• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2011
UBND TỈNH THANH HÓA
Số: 4569/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 21 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2011

_______________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng các công trình; Thông tư số 03/2009/TT - BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng các công trình;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009 về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ - TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc: Giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011; Quyết định số 288/QĐ - BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc: Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2011 cho tỉnh Thanh Hóa; và Quyết định số 3051/QĐ - BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc: Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011 cho tỉnh Thanh Hóa; và các văn bản hiện hành có liên quan khác của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 170/2010/NQ - HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá, khoá XV, kỳ họp thứ 18 về việc: " Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 tỉnh Thanh Hóa ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh Thanh Hóa năm 2011; để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; Với các nội dung chính như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý năm 2011 là: 2.311,67 tỷ đồng. ( Hai nghìn ba trăm mười một tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng ).

Trong đó:

1.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 588,2 tỷ đồng. ( Năm trăm tám mươi tám tỷ, hai trăm triệu đồng ).

1.2. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 1.451,4 tỷ đồng. ( Một nghìn bốn trăm năm mươi mốt tỷ, bốn trăm triệu đồng ).

1.3. Nguồn vốn khác: 272,07 tỷ đồng. ( Hai trăm bảy hai tỷ, không trăm bảy mươi triệu đồng ), gồm:

a) Vốn sự nghiệp dành cho đầu tư:  152,07 tỷ đồng.

b) Vốn nước ngoài ( ODA ): 120,0 tỷ đồng.

( Có phụ lục tổng hợp và các phụ lục, phụ biểu chi tiết kèm theo ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành và đơn vị liên quan căn cứ vào các quy định của Pháp luật hiện hành, Nghị quyết số 170/2010/NQ - HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá, khoá XV, kỳ họp thứ 18; kế hoạch đầu phát triển năm 2011 của tỉnh được phê duyệt tại Quyết định này và thực tế việc triển khai thực hiện của các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; tiến hành kiểm tra hồ sơ của từng công trình, dự án; trên cơ sở đó cụ thể hóa kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Căn cứ vào kế hoạch đầu tư phát triển được UBND tỉnh giao; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ có báo cáo tình hình và kết quả thực hiện của ngành, huyện, đơn vị mình về Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp và báo cáo Hội đồng nhân tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.