyết tất cả những công việc có liên quan về công tác bồi thường GPMB theo tiến độ và nhiệm vụ được giao cho đến khi hoàn thành.

5.1.1 Thành phần hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do một đồng chí lãnh đạo UBND cấp huyện hoặc lãnh đạo Tổ chức phát triển quỹ đất (trường hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Tổ chức phát triển quỹ đất thành lập) làm Chủ tịch, các thành viên gồm:

- Đại diện cơ quan Tài chính hoặc lãnh đạo UBND cấp huyện (trường hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Tổ chức phát triển quỹ đất thành lập): Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Chủ đầu tư (trường hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND cấp huyện thành lập) hoặc đại diện cơ quan Tài chính (trường hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Tổ chức phát triển quỹ đất thành lập): ủy viên thường trực;

- Đại diện cơ quan Tài nguyên và Môi trường: ủy viên;

- Đại diện ủy ban nhân dân cấp xã có đất bị thu hồi: ủy viên;

- Đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất từ một đến hai người;

Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.

5.1.2. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giúp ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư; Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

- Căn cứ tổng mặt bằng chiếm đất được cấp có thẩm quyền quyết định. Hội đồng xác định ranh giới, phạm vi, mức độ ảnh hưởng và đối tượng được bồi thường, đồng thời căn cứ các văn bản quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi thường để:

- Lập kế hoạch di chuyển đến nơi ở mới và các biện pháp tổ chức thực hiện.

- Tổ chức họp các hộ phải di rời thông báo chủ trương đồng thời động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người di chuyển nhanh để giải phóng mặt bằng.

- Lập biên bản kiểm kê cho từng hộ về chủng loại, số lượng, chất lượng, quy cách và tình trạng tài sản phải bồi thường. Khi kiểm kê cần bám sát các tiêu chí đã nêu trong đơn giá để áp dụng đơn giá được thuận lợi.

- Căn cứ các biên bản kiểm kê cho từng hộ được bồi thường, tính giá bồi thường cho từng hộ, tổng hợp tính dự toán để chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thông qua cơ quan chức năng thẩm định.

- Biên bản kiểm kê, phiếu áp giá phải rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy xoá, sửa chữa hoặc viết bằng nhiều thứ chữ (nhiều người viết, viết nhiều thứ mực khác nhau....) các nội dung đã kiểm kê, áp giá. Nếu có sửa chữa, điều chỉnh thì đóng dấu hội đồng bồi thường vào vị trí sửa chữa, điều chỉnh, ghi chú rõ tên người viết sửa chữa, hiệu chỉnh.

- Thống kê những trường hợp cố tình xây dựng không đúng với quy hoạch sau khi có quy hoạch xây dựng được duyệt, kiến nghị phương án xử lí cụ thể cho từng hộ bằng văn bản (không hỗ trợ hoặc mức hỗ trợ...), có nêu rõ lý do việc áp dụng phương pháp xử lý đó.

- Những kiến nghị của hội đồng với các cấp có thẩm quyền và những cơ quan chức năng giải quyết những việc vượt quá quyền hạn của hội đồng.

- Lập dự toán bồi thường công trình văn hoá phải di chuyển do địa phương (tỉnh, huyện, xã) quản lý.

- Xác định giá đất để di chuyển mộ đến để lập dự toán di chuyển mộ.

- Lập dự toán thiệt hại thực tế về vật nuôi do phải thu hồi sớm hoặc chi phí di chuyển và thiệt hại vật nuôi trong quá trình di chuyển.

- Lập dự toán thực tế về chi phí di chuyển, tháo dỡ và lắp đặt cho tổ chức đủ điều kiện bồi thường đất phải di chuyển cơ sở.

- Chịu trách nhiệm cùng chủ đầu tư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất thanh toán tiền bồi thường cho các hộ sau khi đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm quyết toán với nhà nước khoản kinh phí bồi thường này.

- Những trường hợp khác biệt so với quy định, đề xuất hướng xử lí, giải quyết cụ thể.

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng:

*) Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các thành viên Hội đồng lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

*) Đại diện những người bị thu hồi đất có trách nhiệm: Phản ánh nguyện vọng của người bị thu hồi đất, người phải di chuyển chỗ ở; vận động những người bị thu hồi đất thực hiện di chuyển, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ;

*) Các thành viên khác thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng phù hợp với trách nhiệm của ngành.

5.2. Trình tự, nội dung lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

a) Trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tỏi định cư có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

b) Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm:

- Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;

- Diện tích, loại đất, hạng đất (đối với đất nông nghiệp), vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối lượng, tỷ lệ phần trăm chất lượng cũn lại của tài sản bị thiệt hại;

- Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công trỡnh tớnh bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xó hội;

- Số tiền bồi thường, hỗ trợ;

- Việc bố trí tái định cư;

- Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư;

- Việc di dời mồ mả.

c) Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến;

- Việc niêm yết phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi;

- Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là hai mươi (20) ngày, kể từ ngày đưa ra niêm yết.

d) Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh và gửi phương án đó hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp đến cơ quan thẩm định (sở Tài chính, sở Xây dựng, sở Tài nguyên Môi trường đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND Tỉnh phê duyệt; phòng Tài chính cấp huyện với những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cònn lại);

- Trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh trước khi chuyển cơ quan thẩm định.

e) Thẩm định và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

- Trường hợp cần tiếp tục hoàn chỉnh thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm hoàn thiện phương án bồi thường và gửi lại cho cơ quan thẩm định. Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận lại phương án bồi thường, cơ quan thẩm định có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

h) Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của cơ quan thẩm định, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

- Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt mà trong đó giá đất bồi thường, hỗ trợ cao hoặc thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố thì Ủy ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chỉ được phê duyệt phương án bồi thường sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất.

i) Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đó được phê duyệt, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đó bị thu hồi cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

k) Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

- Sau năm (05) ngày, kể từ ngày gửi văn bản thông báo về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người có đất bị thu hồi, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp người được bồi thường, hỗ trợ ủy quyền cho người khác nhận thay thì người được bồi thường, hỗ trợ phải làm giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền chi trả về bồi thường, hỗ trợ, không nhận nhà hoặc đất tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản riêng mở tại Ngân hàng và giữ nguyên nhà hoặc đất tái định cư để làm căn cứ cho việc giải quyết khiếu nại sau này (nếu có).

5.3. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

5.3.1. Dự toán chi phí cho công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện có trách nhiệm lập dự toán chi phí cho công tác này của từng dự án như sau:

a) Chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến quyết định thu hồi đất và các chính sách, chế độ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức vận động các đối tượng thực hiện quyết định thu hồi đất và khảo sát, điều tra về tình hình kinh tế, xã hội, về thực trạng đất đai, tài sản thuộc phạm vi dự án.

b) Chi cho công tác kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại bao gồm: phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; đo đạc diện tích đất, kiểm kê số lượng và giá trị nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại; kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị bị thiệt hại về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu và tài sản khác v.v...

c) Chi cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bao gồm: lập phương án bồi thường từ khâu ban đầu tính toán các chỉ tiêu bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư v.v...

d) Chi cho việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và phương án tái định cư (nếu có).

e) Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường, giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường và tổ chức thực hiện chi trả bồi thường; chi cho công tác cưỡng chế thi hành quyết định bồi thường (nếu có).

h) Thuê văn phòng và trang thiết bị làm việc của tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cơ quan thẩm định (nếu có).

i) Chi in ấn và văn phòng phẩm.

k) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Kinh phí lập và thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án; mức cụ thể do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương và tùy theo quy mô, tính chất, đặc điểm của từng loại dự án; việc chi tiêu, thanh quyết toán được thực hiện theo quy định của pháp luật.

5.3.2. Mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định như công tác phí, hội nghị, hội họp, đo đạc, kiểm kê xác định đất đai, tài sản thiệt hại, chi làm thêm giờ v.v... thì thực hiện theo quy định hiện hành;

b) Đối với các khoản chi Nhà nước chưa hoặc không có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá như: điều tra, khảo sát thực tế, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường v.v .., thì lập dự toán theo thực tế cho phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ở địa phương;

c) Đối với tiền lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì thực hiện theo quy định và chế độ tiền lương, phụ cấp trong các đơn vị sự nghiệp có thu hiện hành.

d) Chi in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ cho bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án.

e) Trong trường hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thuê và lập văn phòng làm việc thì được chi tiền thuê văn phòng, trang thiết bị ...theo đơn giá trung bình thực tế tại địa phương.

Căn cứ vào dự toán được duyệt và thực tế yêu cầu nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải triển khai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tạm ứng bằng tiền mặt để chi cho từng nội dung cụ thể theo thực tế phát sinh. Khi chi tiêu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải lập đầy đủ chứng từ theo quy định.

Sau khi kết thúc công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chậm nhất 30 ngày Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải có báo cáo quyết toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư với cơ quan tài chính. Báo cáo quyết toán phải phản ánh đúng những nội dung quy định trên.

Kinh phí đảm bảo cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tính thống nhất cho các dự án trên địa bàn toàn Tỉnh.

5.4. Những nội dung cần lưu ý khi kiểm kê lập dự toán bồi thường GPMB:

- Đất được bồi thường phải được phân loại: vị trí, loại đường, cấp, hạng, cụ thể và phải được cơ quan Thuế địa phương xác nhận cấp, hạng để làm cơ sở bồi thường.

- Các loại tài sản như nhà, vật kiến trúc, cây và hoa màu phân tán (cây, hoa màu trồng trên đất ở) thì áp dụng theo đơn giá bồi thường tại phần II tập đơn giá này. Tài sản, vật kiến trúc (trừ mồ mả) chỉ được bồi thường khi tài sản được làm trên đất hợp pháp (đất được bồi thường). Những trường hợp còn lại hội đồng bồi thường GPMB cơ sở căn cứ điều kiện cụ thể đề xuất phương án hỗ trợ trình duyệt (theo phân cấp).

- Ngoài công trình nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng phải kiểm kê bồi thường để giải phóng hội đồng GPMB cần lưu ý lập hồ sơ kiểm kê xử lí những công trình bị "ảnh hưởng trực tiếp" như: các công trình nằm trên miệng xả của cống, công trình nằm sát chỉ giới GPMB mà có chênh lệch cốt quá cao không thể tiếp tục sử dụng sau khi công trình trong mốc GPMB xây dựng xong...để hồ sơ bồi thường GPMB hoàn chỉnh, không phải tổ chức kiểm kê xử lí bổ sung kéo dài thời gian thực hiện bồi thường GPMB.

- Hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng (trừ rừng đặc dụng) được bồi thường nhà tạm, công trình tạm làm trên diện tích không quá 200m2 dùng vào mục đích trông nom khu rừng nhận khoán khi có bên giao khoán thoả thuận bằng văn bản và có đăng ký với Ủy ban nhân dân xã sở tại (theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ).

- Những công trình có kết cấu, kiến trúc đặc biệt, những công tác khác chưa đề cập trong đơn giá này có thể vận dụng tương tự hoặc tính cụ thể theo đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa công bố kèm theo các văn bản 5254, 5255/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND Tỉnh Thanh Hóa (Giá bồi thường là mức giá của công tác tương ứng trong đơn giá 5254, 5255/UBND-CN ngày 07/12/2007 không trừ thu hồi, khấu hao).

- Các loại vật liệu xây dựng khác chủ hộ (hộ chuyển hẳn vị trí sinh sống) mua trước khi có quy hoạch xây dựng (do hội đồng bồi thường GPMB xác định) khi di chuyển thì đền bù bằng giá vật liệu công bố hàng quý (tháng) của Liên sở Xây Dựng - Tài chính tại thời điểm di chuyển của tại địa phương đó.

- Diện tích nhà và công trình phụ được xác định như sau.

* Nhà 1 tầng mái nhọn (mái dốc), nhà sàn diện tích bồi thường được tính theo diện tích hình chiếu bằng của mái nhà (diện tích giới hạn bởi đường bao giọt tranh).

* Nhà 1 tầng mái bằng và các tầng dưới của nhà ≥ 2 tầng, diện tích bồi thường xác định từ giới hạn mép ngoài của tường hoặc trụ ngoài cùng mặt cắt sát nền (hoặc sàn), diện tích áp giá là diện tích các tầng cộng lại, diện tích tầng trên cùng xác định theo kiểu mái nhà như quy định trên. Nhà có cả mái nhọn và phần mái bằng (hiên, buồng lồi) thì khi kiểm kê tách thành 2 phần diện tích (mái nhọn, mái bằng) để thuận tiện cho việc áp giá.

- Phần bậc lên xuống, lan can, ô văng, tường chắn mái, cầu thang (trừ cầu thang ngoài nhà) đã tính gộp trong đơn giá m2 nhà. Hành lang, ban công, Logia có lan can (người ra làm việc được) thì tính như diện tích nhà; phần ô văng, gờ chắn nước… không được tính vào diện tích bồi thường. Khối lượng BTCT mái, phần đua ra từ mép ngoài tường (hoặc trụ) ngoài cùng của nhà mái bằng thì kiểm kê khối lượng riêng và áp mức giá quy định tại mục 67 phần II tập đơn giá này.

5.5. Thành phần hồ sơ bồi thường GPMB trình duyệt gồm:

5.5.1. Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng của Chủ đầu tư (như mẫu kèm theo).

5.5.2. Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư dự án, công trình (bản sao).

5.5.3. Quyết định của người có thẩm quyền thu hồi đất của người đang sử dụng đất giao cho người sử dụng đất mới;

5.5.4. Quyết định thành lập hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án (Huyện, thị xã, Thành phố....).

5.5.5. Quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện cho từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

5.5.6. Văn bản xác định cấp, hạng đất của chi cục thuế địa phương (huyện, thị xã, thành phố).

5.5.7. Văn bản quy định phân loại đường, vị trí, hạng đất dân cư của UBND cấp huyện.

5.5.8. Văn bản xác định năng suất, giá thời điểm bồi thường các loại cây trồng, con nuôi đại trà trên đất bị thu hồi.

5.5.9. Văn bản xác định giá trị (%) tài sản còn lại cần bồi thường của các hạng mục kiến trúc thuộc sở hữu của tập thể (địa phương, cơ quan, doanh nghiệp....).

5.5.10. Hồ sơ biên bản kiểm kê, áp giá, hồ sơ chứng minh quyền sử dụng đất, giấy xác nhận hộ khẩu (các hộ di chuyển) của công an địa phương từng hộ. Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường trình duyệt của dự án (như mẫu kèm theo).

5.5.11. Quyết định duyệt thiết kế kỹ thuật kèm theo tổng mặt bằng xây dựng hoặc mặt bằng tuyến công trình đối với những công trình, hạng mục được bồi thường bằng công trình, hạng mục mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

5.5.12. Các hồ sơ văn bản khác có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng (riêng có) của từng dự án.

5.6. Nhiệm vụ của chủ đầu tư:

- Có trách nhiệm xác định, bàn giao mốc, chỉ giới giải phóng mặt bằng theo quy hoạch được duyệt cho hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Tham gia là thành viên hội đồng bồi thường GPMB cấp huyện, giúp Chủ tịch Hội đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm đầy đủ kinh phí để chi trả kịp thời tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Kiểm tra dự toán bồi thường mà hội đồng bồi thường đã thiết lập, ký (đóng dấu) vào bảng tổng hợp dự toán đền bù trước khi trình cơ quan thẩm định.

- Sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm định, chủ đầu tư giúp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Cùng hội đồng GPMB thanh toán tiền đền bù cho các hộ sau khi đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm quyết toán với nhà nước khoản kinh phí bồi thường này trong tổng quyết toán của dự án.

5.7. Trách nhiệm của UBND các cấp:

5.7.1. ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Thành lập hoặc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện.

Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng cấp lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án (ngoài các dự án do UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư); thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án phát sinh trên địa bàn (trừ các dự án giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện).

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức và chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng, phương án tạo lập các khu tái định cư tại địa phương theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền được giao.

e) Quyết định xử lý những trường hợp diện tích đất ở còn lại của người sử dụng đất sau khi Nhà nước thu hồi nhỏ hơn hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND Tỉnh.

h) Phân chia tiền bồi thường cho những người đồng quyền sử dụng đất mà giấy tờ về đất không xác định được diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của từng tổ chức, hộ gia đình.

5.7.2. ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án;

b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện xác nhận đất đai, tài sản của người bị thu hồi;

c) Phối hợp và tạo điều kiện cho hội đồng bồi thường GPMB trong việc chi trả tiền bồi thường, bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất và tạo điều kiện cho việc giải phóng mặt bằng thuận lợi.

5.8. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp Tỉnh.

5.8.1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất (hàng năm), bảng giá tài sản (trừ giá nhà và công trình xây dựng khác) để tính bồi thường, các mức hỗ trợ, biện pháp hỗ trợ và tái định cư trong phạm vi Tỉnh, trình ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định (bổ sung, điều chỉnh những đơn giá này khi có yêu cầu);

b) Trực tiếp thẩm định phần bồi thường cây, hoa màu, mức hỗ trợ cho các đối tượng (hỗ trợ đời sống, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chi phí đầu tư vào đất…, trừ những loại hỗ trợ thuộc trách nhiệm thẩm định của sở Xây dựng, sở Tài nguyên Môi trường), chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt đối với những phương ỏn bồi thường, hỗ trợ, tỏi định cư do UBND Tỉnh phờ duyệt. Chủ trì tổng hợp, báo cáo báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thẩm định đối với những vấn đề ngoài phạm vi giải quyết.

c) Kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các địa phương.

5.8.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: hướng dẫn, kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án tái định cư.

5.8.3. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích, tính chất hợp pháp, không hợp pháp của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ cho từng đối tượng;

b) Xác định giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường trình ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt (bổ sung, điều chỉnh những đơn giá này khi có yêu cầu);

c) Trực tiếp thẩm định, tổng hợp giá trị bồi thường về tài sản xây dựng gắn với đất bị thu hồi (kể cả khoản hỗ trợ về tài sản là vật kiến trúc), trình ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt giá trị bồi thường tài sản là vật kiến trúc đối với những phương ỏn bồi thường, hỗ trợ, tỏi định cư do UBND Tỉnh phờ duyệt.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định vị trí quy mô khu tái định cư cho phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5.8.4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc xác định diện tích đất, loại đất, hạng đất và điều kiện được bồi thường, đất không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; Xác định diện tích đất ở của dự án để khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo đất ở.

b) Trực tiếp thẩm định, tổng hợp giá trị bồi thường về đất bị thu hồi (bồi thường về đất, hỗ trợ đất nông nghiệp, đất công ích của UBND cấp xã, hỗ trợ về đất nông nghiệp quy định tại Điều 43 Nghị định 84/2007/NĐ-CP), trình ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt giá trị bồi thường về đất đối với những phương ỏn bồi thường, hỗ trợ, tỏi định cư do UBND Tỉnh phờ duyệt.

c) Xác định hạn mức đất ở cho từng địa phương trong Tỉnh trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5.8.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định các nội dung sau (với những dự án có yêu cầu):

- Năng suất các loại cây trồng hàng năm.

- Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm, chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất; của vườn cây lâu năm.

- Giá trị thiệt hại về vật nuôi khi phải thu hồi sớm do bị thu hồi đất.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các Ngành, các địa phương và các đơn vị phản ánh bằng văn bản về sở Xây dựng tập hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

Phần II

BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN NHÀ - VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC.

I. BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN NHÀ - VẬT KIẾN TRÚC.

- Hộ di chuyển là hộ phải dỡ, chuyển toàn bộ nhà, công trình kiến trúc ra khỏi khuôn viên mà hộ đang ở để đến khu tái định cư, địa phương khác, tỉnh khác dựng lại.

- Hộ lùi là hộ chỉ thu hồi một phần đất trong khuôn viên đang ở, số đất còn lại trong khuôn viên sau khi đã thu hồi vẫn đủ tiêu chuẩn để ở, hoặc hộ tự nguyện ở lại (kể cả đất trước đó chưa phải là đất ở nay có thể chuyển thành đất ở). Những hộ này chỉ chuyển nhà và công trình kiến trúc (có thể dỡ 1 phần nhà hoặc toàn bộ nhà) lùi lại nhưng vẫn nằm khuôn viên đất của hộ trước đó.

- Độ cao của nhà trong đơn giá được xác định từ mặt nền, sàn đến mặt sàn hoặc từ mặt nền, sàn đến dạ quá giang hoặc thanh cánh hạ của vì kèo. Nhà có gác xép thì chiều cao nhà là từ mặt nền, sàn đến mặt dưới sàn gác xép.

- Độ cao của nhà tính trong đơn giá là bình quân từ >2,7m đến 3,2m. Với những độ cao khác với độ cao quy định trong đơn giá thì được điều chỉnh bằng hệ số chiều cao như sau:

* Nhà cao ≤2m nhân hệ số:

0,70

* Nhà cao >2m đến 2,5 m nhân hệ số:

0,80

* Nhà cao >2,5m đến 2,7 m nhân hệ số:

0,90

* Nhà cao >3,2m đến 3,6 m nhân hệ số:

1,05

* Nhà cao >3,6m đến 4,2 m nhân hệ số:

1,10

* Nhà cao > 4,2 m đến 4,5 nhân hệ số:

1,15

* Nhà cao > 4,5 m nhân hệ số:

1,20

 

- Đơn giá bồi thường nhà đã tính hoàn chỉnh từ móng đến mái, hoàn thiện kể cả phần điện chiếu sáng ở mức độ bình thường (trừ quạt và công tơ điện được kiểm kê, tính riêng). Phần móng nhà tính từ mặt nền (cốt ±0,00) đến đáy móng trong đơn giá đó tớnh bỡnh quõn sõu 1,2m vỡ vậy với những cụng trỡnh phải xử lý múng sõu trờn 1,2m thỡ được tính bổ sung giá trị phần móng sâu từ trên 1,2m đến đáy móng theo nguyên tắc: Khối lượng tính bổ sung phải được Hội đồng kiểm kê đo đếm, tách riêng thành một mục độc lập trong biên bản kiểm kê, công trỡnh xõy dựng tại đô thị phải kèm theo bản vẽ thiết kế (mặt cắt) trong hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Đơn giá phần khối lượng bổ sung căn cứ vào loại vật liệu làm móng để xác định theo mức giá tại mục 66, 67 phần II tập đơn giá này. Nếu công trình phải bồi thường chưa có hệ thống điện chiếu sáng thì giá trị bồi thường bằng (=) giá quy định tại phần II tập đơn giá này nhân (x) với 96%. Nếu công trình phải bồi thường mới xây thô chưa trát thì giá trị bồi thường bằng (=) giá quy định tại phần II tập đơn giá này nhân (x) với 93%.

- Giá nhà lợp tôn bằng giá nhà ngói có kết cấu tương ứng trừ (-) 6.000đ/m2, giá nhà lợp Fiprôciment bằng giá nhà ngói có kết cấu tương ứng trừ (-) 60.000 đ/m2.

- Những hộ di chuyển hẳn (hộ được hưởng khoản hỗ trợ di chuyển), nếu cửa, khuôn học làm bằng gỗ nhóm I, II thì được cộng thêm 120.000 đ/m2 cửa, 130000 đ/1m khung học kép, 35 000 đ/1m khung học đơn, ngoài đơn giá nhà tại phần II của tập đơn giá này. Khoản bổ sung này chỉ tính cho khối lượng cửa, khuôn học dùng gỗ nhóm I, II của hộ chuyển hẳn.

- Giá bán bình bằng giá nhà có tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng trừ (-) tiền những bức tường không có hoặc chung với công trình khác theo kích thước kiểm tra thực tế.

- Toàn bộ nhà, công trình kiến trúc ngoài kết cấu đã nêu trên nếu có kết cấu khác biệt thì được cộng (+) hoặc trừ (-) giá trị của những kết cấu khác khác biệt đó khi xác định dự toán bồi thường:

Số TT

Loại hình kiến trúc

Đơn vị

Đơn giá bồi thường

Hộ di chuyển

Hộ lùi lại

1

Lều quán tạm bằng tranh tre nứa lá (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

36.000

32.000

2

Lều quán không có tường xây xung quanh mái lợp Fiprôciment, nền đổ bê tông lót, láng vữa XMC (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

108.000

102.000

3

Nhà tranh tre nứa lá nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung (Không phân biệt chiều cao)

đ/m2

240.000

180.000

4

Nhà gỗ vách toóc xi (cả xây bao móng) nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

đ/m2

436.000

361.000

- Mái lợp ngói

đ/m2

520.000

443.000

5

Nhà xây (cả móng) tường dày 110 bổ trụ, tường trát vữa, quét vôi các màu, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

đ/m2

678.000

648.000

- Mái lợp ngói

đ/m2

896.000

865.000

 

- Mái BTCT đổ tại chỗ

đ/m2

1.162.000

1.098.000

- Mái BTCT lắp ghép

đ/m2

1.065.000

1.005.000

6

Nhà xây (cả móng) tường dày 220, tường trát vữa, quét vôi các màu, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

đ/m2

806.000

712.000

- Mái lợp ngói

đ/m2

1.025.000

956.000

- Mái BTCT đổ tại chỗ

đ/m2

1.201.000

1.138.000

- Mái BTCT lắp ghép

đ/m2

1.103.000

1.045.000

7

Nhà xây tường dày 110 bổ trụ, khung cột BTCT chịu lực, móng xây kết hợp bê tông cốt thép, tường trát vữa, quét vôi các màu, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

 

 

 

- Mái lợp ngói.

đ/m2

1.218.000

1.166.000

- Mái BTCT đổ tại chỗ.

đ/m2

1.427.000

1.334.000

- Mái BTCT lắp ghép

đ/m2

1.297.000

1.240.000

8

Nhà xây tường dày 220, khung cột BTCT chịu lực, móng xây kết hợp bê tông cốt thép, tường trát vữa, quét vôi các màu, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

- Mái lợp ngói.

đ/m2

1.325.000

1.231.000

- Mái BTCT đổ tại chỗ.

đ/m2

1.474.000

1.379.000

- Mái BTCT lắp ghép

đ/m2

1.340.000

1.280.000

9

Nhà xây tường dày 220 kết hợp tường dày 110, khung cột BTCT chịu lực, móng bê tông cốt thép kết hợp xây, tường trát vữa XM, quét vôi các màu, tường khu vệ sinh ốp gạch men sứ, nền lát gạch CERAMIC 300*300 và gạch chống trơn, cửa gỗ nhóm III, cửa sổ có hoa sắt, cầu thang láng GRANITÔ, điện sinh hoạt, điện chống sét, cấp thoát nước đầy đủ (dây đi ngầm tường, lắp quạt các loại, thiết bị vệ sinh, két nước mái, bể tự hoại), hoàn thiện hoàn chỉnh.

- Mái BTCT đổ tại chỗ.

đ/m2

1.973.000

1.878.000

- Mái BTCT lắp ghép

đ/m2

1.839.000

1.779.000

10

Nhà xây tường dày 220 kết hợp tường dày 110, khung cột BTCT chịu lực, móng bê tông cốt thép kết hợp xây, tường trát vữa XM, sơn SILICAT các màu, tường khu vệ sinh ốp gạch men sứ, nền lát gạch CERAMIC 300*300 và gạch chống trơn, cửa gỗ nhóm III, cửa sổ có hoa sắt, cầu thang lát đá nguyên tấm, làm mái dốc trên mái bê tông (Lợp tôn hoặc ngói để chống nóng và trang trí), điện sinh hoạt, điện chống sét, cấp thoát nước đầy đủ (dây đi ngầm tường, lắp quạt các loại, thiết bị vệ sinh, két nước mái, bể tự hoại), hoàn thiện hoàn chỉnh.

 

 

 

- Mái BTCT đổ tại chỗ.

đ/m2

2.326.000

2.231.000

- Mái BTCT lắp ghép

đ/m2

2.192.000

2.132.000

11

Nhà khung, cột, kèo bằng thép hình, móng cột BTCT, mái lớp tôn, nền bê tông đá 1x2cm M200# D=10cm, có hệ thống rãnh thoát nước xung quanh, không có tường bao (tường bao tính riêng theo từng chất liệu).

đ/m2

761.000

454.000

12

Nhà xây gạch không nung (gạch tro lò, cốm …) (cả móng), tường trát vữa, quét vôi các màu, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

đ/m2

593.000

490.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

734.000

665.000

13

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I,II. Đường kính cột ≤ 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

439.000

331.000

14

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I, II. Đường kính cột ≤ 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tảng (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

731.000

552.000

15

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I,II. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

455.000

343.000

16

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I,II. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tảng (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

757.000

572.000

17

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III -VI. Đường kính cột ≤ 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

402.000

302.000

18

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III-VI. Đường kính cột ≤ 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tảng (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

668.000

505.000

19

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III-VI. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

429.000

323.000

20

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III-VI. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tảng (không phân biệt chiều cao)

đ/m2

713.000

539.000

21

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. Nhà cột chôn.

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

639.000

478.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

722.000

545.000

22

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

674.000

505.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

758.000

572.000

23

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I,II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

683.000

511.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

766.000

579.000

24

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

718.000

539.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

802.000

606.000

25

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhómIII-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

575.000

431.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

659.000

498.000

26

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

612.000

458.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

695.000

525.000

27

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

621.000

465.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

704.000

532.000

28

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

656.000

492.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

740.000

559.000

29

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

655.000

491.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

686.000

519.000

30

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

639.000

479.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

722.000

545.000

31

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I,II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

 Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

648.000

485.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

731.000

552.000

32

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

 Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

683.000

513.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

766.000

579.000

33

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

550.000

411.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

633.000

478.000

34

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

573.000

428.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

659.000

498.000

35

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

577.000

430.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

669.000

505.000

36

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm. Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

621.000

465.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

704.000

532.000

37

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

566.000

423.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

650.000

491.000

38

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

38

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

598.000

447.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

682.000

515.000

39

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I,II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

606.000

454.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

690.000

521.000

40

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá,vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

638.000

478.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

722.000

546.000

41

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

511.000

381.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

594.000

449.000

42

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

42

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

542.000

405.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

625.000

473.000

43

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

550.000

411.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

634.000

479.000

44

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

582.000

435.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

666.000

503.000

45

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

535.000

400.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

618.000

467.000

46

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

566.000

423.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

650.000

491.000

47

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

 Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

439.000

429.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

658.000

500.000

48

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

606.000

454.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

690.000

521.000

49

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm. Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

486.000

363.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

570.000

431.000

50

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột ≤ 25cm.

Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

511.000

381.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

594.000

450.000

51

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

Nhà cột chôn

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

519.000

387.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

602.000

455.000

52

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

 Nhà cột kê tảng

 

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

550.000

411.000

- Mái lợp ngói.

đ/m2

634.000

479.000

53

Nhà cột luồng, gỗ, duỗn, vách nứa hoặc trát toóc xi. Nền đất hoặc láng vữa xi măng cát, cửa bướm hoặc cửa liếp. Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

đ/m2

263.000

198.000

54

- Gác xép gỗ (giá bình quân)

đ/m2

183.000

183.000

- Gác xép BTCT kết hợp gạch đá

đ/m2

452.000

452.000

55

Cầu thang (ngoài nhà hoặc thang gỗ lên gác xép).

 

 

 

- Cầu thang gỗ:

đ/m

179.000

179.000

- Cầu thang BTCT kết hợp gạch đá

đ/m

564.000

564.000

56

Nhà bếp

 

 

 

(Đơn giá tính cho nhà bếp độc lập, bếp nằm trong nhà khép kín thì tính bồi thường nhà theo kết cấu thực tế của nhà).

 

 

 

 - Kết cấu tranh tre nứa lá

đ/m2

105.000

97.000

 - Kết cấu tranh tre nứa lợp Fiprôciment

đ/m2

122.000

109.000

 - Kết cấu gạch, gỗ, ngói

đ/m2

400.000

300.000

57

Chuồng trại

 

 

 

 a- Tranh tre nứa lá

đ/m2

36.000

36.000

 - Kết cấu tranh tre nứa lợp Fiprôciment

đ/m2

52.000

47.000

 b - Tường xây trát D = 110

 

 

 

 - Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

đ/m2

179.000

167.000

 - Mái lợp ngói, Fi prôciment, tôn

đ/m2

269.000

250.000

 c - Tường xây trát D = 220

 

 

 

 - Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

đ/m2

360.000

300.000

 - Mái lợp ngói, lợp Fiprôciment, lợp tôn

đ/m2

442.000

393.000

58

Nhà tắm (Đơn giá tính là nhà tắm độc lập, nhà tắm nằm trong nhà khép kín thì tính bồi thường theo kết cấu thực tế của nhà - Phần ốp gạch men tính riêng)

 

 

 

a-/ Tường xây gạch, mái lợp ngói, gác tấm đan đúc sẵn, đổ bê tông cốt thép tại chỗ

đ/m2

375.000

340.000

 

b-/Tranh tre nứa lá

đ/m2

54.000

54.000

59

Nhà xí (Đơn giá tính là nhà xí độc lập, nhà xí nằm trong nhà khép kín thì tính bồi thường theo kết cấu thực tế của nhà - Phần ốp gạch men tính riêng)

 

 

 

 a-/ Tường xây gạch, mái lợp ngói, gác tấm đan đúc sẵn, đổ bê tông cốt thép tại chỗ (Trong đơn giá đã tính cả hố chứa phân, khối lượng xây bể phốt tính riêng)

 

 

 

 - Loại 1 ngăn

đ/hố

786.000

745.000

 - Loại 2 ngăn

đ/hố

1.256.000

1.196.000

 b-/Tranh tre nứa lá

đ/hố

68.000

68.000

60

Tường rào

 (Kể cả trát, vôi ve, móng, đã tính gộp chung trong giá tường rào)

 

 

 

 - Xây gạch chỉ 110 bổ trụ

đ/m2

105.000

98.000

- Xây gạch chỉ 220 bổ trụ

đ/m2

202.000

191.000

- Xây gạch tro lò

đ/m2

83.000

81.000

- Xây đá (chiều dày tính bình quân)

đ/m2

102.000

97.000

- Xếp đá khan (chiều dày tính bình quân)

đ/m2

35.000

29.000

- Tường rào hoa sắt bằng sắt hình (Kể cả móng rào và sơn), cánh cổng sắt (kể cả sơn hoàn chỉnh).

đ/m2

243.000

102.000

 - Tường rào kết hợp thép hình và lưới B40 (kể cả móng rào và sơn).

đ/m2

178.000

86.000

 

- Tường rào bê tông thoáng

đ/m2

110.000

102.000

 

- Khối xây trát trụ cổng

đ/m3

461.000

426.000

61

Bệ giặt

 (bao gồm xây trát láng, đổ và gác tấm đan hoàn chỉnh)

 

 

 

- Loại >1m2

đ/bệ

117.000

68.000

- Loại £ 1m2

đ/bệ

97.000

68.000

62

Một số chi tiết về nhà thờ, lăng mộ.

 

 

 

- Đầu đao + Bằng xi măng

đ/cái

25.000

25.000

 + Bằng sứ

đ/cái

50.000

50.000

- Mặt nguyệt + Bằng xi măng

đ/cái

50.000

50.000

 + Bằng sứ

đ/cái

120.000

120.000

- Rồng chầu + Bằng xi măng

đ/đôi

200.000

200.000

 + Bằng sứ

đ/đôi

600.000

600.000

- Nghê chầu

đ/con

180.000

180.000

- Cột hương ngoài trời (thờ thiên): cột xây gạch hoặc bê tông cốt thép, phần bệ thờ bằng xi măng

đ/cái

300.000

300.000

63

Giếng nước

 

 

 

a-/ Phần đào đất (tính cho 1m3 đào)

 

 

 

- Giếng sâu ≤ 8m

đ/m3

32.000

32.000

- Giếng sâu > 8m đến 10m

đ/m3

59.000

59.000

- Giếng sâu >10m

đ/m3

79.000

79.000

- Đào giếng qua đá ngầm (tính cho 1m3 đào qua đá không chia theo độ sâu)

đ/m3

136.000

136.000

b-/ Phần xây trát

(tính cho 1m3 xây trát hoàn chỉnh - đối với giếng xây bằng đá do thợ thủ công đục hỡnh cung: Đơn giá bồi thường cho 1 m3 xây, trát giếng bằng loại đá này bằng mức giá xây giếng bằng đá ba, đá hộc, cộng (+) với khoản chờnh lệch giỏ 1 m3 đá đục hỡnh cung tại địa phương ở thời điểm bồi thường do Hội đồng bồi thường GPMB huyện xác nhận trừ (-) đi giá 1 m3 đá hộc tại địa phương trong thông báo giá của Liên sở Xây dựng - Tài chính tại thời điểm bồi thường)

- Giếng kè đá ba, đá hộc.

đ/m3

164.000

136.000

- Giếng xây đá ba, đá hộc.

đ/m3

278.000

261.000

- Giếng xây gạch.

đ/m3

525.000

525.000

64

Giếng khoan

(không kể phần xây, láng sân giếng, máy bơm, dược tính riêng)

 

 

 

 

Đường kính ≤ 50mm sâu đến 50m

đ/m

63.000

63.000

 

Đường kính ≤110mm sâu đến 50m

đ/m

110.000

110.000

65

Bể các loại

 (tính cho 1m3 xây trát láng hoàn chỉnh chưa bao gồm bê tông đáy, nắp bể - Lưu ý là khối xây trát, không phải khối tích bể)

 

 

 

 - Bể xây trát D = 110

đ/m3

1.000.000

1.000.000

 - Bể xây trát D ≥220

đ/m3

717.000

717.000

 - Bể phốt (tính bình quân các loại chiều dày + công đào đất)

đ/m3

793.000

793.000

66

Móng mới xây (kết cấu độc lập tách rời ngôi nhà hoặc đang thi công dở dang):

 

 

 

 * Móng xây đá hộc

đ/m3

278.000

261.000

 * Móng xây gạch

đ/m3

412.000

329.000

 * Đào móng

đ/m3

29.000

29.000

 * Đắp đất nền móng

đ/m3

22.000

22.000

 * Đắp cát nền móng

đ/m3

56.000

44.000

67

Bê tông các loại, cả cốp pha hoàn chỉnh (kết cấu độc lập tách rời ngôi nhà hoặc đang thi công dở dang):

 

 

 

* Bê tông không cốt thép.

 

 

 

 - Bê tông đá dăm 100#.

đ/m3

416.000

416.000

 - Bê tông đá dăm 150#

đ/m3

456.000

456.000

 - Bê tông đá dăm 200#

đ/m3

590.000

590.000

* Bê tông cốt thép xà, dầm giằng, cột, móng đá 1x2cm

 

 

 

 150#

đ/m3

2.856.000

2.856.000

 200#

đ/m3

2.921.000

2.921.000

 250#

đ/m3

2.989.000

2.989.000

 300#

đ/m3

3.051.000

3.051.000

* Bê tông cốt thép sàn lanh tô, ô văng, tấm đan, bản và các cấu kiện khác đá 1x2cm.

 

 

 

67

 150#

đ/m3

1.868.000

1.868.000

 200#

đ/m3

1.933.000

1.933.000

 250#

đ/m3

2.001.000

2.001.000

 300#

đ/m3

2.062.000

2.062.000

68

Nền

 

 

 

- Bê tông gạch vỡ D = 100

đ/m2

21.000

16.000

- Láng vữa XM cát

đ/m2

12.000

12.000

- Nền bê tông gạch vỡ dày 10cm, láng vữa XM C

đ/m2

33.000

28.000

- Bê tông đá 4x6cm dày 10cm láng vữa XMC

đ/m2

54.000

45.000

- Nền lát gạch chỉ

đ/m2

39.000

28.000

- Nền lát gạch lá nem, gạch bát

đ/m2

32.000

24.000

- Nền lát gạch XM hoa 200x200 mm

đ/m2

52.000

45.000

- Nền lát gạch chống trơn (vỉ) 300x300 mm

đ/m2

80.000

80.000

- Nền lát gạch men chống trơn 200x200 mm

đ/m2

96.000

96.000

- Nền lát gạch men sứ 150x150 mm

đ/m2

56.000

56.000

- Nền lát gạch men 108x108mm

đ/m2

66.000

66.000

- Nền lát gạch men Trung Quốc 300x300 mm

đ/m2

86.000

86.000

- Nền lát gạch CERAMIC 300x300mm

đ/m2

107.000

107.000

- Nền lát gạch CERAMIC 400x400 mm

đ/m2

120.000

120.000

- Nền lát gạch CERAMIC ≥500x500 mm

đ/m2

160.000

160.000

- Nền lát gạch bê tông 300x300 mm

đ/m2

61.000

61.000

- Nền lát đá Marble (giá bình quân các kích thước: 200x200mm, 300x300mm và 400x400mmm)

đ/m2

82.000

82.215

 - Nền lát gạch GRANIT nhân tạo 300*300mm

đ/m2

137.000

137.000

 - Nền lát gạch GRANIT nhân tạo 400*400mm

đ/m2

155.000

155.000

68

 - Nền lát gạch GRANIT nhân tạo ≥500*500mm

đ/m2

172.000

172.000

 - Nền lát đá GRANIT tự nhiên 200*200mm

đ/m2

680.000

356.000

 - Nền lát đá GRANIT tự nhiên 300*300mm

đ/m2

680.000

356.000

 - Nền lát đá GRANIT tự nhiên 400*400mm

đ/m2

755.000

390.000

 - Nền lát đá GRANIT tự nhiên ≥500*500mm, bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại.

đ/m2

990.000

520.000

Sàn gỗ nhóm III ván sàn D = 2cm

đ/m2

245.000

144.000

Sàn gỗ nhóm III ván sàn D = 3cm

đ/m2

340.000

202.000

69

Trát láng

 

 

 

 - Trát, quét vôi các màu (bình quân)

đ/m2

12.000

12.000

 - Trát láng Granitô bình quân

đ/m2

99.000

99.000

 - Trát đá rửa, vôi gai, vôi quay (bình quân)

đ/m2

84.000

84.000

70

- Bả ma tít và sơn Silicát các loại

đ/m2

38.000

38.000

71

Công tác ốp:

 

 

 

 ốp gạch men sứ các loại

 

 

 

 - Gạch: 108x108mm

đ/m2

92.000

92.000

 - Gạch: 150x150mm

đ/m2

77.000

77.000

 - Gạch: 150x200mm và 200x250mm

đ/m2

86.000

86.000

 - Gạch: 240x60mm

đ/m2

83.000

83.000

 - Ốp gạch XM hoa 200*200

đ/m2

59.000

59.000

 -Ốp gạch CERAMIC chân tường cao đến130 mm

đ/m

11.000

11.000

 - Ốp gạch CERAMIC viền tường cao 60

đ/m

7.000

7.000

 - Ốp đá GRANIT tự nhiên (bình quân các kích cỡ)

đ/m2

723.000

399.000

 - Ốp đá Marble

 

 

 

 * Loại 200*200mm

đ/m2

128.000

104.000

71

 * Loại 300*300mm

đ/m2

175.000

146.000

 * Loại ≥400*400mm

đ/m2

197.000

169.000

72

Trần (dầm nẹp, sơn hoặc véc ny hoàn chỉnh - tính bình quân)

 

 

 

 - Trần vôi rơm

đ/m2

56.000

56.000

 - Tường, trần Lambris (gỗ)

đ/m2

172.000

172.000

 - Trần ván ép

đ/m2

39000

39000

 - Trần Siminimút + xốp

đ/m2

209.000

209.000

 - Trần tấm nhựa hoa văn

đ/m2

70.000

66.000

 - Trần tấm nhựa 200*6000

đ/m2

97.000

93.000

 - Trần cót ép

đ/m2

21.000

21.000

 - Trần cót cật

đ/m2

15.000

15.000

73

Bồi thường thiết bị vệ sinh

 

 

 

- Chậu rửa (Lavabô)

đ/bộ

70.000

70.000

- Thuyền tắm (thuyền tắm tráng men)

đ/bộ

160.000

160.000

- Xí bệt

đ/bộ

180.000

180.000

- Xí xổm tráng men + két sứ

đ/bộ

140.000

140.000

- Chậu tiểu, chậu WC

đ/bộ

150.000

150.000

- Bình đun nước nóng

đ/bộ

110.000

110.000

74

Bồi thường đường ống cấp nước bằng ống thép tráng kẽm

 

 

 

 - ống kẽm: f ≤ 32

đ/m

25.000

25.000

 - ống kẽm: f ≤ 50

đ/m

30.000

30.000

 - ống sành: f ≤ 100

đ/m

16.000

16.000

Bồi thường đường ống nước bằng ống PVC

 

 

 

 - ống PVC: f ≤ 32

đ/m

9.000

9.000

 - ống PVC: f ≤ 50

đ/m

15.000

15.000

 - ống PVC: f ≤ 110

đ/m

28.000

28.000

75

Bồi thường đường dây điện (Hệ thống điện ngoài nhà).

 

 

 

a - Dây lắp bằng nhíp tôn hay kẹp nhựa:

 

 

 

 + Tiết diện dây ≤ 1,5mm

đ/m

2.200

2.200

75

 + Tiết diện dây ≤ 6mm

đ/m

3.600

3.600

b - Dây đặt trong ống nhựa đặt nổi:

 

 

 

 + Tiết diện dây ≤ 1,5mm

đ/m

1.500

1.500

 + Tiết diện dây ≤ 6mm

đ/m

3.400

3.400

76

Lò gạch, lò vôi : Tính theo công suất xây dựng của từng loại lò.

 

 

 

Lò gạch công suất ≤ 5 vạn viên

đ/lò

7.100.000

6.500.000

Cứ 1 vạn viên tăng thêm được cộng (+) thêm 20% giá trị bồi thường lò.

 

 

 

Lò vôi công suất ≤ 5 tấn

đ/lò

5.800.000

5.400.000

Cứ 1 tấn tăng thêm được cộng (+) thêm 15% giá trị bồi thường lò.

 

 

 

77

Dy chuyển công tơ điện

đ/hộp

350.000

0

Nếu công tơ chuyển đến nơi ở mới phải kéo dài thêm cáp nguồn thì phần cáp kéo dài thêm được bồi thường

đ/m

12.000

12.000

78

Di chuyển điện thoại bàn

 

 

 

- Di chuyển điện thoại bàn có dây

(có chuyển cả hộp cáp)

đ/máy

325.000

0

- Di chuyển điện thoại bàn (không phải chuyển hộp cáp)

đ/máy

90.600

0

79. Bồi thường ao cá, đào đắp đường, mương, cống rãnh.

- Chỉ bồi thường khối lượng đào đắp và công trình cấp thoát nước (nếu có), phần diện tích mặt thoáng tính theo giá đất nông nghiệp hiện hành của Tỉnh (năm 2008 theo giá đất ban hành kèm theo Quyết định 4238/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 UBND Tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

- Chủ sử dụng đất thu hồi sản phẩm trong ao trước khi bàn giao cho chủ mới.

- Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kì thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do hội đồng GPMB cấp huyện lập dự toán cho phù hợp với thực tế.

- Chiều sâu để tính khối lượng đào ao được xác định từ mặt đất thiên nhiên (mặt đất nguyên thổ sát ao), không tính chiều cao bờ, khối lượng đào ao, mương, cống...vật lên trên bờ, (nền) không được tính công đắp bờ, (nền).

- Chỉ xác định khối lượng đào ao để bồi thường trong trường hợp chủ sử dụng đất bị thu hồi thực sự có đào ao, nếu đất được giao cho chủ sử dụng đất đã là ao hồ thì chỉ bồi thường tiền đất mặt nước nuôi trồng thủy sản theo đơn giá hiện hành.

Số TT

Loại hình kiến trúc

Đơn vị

Đơn giá bồi thường

Hộ di chuyển

Hộ lùi lại

79

Phần bồi thường:

 

 

 

 - Khối lượng đào ao, đào mương, đào đất cống.

đ/m3

24.000

24.000

 - Đắp bờ ao, đường, bờ mương từ đất đào ra

đ/m3

12.000

12.000

 - Đào đất để đắp + đắp ngay trong khu vực (trong phạm vi 300m)

đ/m3

36.000

36.000

 - Đào đất để đắp + đắp bờ ao, đường, bờ mương đất chuyển từ nơi khác về (ngoài phạm vi 300m).

đ/m3

45.000

45.000

 - Xây trát bờ ao, bờ mương, thành cống bằng đá

đ/m3

278.000

261.000

 - Xây trát bờ ao, bờ mương, thành cống bằng gạch

đ/m3

412.000

329.000

 - Kè đá ba, đá hộc bờ ao, bờ mương.

đ/m3

164.000

136.000

80. Di chuyển mồ mả

- Trường hợp di chuyển cả khu vực nghĩa trang, nghĩa địa có quy hoạch thiết kế diện tích riêng được Nhà nước phê duyệt thì chủ đầu tư phải lập quy hoạch khu nghĩa trang nghĩa địa mới phù hợp với yêu cầu di chuyển và toàn bộ chi phí đầu tư cho xây dựng mới. Trường hợp di chuyển lẻ, từng gia đình tự di chuyển thì bồi thường phần đào đắp (nơi di chuyển, nơi đến) và những chi phí theo thực tế cho từng trường hợp như sau:

Số TT

Loại hình kiến trúc

Đơn vị

Đơn giá bồi thường

80.1

 + Mộ đất đã cải táng

đ/mộ

600.000

80.2

 + Loại đủ thời gian cải táng nhưng chưa cải táng.

đ/mộ

800.000

80.3

 + Mộ vô chủ đã cải tang

đ/mộ

400.000

80.4

 + Tiền thờ cúng (nếu theo phong tục không di chuyển mộ).

đ/mộ

300.000

80.5

 + Mộ chôn tính đến thời điểm kiểm kê <36 tháng.

đ/mộ

3.600.000

80.6

 + Mộ chôn tính đến thời điểm kiểm kê ≥36 tháng nhưng theo đặc điểm của địa phương chưa cải táng được.

đ/mộ

1.700.000

80.7

 + Nếu có xây trát (giá 1 m3 xây trát hoàn chỉnh bằng các loại vật liệu)

 + Phần ốp lát tính bổ sung riêng theo mức giá tại mục 68 và 71 nói trên.

đ/m3

620.000

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm xác định, thể hiện trong phương án bồi thường tiêu chí của các loại mộ phù hợp với phong tục, tập quán tại địa phương như thống kê trên để áp giá bồi thường.

Bồi thường công trình sản xuất muối.

Số TT

Loại hình kiến trúc

Đơn vị

Đơn giá bồi thường

81.1

Sân phơi muối

đ/m2

65.000

81.2

Sân phơi cát

đ/m2

36.000

81.3

Chạt đất

đ/m2

67.000

81.4

Nhăng

đ/cái

45.000

81.5

Đất đắp cồn ô

đ/m3

40.000

81.6

Giếng chứa nước : vách nứa, trát vữa tam hợp, cao 1,05m, f 1m.

đ/1 giếng

350.000

81.7

Cát giống : cát sạch tại đồng muối

đ/m3

65.000

Nếu bể chứa nước làm muối có kết cấu kiên cố như bể đựng nước thì được áp giá mục 65 phần II đơn giá này.

Phần III

BỒI THƯỜNG CÂY - HOA MÀU TRÊN ĐẤT.

Các khu vực tính giá cây - hoa màu như sau

Khu vực I: Gồm 11 huyện là: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Cẩm Thuỷ, Lang Chánh, Ngọc Lạc, Bá Thước, Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân.

Khu vực II: Gồm 13 huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Quảng Xương, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc.

Khu vực III: Gồm Thành phố Thanh Hoá và 2 thị xã: Sầm Sơn, Bỉm Sơn.

Đơn giá bồi thường cây - hoa màu chỉ áp dụng cho cây trồng phân tán tận dụng trên đất ở. Nếu là cây, hoa màu trồng đại trà, tập trung thì xác định theo mức bồi thường như sau:

1. Mức bồi thường đối với cây hàng năm được tính bằng giá trị sản lượng của một vụ thu hoạch, giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình của nông sản cùng lọai ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất (năng suất tính bồi thường do ngành nông nghiệp xác nhận)

2. Mức bồi thường đối với cây lâu năm (bao gồm: cây nông nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 74/ 2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, khi nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất. Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm để tính bồi thường được xác định như sau:

a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản, thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất tính thành tiền theo thời giá thị trường tại địa phương.

b) Cây lâu năm là lọai thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng lọai cây trồng nhân (x) với giá bán một cây tương ứng cùng lọai, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc có cùng khả năng cho sản phẩm ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).

c) Cây lâu năm là lọai thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấu dầu, cây lấy nhựa…v.v) đang ở trong thời kỳ thu hoạch, thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường là giá bán vườn cây tại thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).

d) Cây lâu năm đã đến hạn thanh lý, thì chỉ bồi thường chi phí chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây.

Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc, chi phí chặt hạ được tính bằng tiền theo mức trung bình với từng lọai cây như Bảng 6, Bảng 7 dưới đây.

3. Cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho các tổ chức, hộ gia đình trồng, quản lý chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng.

Cây trồng và lâm sản phụ trồng trên diện tích đất lâm nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân để trồng, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng, mà khi giao là đất trống, đồi núi trọc, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng, thì được bồi thường theo giá bán cây rừng chặt hạ tại cửa rừng cùng lọai ở địa phương tại thời điểm có quyết định thu hồi đất, trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).

Bảng 1: Giá bồi thường cây ăn quả

(Cây ăn quả được chia làm 6 loại với tiêu chí sau)

Loại A: Cây chưa có quả nhưng có thể dy chuyển được

Loại B: Cây chưa có quả nhưng không thể dy chuyển được

Loại C: Cây có quả đến 3 năm.

Loại D: Cây có quả từ 4 năm đến 6 năm.

Lọai E: Cây có quả từ năm thứ 7 trở đi.

Lọai H: Cây tại thời điểm bồi thường đã đến hạn thanh lý thì bồi thường chi phí chặt hạ theo đường kính cây như mức giá tại Bảng 7.

Số TT

Loại cây

Đơn vị tính

Phân loại

Đơn giá theo khu vực (đồng)

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

1

Mít

đ/cây

A

8.396

8.396

8.396

đ/cây

B

16.441

20.548

21.574

đ/cây

C

179.800

215.763

220.898

đ/cây

D

287.683

308.231

359.604

đ/cây

E

244.530

261.995

305.661

2

Bưởi, Bòng, Cam, Chanh, Quýt, Hồng, Phật thủ

đ/cây

A

8.396

8.396

8.396

đ/cây

B

22.605

31.719

38.017

đ/cây

C

100.689

102.743

107.879

đ/cây

D

174.664

174.664

176.720

đ/cây

E

148.465

148.465

150.212

3

Mận, Đào, Mơ, Dâu da, ổi, Móc thép, Dổi, Doi, Bòng bòng, Dâu da.

đ/cây

A

9.194

9.194

9.194

đ/cây

B

16.430

16.430

16.430

đ/cây

C

29.793

31.719

31.848

đ/cây

D

40.068

42.125

44.178

đ/cây

E

34.058

35.807

37.550

4

Nhãn, Vải, Chôm chôm

đ/cây

A

27.721

27.721

27.721

đ/cây

B

39.920

39.920

39.920

đ/cây

C

143.841

143.841

164.390

đ/cây

D

251.720

251.720

256.859

đ/cây

E

213.962

213.962

218.330

5

Táo, Vú sữa, Hồng xiêm.

đ/cây

A

6.215

6.215

6.215

đ/cây

B

9.632

10.275

11.556

đ/cây

C

39.650

41.099

44.948

đ/cây

D

80.907

83.477

86.047

đ/cây

E

68.770

70.956

73.137

6

Na, Lê, Lựu, Trứng gà, Mắc cọp, Quất hồng bì.

đ/cây

A

7.625

7.625

7.625

đ/cây

B

11.928

11.928

11.928

đ/cây

C

31.719

32.878

35.958

đ/cây

D

64.726

66.782

68.837

đ/cây

E

55.018

56.765

58.510

7

Thanh long, Thanh yên.

đ/ bụi (nọc)

A

7.625

7.625

7.625

B

11.928

11.928

11.928

C

31.719

32.878

35.958

D

64.726

66.782

68.837

E

55.018

56.765

58.510

8

Núc nác, Bứa

đ/cây

A

3.150

3.150

3.150

đ/cây

B

5.779

6.164

6.933

đ/cây

C

23.792

24.658

26.971

đ/cây

D

48.579

50.086

51.629

đ/cây

E

41.263

42.573

43.883

9

Thị, Muỗm, Quéo

đ/cây

A

8.396

8.396

8.396

đ/cây

B

45.206

59.590

77.057

đ/cây

C

100.667

100.689

115.040

đ/cây

D

136.647

136.647

136.647

đ/cây

E

116.152

116.152

116.152

10

Chay, Sấu, Khế, Chám, Dọc, Nhót

đ/cây

A

8.396

8.396

8.396

đ/cây

B

8.699

9.522

12.189

đ/cây

C

35.958

43.153

46.749

đ/cây

D

61.134

64.726

68.324

đ/cây

E

51.963

55.018

58.076

11

Trẩu, Sở, Lai.

đ/cây

A

4.199

4.199

4.199

đ/cây

B

18.494

22.092

25.684

đ/cây

C

63.701

79.110

83.221

đ/cây

D

79.110

83.221

107.879

đ/cây

E

67.244

70.739

91.698

12

Dừa

đ/cây

A

29.384

29.384

29.384

đ/cây

B

76.031

59.590

72.021

đ/cây

C

287.683

251.720

251.720

đ/cây

D

431.522

373.985

292.816

đ/cây

E

366.794

317.889

248.894

13

Bồ kết

đ/cây

A

5.878

5.878

5.878

đ/cây

B

18.340

18.699

19.418

đ/cây

C

100.689

100.689

115.073

đ/cây

D

176.203

176.203

179.801

đ/cây

E

149.774

149.774

152.831

14

Cau ăn quả

đ/cây

A

19.622

19.622

19.622

đ/cây

B

25.171

35.958

39.555

đ/cây

C

115.073

115.073

143.841

đ/cây

D

158.226

194.183

250.694

đ/cây

E

134.493

165.056

213.090

15

Dứa

đ/m2

A

2.720

2.896

3.624

đ/m2

B

3.319

5.325

8.861

16

Gấc

đ/cây

A

1.675

1.675

1.675

đ/cây

B

19.520

26.714

28.769

17

Chuối (mới trồng hoặc cây con có thể dy chuyển được).

đ/cây

A

4.199

4.199

4.199

Chuối sắp trổ hoa, mới trổ hoa hoặc quả non chưa dùng được

đ/cây

 

35.958

39.555

43.153

18

Đu đủ

đ/cây

A

1.675

1.675

1.675

Đu đủ mới ra quả nhỏ

đ/cây

 

17.981

21.574

43.153

19

Cà phê, Ca cao

đ/cây

A

4.199

4.199

4.199

đ/cây

B

11.300

14.897

18.494

đ/cây

C

35.958

43.153

46.232

đ/cây

D

57.537

64.726

71.921

đ/cây

E

48.908

55.018

61.134

20

Chè

đ/cụm

A

842

842

842

đ/cụm

B

7.809

11.817

13.356

đ/cụm

C

14.384

28.769

28.769

21

Trầu không

 

 

 

 

 

 + Mới lên giàn

đ/cụm

A

4.199

4.199

4.199

 + Giàn rộng ≤ 4m2

đ/giàn

 

14.384

15.821

17.981

 + Giàn rộng >4m2

đ/giàn

 

21.574

26.714

28.256

22

Dâu tằm, Dâu tây, Dâu ăn quả.

đ/cây

A

4.199

4.199

4.199

đ/cây

B

7.534

9.929

12.330

đ/cây

C

23.975

28.769

30.825

Bảng 2: Giá bồi thường cây lấy gỗ, bóng mát.

(Cây lấy gỗ được chia làm 3 loại với tiêu chí sau)

Loại A: Cây có thể di chuyển được

Loại B: Cây chỉ có thể dùng làm củi

Loại C: Cây có thể sử dụng làm gỗ được (giá bồi thường trong trường hợp này chỉ xác định công chặt cây như Bảng số 7)

Số TT

Loại cây

Đơn vị tính

Phân loại

Đơn giá theo khu vực (đồng)

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

1

Xà cừ.

đ/cây

A

8.261

8.261

8.261

đ/cây

B

10.787

10.787

14.384

2

Bạch đàn các loại.

đ/cây

A

3.206

3.206

3.206

đ/cây

B

7.190

10.150

13.534

3

Keo các loại

đ/cây

A

3.038

3.038

3.038

đ/cây

B

7.190

8.565

10.159

4

Phi lao.

đ/cây

A

3.038

3.038

3.038

đ/cây

B

4.272

6.027

6.892

5

Hoa sữa, Bằng lăng, Tường vi, Phương vĩ, Trứng cá

đ/cây

A

3.038

3.038

3.038

đ/cây

B

6.977

10.463

13.952

6

Vông, Gạo, Cây xanh, Cọ dầu

đ/cây

A

3.038

3.038

3.038

đ/cây

B

6.750

10.150

13.534

7

Dổi, Vàng tâm, Vang, Chẹo, Chò chỉ.

 

 

 

 

 

- Trồng năm đầu tiên

đ/cây

A

8.891

8.891

8.891

- Trồng được 2 năm đến hết năm thứ 4.

đ/cây

A

12.745

12.745

12.745

đ/cây

B

62.269

62.269

62.269

8

Lim, Lát, Kim giao, Muồng đen.

 

 

 

 

 

- Trồng năm đầu tiên

đ/cây

A

9.606

9.606

9.606

- Trồng được 2 năm đến hết năm thứ 4.

đ/cây

A

13.803

13.803

13.803

đ/cây

B

34.425

34.425

34.425

9

Xoan.

đ/cây

A

8.335

8.335

8.335

đ/cây

B

9.920

11.150

12.386

10

Sắn (lấy vỏ)

đ/cây

A

3.211

3.211

3.211

đ/cây

B

9.350

10.787

12.330

đ/cây

C

12.156

14.021

16.029

11

Sung, Gạo, Đa, Đề, Sấu, Bàng

đ/cây

A

8.484

8.484

8.484

đ/cây

B

12.338

12.474

14.384

12

Kè, cọ:

 

 

 

 

 

+ Mới trồng

đ/cây

A

8.261

8.261

8.261

+ Chưa lấy lá

đ/cây

B

35.958

39.555

43.153

+ Đã lấy lá

đ/cây

C

71.550

89.100

93.150

13

Luồng

đ/cây

A

5.063

5.063

5.063

Luồng măng

đ/cây

B

7.190

7.912

8.631

14

Tre

đ/cây

A

5.063

5.063

5.063

đ/cây

B

6.472

7.190

7.912

15

Nứa, Vầu các loại

đ/cây

A

4.219

4.219

4.219

đ/cây

B

5.393

5.993

6.595

16

Song, mây

đ/cây

A

2.531

2.531

2.531

đ/cây

B

3.238

3.597

3.957

Bảng 3: Giá bồi thường hoa màu, cây dược liệu

(Hoa màu, cây dược liệu được chia làm 2 loại với tiêu chí sau)

Loại A: Hoa màu, cây dược liệu mới trồng.

Loại B: Hoa màu, cây dược liệu đã có củ, quả, thân, lá....nhưng chưa được thu hoạch.

Số TT

Loại cây

Đơn vị tính

Phân loại

Đơn giá theo khu vực (đồng)

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

1

Loại leo giàn hoặc bò lan trên mặt đất:

 

 

 

 

 

Xu xu, Hoa lý, Bầu, Bí đỏ, Bí xanh, Mướp, Dưa chuột, Mướp đắng, Đậu ván...

đ/cây

A

1.640

1.640

1.640

đ/cây

B

18.380

19.978

21.571

2

Sắn ăn củ, Củ từ, Củ cái, Củ lỗ, Sắn dây, Củ đậu, Dong, Khoai sọ, Khoai môn, Khoai sáp, Giềng, Nghệ, Gừng

đ/m2

A

4.595

5.251

5.908

đ/m2

B

6.563

7.505

8.438

3

Mía các loại

đ/m2

A

3.264

3.264

3.264

đ/m2

B

6.395

7.191

7.989

4

Các loại dưa (dưa hấu, dưa lê, dưa bở, dưa gang, dưa chuột...vv)

đ/m2

A

4.595

5.251

5.908

đ/m2

B

15.983

17.579

19.979

5

Xu hào, củ cải, cà rốt, bắp cải, xúp lơ, xà lách, rau diếp, rau đay, rau dền, cải các loại, mồng tơi, rau ngót....

đ/m2

A

13.059

14.686

16.326

đ/m2

B

15.983

17.976

19.981

6

Khoai lang

đ/m2

A

2.639

2.969

3.300

đ/m2

B

4.694

4.523

5.046

7

Lạc, vừng, kê, đậu đen, đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ, đậu trứng quốc ...vv (các loại đậu lấy hạt)

đ/m2

A

7.883

8.866

9.856

đ/m2

B

12.060

13.565

15.080

8

Khoai tây, ngô.

đ/m2

A

5.911

6.650

7.393

đ/m2

B

9.045

10.171

11.308

9

Rau muống, rau rút.

đ/m2

A

3.750

4.125

4.688

đ/m2

B

4.523

5.009

5.600

10

Cà pháo, cà bát, cà tím, cà chua...vv

đ/m2

A

7.883

8.866

9.856

đ/m2

B

9.045

10.171

11.310

11

Đậu cô ve, đậu Hà Lan, đậu đũa, đậu xương rồng...(các loại đậu làm rau)

đ/m2

A

7.883

8.866

9.856

đ/m2

B

12.060

13.565

15.080

12

Hành, tỏi, ớt, dọc mùng, các loại rau thơm (húng, mùi tàu, mùi ta, thì là, tía tô, kinh giới, dăm, ngổ, xương xông, lá nốt, lá mơ, ngải cứu, xả, hạt tiêu.....)

đ/m2

A

7.883

8.866

9.856

đ/m2

B

9.045

10.171

11.310

13

Cây dược liệu thông thường: ý dĩ, mã tiền, mã đề, mạch môn, ắc ti sô, xuyên khung, thầu dầu, cối xay, cam thảo, tiết dê, bình vôi.....

đ/m2

A

7.883

8.866

9.856

đ/m2

B

12.060

13.565

15.080

14

Tam thất.

đ/m2

A

15.673

17.624

19.590

đ/m2

B

23.976

26.964

29.971

15

Cỏ voi (cỏ sữa)

đ/m2

 

1.900

2.000

2.100

Bảng 4: Giá bồi thường hoa, cây cảnh

(Hoa, cây cảnh được chia làm 2 loại với tiêu chí sau)

Lọai A: Hoa, cây cảnh mới trồng.

Lọai B: Cây đã trưởng thành, đã có hoa hoặc quả.

Giá bồi thường trong bảng dưới xác định cho những cây không thể di chuyển hoặc bán được. Những cây có thể di chuyển đến nơi mới thì hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện lập dự toán di chuyển chi tiết theo đơn giá ca máy công bố kèm theo văn bản số 5256/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa và đơn giá ngày công di chuyển là 60.679 đồng/công; trình cơ quan thẩm định phê duyệt dự toán bồi thường, GPMB theo phân cấp.

Số TT

Lọai cây

Đơn vị tính

Phân lọai

Đơn giá (cho cả 3 khu vực)

1

Hoa đào, hoa mai

đ/cây

A

6.774

đ/cây

B

83.413

2

Hoa hồng, tầm xuân, ngâu, mẫu đơn, trà, mộc.

đ/khóm

A

6.774

đ/khóm

B

15.075

3

Quất

đ/cây

A

6.774

đ/cây

B

71.820

4

Hoa ti gôn, bìm bìm, hoa giấy, hoa chuông

đ/m2

A

9.488

đ/m2

B

21.105

5

Hoa sen, hoa súng

đ/m2

A

10.844

đ/m2

B

24.120

6

Hoa lay ơn, loa kèn, bách hợp, huệ tây, ngọc trâm, tứ cầu các lọai

đ/cây

A

3.803

đ/cây

B

10.995

7

Cúc các lọai, hoa mười giờ, huệ, lan các lọai, liên chi, đồng tiền, thược dược, viôlét, hoa bướm, cẩm trướng, hoa phăng, mào gà, xương rồng, xương rắn gai, hoa sứ.

đ/khóm

A

3.421

đ/khóm

B

9.135

8

Hoa li, hoa bi, hoa tuy líp

đ/cây

A

5.705

đ/cây

B

12.689

9

Thảm hoa, thảm lá màu

đ/m2

A

6.778

đ/m2

B

15.075

10

Hoa quỳnh, cây giao, cây xương rồng bà.

đ/cây

A

3.309

đ/cây

B

9.200

11

Bách tán, trắc bách diệp, tùng, thông, ngọc lan, hòang lan, cau cảnh, dừa cảnh, trúc đào, hoa ban, chuối tràng pháo, si cảnh, đa cảnh, liễu cảnh, thiết mộc lan, móng rồng.

đ/cây

A

6.774

đ/cây

B

28.125

12

Trúc, tre vàng ngà

đ/khóm

A

6.774

đ/khóm

B

41.250

13

Hàng rào cây ô rô, chè mạn, hàng rào trúc, hàng rào cây xanh (cắt, tỉa)

đ/m

A

23.438

đ/m

B

120.000

14

Thiên tuế, vạn tuế

đ/cây

 

 

Cây chưa có thân (phần nhô trên mặt đất)

đ/cây

 

12.600

Cây đã có thân (Hthân ≤ 10cm)

đ/cây

 

31.440

Cây đã có thân (Hthân >10cm đến 30cm)

đ/cây

 

63.000

Cây đã có thân (Hthân >30cm đến 70cm)

đ/cây

 

126.000

Cây đã có thân (Hthân >70cm)

đ/cây

 

378.000

Bảng 5: Giá bồi thường cây đặc sản, cây công nghiệp

Số TT

Lọai cây

Đơn vị tính

Đơn giá theo khu vực

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

1

Cây quế

 

 

 

 

 - Quế trồng năm đầu tiên

đ/cây

2.748

2.748

2.748

 - Quế trồng > 1 năm đến hết năm thứ 4.

đ/cây

4.242

4.242

4.242

 - Quế trồng >4 năm đến 5 năm.

đ/cây

34.102

34.522

35.722

 - Quế trồng > 5 năm đến 7 năm

đ/cây

63.960

64.800

67.200

 - Quế trồng > 7 năm

đ/cây

95.760

97.200

109.200

 - Quế tại thời điểm bồi thường đã đến hạn thanh lí thì bồi thường chi phí chặt hạ theo đường kính cây như mức giá tại bảng 7.

 

 

 

 

2

Cây thông nhựa

 

 

 

 

 - Thông nhựa trồng năm đầu tiên

đ/cây

2.400

2.400

2.400

 - Thông nhựa trồng > 1 năm đến hết năm thứ 4.

đ/cây

3.138

3.138

3.138

 - Thông nhựa trồng >4 năm đến 5 năm.

đ/cây

22.435

22.711

23.501

 - Thông nhựa trồng > 5 năm đến 7 năm

đ/cây

42.079

42.631

44.210

 - Thông nhựa trồng > 7 năm

đ/cây

63.000

63.948

71.843

-Thông nhựa tại thời điểm bồi thường đã đến hạn thanh lí thì bồi thường chi phí chặt hạ theo đường kính cây như mức giá tại bảng 7.

 

 

 

 

3

Cây cao su

 

 

 

 

 - Cao su trồng năm đầu tiên

đ/cây

7.112

7.112

7.112

 - Cao su trồng > 1 năm đến hết năm thứ 4.

đ/cây

10.402

10.402

10.402

 

 - Cao su trồng >4 năm đến 5 năm.

đ/cây

24.679

24.983

25.850

 

 - Cao su trồng > 5 năm đến 7 năm

đ/cây

46.288

46.895

48.631

 

 - Cao su trồng > 7 năm

đ/cây

69.300

70.343

79.027

 

- Cao su tại thời điểm bồi thường đã đến hạn thanh lí thì bồi thường chi phí chặt hạ theo đường kính cây như mức giá tại Bảng 7.

4

Cây cọ phèn búp đỏ (nuôi cánh kiến)

 

 

 

 

 - Cây trồng năm đầu tiên

đ/cây

7.588

7.588

7.588

 - Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 1 năm đến hết năm thứ 4.

đ/cây

10.877

10.877

10.877

 - Cây cọ phèn búp đỏ trồng >4 năm đến 5 năm.

đ/cây

21.470

21.736

22.490

 - Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 5 năm đến 7 năm

đ/cây

40.271

40.800

42.308

 - Cây cọ phèn búp đỏ trồng > 7 năm

đ/cây

60.290

61.200

68.754

- Cây cọ phèn búp đỏ tại thời điểm bồi thường đã đến hạn thanh lí thì bồi thường chi phí chặt hạ theo đường kính cây như mức giá tại Bảng 7.

5

Cây hoa hồi, hoa hòe.

 

 

 

 

 

- Cây hoa hồi, hoa hòe trồng năm đầu tiên

đ/cây

5.844

5.844

5.844

 

- Cây hoa hồi, hoa hòe trồng > 1 năm đến hết năm thứ 4.

đ/cây

8.376

8.376

8.376

 

- Cây hoa hồi, hoa hòe trồng >4 năm đến 5 năm.

đ/cây

16.532

16.736

17.209

 

- Cây hoa hồi, hoa hòe trồng > 5 năm đến 7 năm

đ/cây

31.008

31.416

32.578

 

- Cây hoa hồi, hoa hòe trồng > 7 năm

đ/cây

46.423

47.124

52.942

 

- Cây hoa hồi, hoa hòe tại thời điểm bồi thường đã đến hạn thanh lí thì bồi thường chi phí chặt hạ theo đường kính cây như mức giá tại Bảng 7.

Bảng 6: Chi phí ban đầu, chi phí chăm sóc cây

(Dùng xác định chi phí bồi thường cây lâu năm trồng đại trà khi thu hồi đất đang ở chu kì đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản; thuộc cả 3 khu vực trong tỉnh)

Số TT

Lọai cây

Đơn vị

Đơn giá

Đầu tư năm đầu

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

Tổng cộng

1

Bạch đàn hom

đ/cây

3.089

1.092

1.080

246

5.507

2

Bạch đàn trắng

đ/cây

2.581

1.058

1.034

246

4.919

3

Keo lai

đ/cây

3.290

1.186

1.173

296

5.946

4

Keo lá tràm

đ/cây

2.818

1.186

1.173

296

5.474

5

Keo tai tượng

đ/cây

2.826

1.186

1.173

296

5.481

6

Muồng

đ/cây

7.626

1.716

1.182

968

11.492

7

Luồng

đ/cây

3.194

641

679

335

4.849

8

Quế

đ/cây

3.186

888

538

139

4.750

9

Lim xanh

đ/cây

8.923

1.869

1.287

574

12.653

10

Lim xẹt

đ/cây

8.221

1.869

1.287

574

11.952

11

Trám

đ/cây

7.708

1.716

1.182

527

11.133

12

Phi lao

đ/cây

2.822

566

390

174

3.952

13

Xà cừ

đ/cây

7.626

1.716

1.182

527

11.051

14

Thông nhựa

đ/cây

2.757

391

269

120

3.537

15

Lát hoa

đ/cây

7.626

1.716

1.182

527

11.051

16

Cây sấu

đ/cây

7.873

1.716

1.182

527

11.298

17

Cây mỡ

đ/cây

7.832

1.716

1.182

527

11.257

18

Cây sến

đ/cây

8.327

1.716

1.182

527

11.752

19

Vải thiều ghép

đ/cây

28.579

5.419

3.732

1.665

39.395

20

Nhãn lồng

đ/cây

19.950

5.419

3.732

1.665

30.766

21

Xoài

đ/cây

19.685

5.195

3.578

1.596

30.055

22

Na

đ/cây

7.293

1.916

1.320

589

11.118

23

đ/cây

8.793

3.217

2.216

989

15.215

24

Táo

đ/cây

5.832

1.181

813

363

8.189

25

Sở nội địa

đ/cây

7.811

1.716

1.182

527

11.236

26

Trẩu

đ/cây

7.708

1.716

1.182

527

11.133

27

Cây bồ đề

đ/cây

7.708

1.716

1.182

527

11.133

28

Cọ phèn búp đỏ

đ/cây

8.327

1.716

1.182

527

11.752

29

Cây gụ mật

đ/cây

8.740

1.716

1.182

527

12.165

30

Giổi xanh

đ/cây

8.327

1.716

1.182

527

11.752

31

Giẻ gai

đ/cây

8.327

1.716

1.182

527

11.752

Bảng 7: Giá công tác chặt cây

(Dùng xác định chi phí bồi thường cây lâu năm trồng trên đất ở mà tại thời điểm thu hồi đất được thu hoạch và cây lâu năm trồng đại trà mà tại thời điểm thu hồi đất đến hạn thanh lí; thuộc cả 3 khu vực trong tỉnh)

Thành phần công việc

- Chặt cây.

- Đốn cành, ngọn, vận chuyển trong phạm vi 30m.

- Chặt cây thành từng khúc dài 4 đến 5 m xếp thành đống tại chỗ.

TT

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Đơn giá

1

Chặt nứa

đ/cây

1.800

2

Chặt luồng, bương, vầu.

đ/cây

3.360

3

Chặt tre.

đ/cây

4.200

4

Chặt cây đường kính gốc cây ≤ 20 cm

đ/cây

7.680

5

Chặt cây đường kính gốc cây ≤ 30 cm

đ/cây

15.360

6

Chặt cây đường kính gốc cây ≤ 40 cm

đ/cây

31.440

7

Chặt cây đường kính gốc cây ≤ 50 cm

đ/cây

59.640

8

Chặt cây đường kính gốc cây ≤ 60 cm

đ/cây

130.320

9

Chặt cây đường kính gốc cây ≤ 70 cm

đ/cây

312.000

10

Chặt cây đường kính gốc cây > 70 cm

đ/cây

589.200

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Mai Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.